Dediščina szi naše kašče – nova etnološka zbirka (LAS)

Logo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželjelogo LAS v objemu sonca

Sklad financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program: Program razvoja podeželja 2014-2020, Podukrep 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Vrednost projekta: 63.185,41 EUR
Sredstva EKSRP: 45.337,62 EUR
Lastna sredstva: 17.847,79 EUR

Obdobje trajanja projekta: 19 mesecev
Zaključek projekta: 28. 2. 2022

Spletni povezavi:

Projektni partnerji

Vodilni partner: Občina Šempeter – Vrtojba
Partner 1: Zorin Koglot
Partner 2: TOJVA A.D. 1200 – Kulturno društvo Vrtejba
Partner 3: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Partner 4: Društvo žena Vrtojba

Opis projekta

V okviru operacije želimo ohraniti in predstaviti etnološko dediščino. Sredozemsko podnebje in ugodna obmejna lega je namreč od nekdaj dajala kruh številnim kmetom na območju Vrtojbe, ki so nekoč oskrbovali mestno gospodo v Gorici s pridelki iz domačega vrta. Danes je ostala le še peščica kmetov, ki vztraja pri delu na domači zemlji. Eden od teh je tudi g. Zorin Koglot, ki je na svoji avtentični kmetiji ohranil edinstveni stari kotel za žganjekuho, ki še danes služi svojemu namenu. V prostorih, kjer se nahaja kotel, bo urejena manjša etnološka zbirka, z orodji ter predmeti iz vsakdanjega življenja nekoč. Namen operacije je spodbuditi domačine k zbiranju in ohranjanju teh predmetov, ki jih še vedno lahko najdemo na marsikaterem podstrešju.

Zbirka, skozi katero bomo lahko pogledali v preteklost in občutili, kako težko, a tudi lepo je bilo življenje na kmetijah še ne tako dolgo nazaj, pa bo tudi priložnost za zgodbo v kulturnem turizmu, ki jo naše območje ponudi obiskovalcem. Izvedba operacije bo imela neposredni učinek na potrebe, ki jih izpostavlja Strategija lokalnega razvoja, tj. potrebe po pripravi vsebin za obiskovalce in turiste kot npr. razvoj novih produktov, oblikovanje inovativnih programov in vsebin, zgodbarjenje v turizmu ter potrebe po zagotavljanju pogojev za razvoj novih idej in poslovnih priložnosti.

Aktivnosti operacije spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter kakovostno preživljanje prostega časa. Etnološka zbirka bo kot produkt kulturne dediščine obogatila turistično ponudbo kraja, občine in širšega območja LAS v objemu sonca. V okviru projekta bo nastala zgibanka o vzpostavljeni zbirki ter film, ki bo predvajan v razstavnih prostorih in bo obiskovalcem v sliki in besedi pričaral žganjekuho in kmečko življenje nekoč. Pomembno vlogo pri aktivnostih operacije, ki bodo povezovale na svojevrsten način celotno območje, ima partner Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, ki predstavlja ekonomski sektor ter deluje na celotnem območju. S krajšim vodičem po novi in že obstoječih etnoloških zbirkah (Hiša opajske tradicije, Čevljarski muzej, stara Solkanska mizarska delavnica, mali muzej kovaštva, mlin na Vipavi ter Zbirka Darinke Sirk …) bo Zbornica predstavila celotno območje LAS-a v objemu sonca ter tako vplivala na privlačnost celotnega območja. Operacijo bomo zaključili na že tradicionalni prireditvi Boreljada 2021, ki jo pripravlja Krajevni odbor Vrtojba v sodelovanju s številnimi društvi občine Šempeter – Vrtojba, osnovno šolo, vrtcem, Varstveno delovnim centrom Nova Gorica in drugimi. Pomembna ciljna skupina operacije je širša javnost (vse starostne skupine), pa tudi obiskovalci območja, ki jih zanima kultura in zgodovina, otroci, družine.

