GOTRAWAMA – Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice (EU sredstva)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 1.209.150,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina: 40.770,00 €

Soudeležba občine: 5% – 2.038,50 €

Trajanje projekta: 36 mesecev od 11. 11. 2011 do 31. 10. 2014, s podaljšanjem do 30. 4. 2015.

Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Projektni partnerji

LP – Univerza v Novi Gorici,

1. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
2. Mestna občina Nova Gorica,
3. Občina Šempeter-Vrtojba,
4. Univerza v Vidmu,
5. Irisaqua srl,
6. Občina Gorica,
7. Univerza v Ferrari,
8. Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
9. Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO).

Kratek opis projekta

Projekt GOTWARAMA je bil sedmi od 102-eh po vrsti ocenjevanja na Prvi prednostni nalogi. Dosegel je 85 točk. Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Občina je projektni partner.

Cilji


Splošni cilj
projekta je izdelati strokovne podlage (smernice) za razvoj enotnega sistema za trajnostno upravljanje čezmejnih voda: površinskih, podzemnih in odpadnih voda, na območju Gorice in Nove Gorice. Te smernice bodo namenjene varstvu in skupnem upravljanju voda, izboljšanju njihove kakovosti, njihovo varovanje v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, njihovo uporabo za energetske namene, in preprečevanje skupnih naravnih in tehnoloških nevarnosti ter oblikovanju skupnega trajnostnega teritorialnega razvoja. Vse to v luči učinkovite udeležbe državljanov/javnosti, uprave in javnih podjetij, ki delujejo na obmejnem območju.

Operativni cilji interesa na tem projektu so:
1. Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov;
2. Varstvo okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem, zmanjšanje porabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije;
3. Krepitev socialne kohezije znotraj funkcionalnih čezmejnih območjih.

 

Skip to content