Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Šempeter – Vrtojba Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan Naslov: Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici Kontakt: Tel: 05 335 10 00 Faks: 05 335 10 07 E-naslov: info@sempeter-vrtojba.si Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si ID za DDV: SI44857390 Matična številka: 1358227 Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004 Datum zadnje spremembe: 28. 9. 2020 Št. zadeve: 090-1/2020 Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/ Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek: 8.12. ure ter v sredo: 8.12. in 14.16.30. Pravna podlaga:

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Organi Občine Šempeter – Vrtojba so:

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba – NPB (1) (UL RS, št. 118/2008 in 94/2009) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom. Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave:

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v 1. členu določa, da je vsakomur omogočen prost dostop in ponovna uporaba informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije in druge osebe javnega prava. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da dobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis (5. člen). Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo (ustno), vendar ima pravno varstvo le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Zahteva za dostop do informacije javnega značaja mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Poleg tega mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način, na katerega ga želi pridobiti (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je 13. aprila 2015 na podlagi sklepa župana Občine Šempeter – Vrtojba mag. Milana Turka, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Šempeter-Vrtojba, določil mag. Petra Ptičaka (Sklep – oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja): Ime in priimek: Peter Ptičak Naziv delovnega mesta: Tajnik občine Naslov: Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici Telefonska številka: 05 335 10 02 Elektronski naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si Opis dostopa preko spleta Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si Opis fizičnega dostopa Glavna pisarna Občine Šempeter – Vrtojba Trg Ivana Roba 3 a Šempeter pri Gorici Včasu uradnih ur in med poslovnim časom: Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00 Sreda: od 8.00 do 16.30 Petek: od 8.00 do 14.00

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)

Državni predpisi

Predpisi lokalne skupnosti

Predpisi EU:

2.č Seznam predlogov predpisov s povezavami na vsebino

2.d Sprejeti in predlagani strateški dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov

Naslov: Postopki, vloge in obrazci Opis: Postopki, ki jih vodi organ so zbrani v registru postopkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

4. Stroškovnik

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se bodo določali skladno s 16. do 20. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja “Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.”     (17. člen uredbe) Občina prosilcu zaračunava le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV) (prvi odstavek 16. člena uredbe) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu zaračuna materialne stroške posredovanja le teh. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije: Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Glavna pisarna Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, v času uradnih ur in med poslovnim časom: Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00 Sreda: od 8.00 do 16.30 Petek: od 8.00 do 14.00 Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskim vozičkom. Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si. Povezave:

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

  • Novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)
  • Prostorski plani
  • Struktura proračuna

Poročila o izvajanju ZDIJZ