Cilji operacije

• Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov: ohraniti in predstaviti etnološko dediščino. Med domačini razvijati zavest do kulturne dediščine, spodbuditi ljudi k zbiranju in ohranjanju predmetov etnološke vrednosti. Nova etnološka zbirka bo kot nov produkt pomenila bogatitev turistične ponudbe kraja, občine in celotnega območja LAS V objemu sonca. Z operacijo bomo prispevali k razvoju novih programov in produktov na področju dostopnega turizma, dolgoročno pa bomo prispevali tudi k razvoju novih idej in poslovnih priložnosti.
• Razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih: nova etnološka zbirka, ki predstavlja novo ponudbo ter nov produkt na podeželju, dviguje potencial za razvoj podjetnosti na področju turizma. S predvidenimi aktivnostmi ter promocijo lahko nova zbirka pomeni nove sinergije za širše območje.
• Povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva: vse aktivnosti v okviru operacije se lahko v prihodnje nadgradijo v mrežo takih zbirk na celotnem območju LAS V objemu sonca. Mreža zbirk bi se lahko v prihodnje tudi skupno tržila in povezovala čezmejno. Na tak način operacija »izboljšuje izkoriščenost obstoječih kapacitet« in odpira več možnosti za razvojna partnerstva na področju dediščine.
• Spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev: prikaz tradicionalne žganjekuhe v novi zbirki je »nov dogodek«, vsebinski program, ki podpira tradicionalne kmetijske prakse na podeželju ter hkrati ponuja možnosti nadgradnje z različnimi vsebinami. Zbirka pomeni mesto druženja več generacij ter kot mesto druženja vsekakor pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev. Obenem se trži kot turističen kulturni proizvod, ki ponuja obiskovalcem avtentično doživetje na kmetiji.
• Ohranjati naravne danosti, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja: popolnoma vse aktivnosti operacije, ki so navedene v nadaljevanju vloge, neposredno vplivajo k spodbujanju ter ohranjanju kulturne dediščine z namenom turističnega razvoja območja. Hkrati pa je ohranjanje kulturne dediščine žganjekuhe in tradicionalnih kmečkih navad neposredno v povezavi z naravno dediščino, saj je kmetijstvo in skrb za obdelanost rodovitne zemlje ključnega pomena pri ohranjanju urejene in za naše kraje tipične kulturne krajine, ključna pa je tudi pri ohranjanju naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti. S promocijo kmetijskih praks operacija vpliva na dvig ozaveščenosti javnosti o pomenu obdelane zemlje, samooskrbnosti, posledično pa operacija vpliva na ohranjanje naravnih danosti tega okolja.
• Izboljšati socialne storitve in socialno vključenost: socialna vključenost vseh skupin se izboljša predvsem s predvideno organizacijo ter pripravo etnološke in tradicionalne prireditve, kjer bo tudi otvoritev zbirke. Prireditev bo zanimiva za vse generacije, pritegnila bo tudi tiste, ki so socialno izključeni zaradi različnih razlogov (kot npr. starejši, brezposelni). Preko različnih aktivnosti so v pripravo prireditve Boreljada vključene tudi osebe s posebnimi potrebami.
• Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanja prostega časa: operacija na različne načine spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, preko svojevrstnega prikaza kulturne dediščine, s prikazom tradicionalnih praks v kmetijstvu (kot npr. žganjekuha) mlajšim generacijam in tudi drugače. Prav raziskovanje izredno zanimive dediščine območja spodbuja medgeneracijsko sodelovanje več generacij.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

• Vzpostavitev etnološke zbirke: gre za obnovo in ureditev prostorov pri partnerju št. 1. V prostorih se nahaja kotel za žganjekuho z letnico 1900, kjer še danes lahko kuhajo žganje, kar bo v okviru operacije tudi prikazano. Aktivnost zajema tudi pripravo predmetov za etnološko zbirko ter izdelavo fotografij za stalno razstavo. Na zanimiv način bo predstavljena žganjekuha in druga kmečka opravila povezana z njo.
• Izdelava spletnega mesta za predstavitev etnološke zbirke: v okviru operacije se bo vzpostavljeno etnološko zbirko predstavilo tudi on-line. V ta namen bo izdelana spletna stran s predstavitvijo celotne etnološke zbirke, vključno s starim kotlom za žganjekuho in ostalimi elementi zbirke. Na spletni strani bodo predstavljeni tudi digitalna različica zgibanke, vodič po ostalih etnoloških zbirkah na območju LAS V objemu Sonca ter film s predstavitvijo zbirke in celotnega postopka žganjekuhe.
• Izdelava zgibanke s predstavitvijo etnološke zbirke: zgibanka bo na voljo obiskovalcem tudi v TIC-ih, pri turističnih ponudnikih ter na spletni strani.
• Snemanje in montaža filma s predstavitvijo žganjekuhe in etnološke zbirke: v sklopu operacije bomo izdelali film s prikazom celotne zbirke ter celovitega postopka žganjekuhe, od trgatve do končnega izdelka, žganja. Film bo posnet na DVD-jih kar predstavlja trajno dokumentiranje in ohranjanje izginjajoče kulturne dediščine. Javnosti bo dostopen v obnovljenih prostorih zbirke, kjer si ga bodo lahko ogledali na TV zaslonu, film pa si bo mogoče ogledati tudi na spletni strani zbirke.
• Izdelava vodiča po etnoloških zbirkah na območju LAS V objemu Sonca: v okviru operacije je predvidena ureditev vodiča s predstavitvijo etnoloških zbirk ter tradicionalnih poklicev, značilnih za naše območje LAS. Pripravljen bo s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, ki v skladu s svojo pristojnostjo pokriva celotno območje LAS. Vloga zbornice je tako ključna pri prenosu aktivnosti operacije na celo območje LAS.
• Izvedba dogodka s predstavitvijo zbirke in prikazom žganjekuhe: otvoritev zbirke bo potekala v okviru tradicionalne etnološko-kulturne prireditve Boreljada, kjer bo glavna tema dediščina kraja, izvedena bo žganjekuha na starem kotlu in degustacija. Obiskovalci bodo lahko videli žganjekuho, kot je bila nekoč, na tak način bo dediščina, v sodelovanju domačinov, predstavljena širši javnosti.
• Promocija in obveščanje javnosti: prispevki o operaciji bodo objavljeni v glasilu Podjetniške novice, na spletni strani OOZ Nova Gorica ter na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba. Podjetniške novice izhajajo vsak mesec zato bo mogoče v glasilu predstaviti vse faze izvedbe operacije ter vsebine vezane na operacijo, vključno z napovedjo in opisom dogodkov.

Pričakovani rezultati aktivnosti

Nova etnološka zbirka predmetov in orodja, ki bo skupaj s fotografijami, filmom, on-line predstavitvijo zaokrožilo pripoved o življenju na tipični kmetiji v našem okolju. Nova zbirka predstavlja nov produkt na področju kulturnega turizma, ki se osredotoča na dediščino, z namenom spoznavanja in avtentičnega doživetja kulturne dediščine skupnosti.
Predstavitev, prikaz žganjekuhe in degustacija pripravljenih likerjev – ob otvoritvi zbirke bo izveden prikaz žganjekuhe na starem kotlu ter priprava likerjev ter njihova degustacija. Na tak način bo večinoma poznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, v sodelovanju zbiralcev, domačinov predstavljena širši javnosti.
Film bo dodana vrednost zbirke, saj si bodo lahko obiskovalci ogledali celoten postopek žganjekuhe od trgatve dalje. V filmu bo obrazložena uporaba starih predmetov in orodja, ki bodo na ogled v etnološki zbirki. Film bo kot promocijski material predstavljen tudi na DVD-jih (1000 kosov). Film ima trajno dokumentarno in arhivsko vrednost ohranjene kulturne dediščine tako kraja kot širše okolice.
Zgibanka, ki bo vzgojno-izobraževalnega pomena, bo omogočala širjenje pripovednega izročila vsem obiskovalcem.
Vodič po celem območju LAS, v katerem bo predstavljena nova etnološka zbirka ter nekatere obstoječe etnološke zbirke/muzeji po celotnem območju LAS v objemu sonca: Hiša opajske tradicije, Čevljarski muzej, stara Solkanska mizarska delavnica, Mali muzej kovaštva, mlin na Vipavi ter Zbirka Darinke Sirk …
Spletna stran s predstavitvijo zbirke bo omogočala stalno širjenje pripovednega izročila vsem obiskovalcem, tudi najranljivejšim skupinam ljudi, ki težje dostopajo do tovrstnih turističnih produktov.