Izgradnja gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik

Namen projekta

Osnovni namen projekta, kjer je Občina Šempeter-Vrtojba investitor in bo izveden na območju ekonomsko poslovne cone LAVŽNIK, je zagotoviti pogoje za razvoj podjetij predvsem s področja logistike. Navedena podjetja so tudi pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.

Cilj projekta

Cilj investicijskega projekta izgradnje gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni LAVŽNIK je usposobitev – revitalizacija gospodarske cone za potrebe umestitve gospodarskih dejavnosti, predvsem skladiščnih površin, površin za dodelavno/distribucijske posle ter potrebnih parkirišč za tovorna vozila. Predvidena je ureditev dostopne ceste, podpornega zidu, protihrupne ograje, meteorne kanalizacije in novega vodovoda.

Izvedeno

letu 2017 je bila med drugim izdelana in plačana projektna dokumentacija za gospodarsko infrastrukturo Lavžnik, izdelana in plačana projektna dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja, izdelana strokovna podlaga s področja prometa in bil dodatno dopolnjen geodetski načrt za gradnjo infrastrukture na območju OPPN Lavžnik. Za to je bilo porabljenih 28.340 EUR.

letu 2018 je bila izvedena 2. faza del javne infrastrukture in ureditve na območju OPPN Lavžnik, ki obsega izgradnjo podpornega zidu na južni strani ureditvenega območja Lavžnik. Podporni zid je potreben zaradi višinske razlike med obstoječim terenom in predvideno ureditvijo cestišča, ki bo avtoprevoznikom omogočalo boljši dostop do svojih poslovnih prostorov in hal. Zid bo služil tudi kot podkonstrukcija za morebitno kasnejšo protihrupno ograjo.