Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Šempeter – Vrtojba Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan Naslov: Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici Kontakt: Tel: 05 335 10 00 Faks: 05 335 10 07 E-naslov: info@sempeter-vrtojba.si Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si ID za DDV: SI44857390 Matična številka: 1358227 Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004 Datum zadnje spremembe: 28. 9. 2020 Št. zadeve: 090-1/2020 Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/ Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek: 8.12. ure ter v sredo: 8.12. in 14.16.30. Pravna podlaga:

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Organi Občine Šempeter – Vrtojba so:

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba – NPB (1) (UL RS, št. 118/2008 in 94/2009) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom. Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave: