Infrastrukturna ureditev Ekonomske poslovne cone Polje

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomske-poslovne infrastrukture.

Celotna vrednost projekta: 1.334.300,90 EUR

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 1.115.366,55 EUR

Datum pričetka: 14. 12. 2020

Datum zaključka projekta: 31. 12. 2025

 

Namen projekta

Namen projekt je ureditev iz dograditev dela obstoječe Ekonomske poslovne cone Polje. Občina Šempeter-Vrtojba je za projekt Ekonomska poslovna cona Polje na javnem razpisu Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture uspela pridobiti 1.115.366,55 EUR, kar predstavlja 100 % od upravičenih stroškov projekta. Višina celotnih stroškov projekta v tekočih cenah, vključno z nepovračljivim DDV je ocenjena na 1.334.300,90 EUR.

Urejanje omenjene poslovne cone, ki je v OPN opisana kot gospodarsko območje Šempeter – Vrtojba in obsega 15,65 ha, bo izvedeno z namenom omogočanja nadaljnjega razvoja podjetništva na območju Občine Šempeter-Vrtojba, saj je za občino gospodarstvo kot gonilo razvoja ključnega pomena. V okviru projekta bomo komunalno opremili nove uporabne površine na območju Ekonomske poslovne cone Polje (EPC Polje), v velikosti 1,4 ha. Območje Ekonomske poslovne cone Polje v velikosti, kjer bo po izvedbi projekta moč graditi nove poslovne objekte, bo v celoti komunalno opremljeno, vključno z urejenimi prometnimi površinami, javno razsvetljavo in drugimi dostopi. Sredstva se bodo črpala iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, iz katerega je posebna pozornost posvečena vplivu na okolje, zato se bo pri opremljanju posebno skrb in velik delež finančnih sredstev namenjalo trajnostnim rešitvam, kot so: dodatne ozelenitve (posaditev drevoreda), polnilnice za e-avtomobile, parkirišče in postaja za kolesa za izmenjavo, zadrževalnik padavinske vode za zalivanje zelenih površin ipd.

Začetek investicije je predviden po pridobitvi gradbenega dovoljenja, konec marca 2023, komunalno opremljanje pa bo zaključeno do konca leta 2025. Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira mehanizem.

 

Kazalniki učinka, ki bodo s projektom doseženi: Nove opremljene uporabne površine v velikosti 1,4 ha na območju Ekonomske poslovne cone Polje.

Kazalniki rezultata: 50 % zasedenost novo opremljenih, uporabnih površin na območju Ekonomsko poslovne cone Polje.

Financira Evropska Unija – NextGenerationEU«.