Krajevna knjižnica v Šempetru

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba

Odprtje: 7. februar 2019

Zgodovina

Knjižnična dejavnost v Šempetru pri Gorici je tesno povezana z začetki Goriške knjižnice Franceta Bevka. Že leta 1947 so tu začeli zbirati knjige in jih shranjevati v različne sobe in stavbe po kraju. Leto kasneje se je dejavnost institucionalizirala. 18. januarja 1949 je bila namreč z odlokom 776/1-49 ustanovljena Okrajna študijska knjižnica Gorica s sedežem v Šempetru. Knjižnica je tu ostala le pol leta, potem se je iz Šempetra najprej selila po okoliških krajih (Vrtojba, Solkan) in končno je ta pomembna kulturna in izobraževalna ustanova našla svoj prostor v Novi Gorici.

Želja po lastni knjižnici pa je v Šempetru ostala. Zato se je tekom let večkrat pojavila pobuda za ustanovitev krajevne knjižnice, vendar ni bila nikoli realizirana. Ponovno je bila potreba po knjižnici izražena kmalu po nastanku občine, intenzivneje pa so o tem začeli svetniki razpravljati v mandatnem obdobju 2010–2014. Možnosti za uresničitev krajevne knjižnice so se nato odprle šele po letu 2015. Po več različnih predlogih za njeno lokacijo se je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba odločil, da bodo prostori nove knjižnice v samem središču mesta ob glavnem trgu v prostorih nekdanje galerije Bažato in investicijo prvič umestil v občinski proračun za leto 2016.

 

Kratek opis projekta

Prostori na naslovu Cesta goriške fronte 2 v Šempetru so v preteklosti služili več namenom. Tam je bila nekoč galerija Bažato, kasneje pa je objekt služil kot trgovina. Prostor je bilo zato potrebno rekonstruirati za potrebe knjižnične dejavnosti. Za rekonstrukcijo prostora je bila zato izdelana projektna dokumentacija, ki jo je pripravilo podjetje Arhdesign projektivni biro Tomislav Podgornik s.p. Na podlagi tega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in objavljen javni razpis za izvajanje del, kjer je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano gradbeno podjetje Remont d.o.o. iz Ajdovščine. S podjetjem je Občina 10. avgusta 2018 sklenila pogodbo in rekonstrukcija objekta je lahko stekla.

Dela, ki so potekala od septembra 2018 do januarja 2019, so zaobjela povišanje tlaka v pritličju za 15 cm, rušenje obstoječe etažne monta plošče in izvedbo armiranobetonske plošče ter stopnišča v nadstropje, izvedbo temelja in zidu v notranjosti stavbe, novo toplotno izolacijo v notranjosti, predelavo oken v nadstropju, izdelavo novih sanitarnih prostorov, izvedbo TK, TV in drugih instalacij ter montažo dvižne stopniščne ploščadi za dostop invalidov v nadstropje.

Prostor je bil s tem temeljito prenovljen in na novo opremljen. Knjižnica je tako v dveh nadstropjih pridobila približno 100 m2 uporabne površine. Vrednost celotne investicije znaša 187.000 EUR od tega je vrednost projektne dokumentacije 8000 EUR, vrednost del v sklopu rekonstrukcije 155.000 EUR, vrednost opreme pa 24.000 EUR.

 

Knjižnična dejavnost v Šempetru pri Gorici

Sodobna oprema novega javnega prostora v Občini Šempeter-Vrtojba ponuja ustrezno razporeditev gradiva. Uporabnikom bo poleg tega na voljo računalnik z dostopom do interneta, več čitalniških mest za branje in učenje ter kotiček za najmlajše. V pritličju so poleg izposojevalnega pulta še zbirka otroškega in mladinskega leposlovja, video zbirka, zbirka revij in manjša čitalnica. V prvem nadstropju je knjižno gradivo za odrasle, tako leposlovno kot strokovno, zbirka mladinskih poučnih knjig in nekaj čitalniških mest.

Knjižnična zbirka obsega približno 4.000 enot gradiva, ki so ga pridobili iz obstoječe knjižnične zbirke, novo nabavljenega gradiva in donacij. Prostor omogoča dodajanje še približno 6.000 enot, ki pa se bodo dodajala postopoma. Direktorica Goriške knjižnice zagotavlja, da bodo skrbeli, da bo knjižnična zbirka vedno aktualna, kar bodo dosegali s sprotnim pregledovanjem zbirke in dodajanjem gradiva.

Knjižnična zbirka je v celoti katalogizirana in urejena v sistemu COBISS, ki omogoča vpogled v zbirko preko interneta ter računalniško izposojo gradiva. V krajevni knjižnici velja ista članska izkaznica kot v centralni enoti. Članom knjižnice bo omogočena tudi izposoja gradiva v Biblosu (slovenskem ponudniku e-knjig), dostop do podatkovnih zbirk, medknjižnična in medoddelčna izposoja. Ker so fondi gradiva ločeni, ga je zato potrebno vrniti v tisto enoto, iz katere smo si ga izposodili. Tudi za krajevno knjižnico velja Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

Sodobno opremljena knjižnica je namenjena vsem prebivalcem ne glede na njihov interes. S svojim delovanjem v Šempetru pri Gorici bo udejanjala sodobno strokovno načelo, da naj fizični prostor knjižnice postane ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, sociale in vseživljenjske priložnosti ter nagovarja uporabnike k obisku in uporabi.