LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb (INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020)

Razpisovalec: Organ upravljanja: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavni direktorat za finance, premoženje, usklajevanje in načrtovanje gospodarskih in evropskih politik

Ime razpisa: Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, Javni razpis za standardne projekte št. 02/2016

Vrednost projekta: 1.251.573,92 €

Vrednost ESRR sredstev, ki jih bo prejela občina:
Prispevek ESRR: 212.500,00 €
Lastno sofinanciranje: 37.500,00 €

Trajanje projekta:
okt. 2017 – mar. 2020

Viri subvencije:

  • ESRR: 85%
  • Lastni viri javnih partnerjev iz Slovenije: 15%

Projektni partnerji

LP – Občina Šempeter-Vrtojba
1. Občina Tolmin
2. Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica
3. Svet slovenskih organizacij – Confederazione Organizzazioni Slovene
4. Comune di Doberdò del Lago – Občina Doberdob
5. Comune di Medea

Splošni cilj projekta

Glavni cilj je dolgoročno izboljšati energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, skladno z ukrepi, predvidenimi v akcijskih načrtih občin. Na podlagi čezmejnih strokovnih študij bomo predlagali ukrepe za energetsko učinkovitejšo razsvetljavo. Inovativne rešitve bodo izvedene v javnih objektih občin kot primeri dobre prakse. Z izobraževanjem in ozaveščanjem bomo dvignili zmogljivost javnega sektorja za zmanjševanje porabe energije.

Kratek opis projekta

Projekt LIGHTING SOLUTIONS bo prispevali k spremembi obstoječega stanja z aktivnostmi, ki bodo dolgoročno izboljšale energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetsko varčno upravljanje in vedenje nasploh. S krepitvijo energetske učinkovitosti na čezmejnem območju zmanjšujemo porabo energije, posledično pa tudi izpuste TPG.

Predvidena je izvedba treh sklopov medsebojno povezanih čezmejnih aktivnosti. Izdelana bo skupna metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V drugem sklopu aktivnosti bodo kot primeri dobrih praks v izbranih javnih stavbah (šolah) občin nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave. V tretjem sklopu aktivnosti bo potekalo izobraževanje in ozaveščanje, ki bodo namenjeni usposabljanju za dolgoročno energetsko upravljanje stavb, pa tudi spodbujanju šolarjev, mladostnikov, uporabnikov in občanov nasploh k smotrnejši rabi energije. Skupno metodološko orodje za načrtovanje in spremljanje ukrepov, izvedeni pilotni projekti ter skupni izobraževalni programi bodo omogočali izmenjavo znanja in izkušenj, s tem pa prinašali dodatne pozitivne učinke na področju učinkovite rabe energije na obeh straneh meje.

Cilj v Občini Šempeter-Vrtojba

V petek, 31. maja 2019, sta v Coroninijevem dvorcu župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktorica na razpisu izbranega podjetja ARBA PLUS d.o.o. iz Trzina, Živa Šimenc, podpisala pogodbo za zamenjavo svetilk v Osnovni šoli Ivana Roba.  Pogodbena vrednost del znaša 130.445,08 EUR (z DDV).

Investitor, Občina Šempeter-Vrtojba, namerava stare dotrajane energetsko potratne svetilke zamenjati za nove, energetsko varčne svetilke LED tehnologije. Stare bo zato izbrani izvajalec odklopil in demontirali, namesto njih pa vgradili nove, ki bodo primerne namembnosti posameznih prostorov v objektu. Ker je pomembno, da so barve tudi na umetni svetlobi pravilno zaznavane, bodo svetilke imele indeks barvne reprodukcije (CRI) večji od 80. Z zamenjavo se bo tako zmanjšala poraba energije, izboljšala osvetlitev delovnih prostorov in posledično izboljšali pogoji za izvajanje učnega procesa.

 

Glavni rezultati

Glavni rezultati projekta bodo: skupno orodje za analizo stanja in varčevalnega potenciala razsvetljave javnih stavb; primerjalna študija energetske učinkovitosti in varčevalnega potenciala razsvetljave na območju ob in partneric; izvedba pilotnih primerov inovativnih izboljšav energetske učinkovitosti razsvetljave v javnih stavbah; izobraževalni programi za spodbujanje energetsko varčnega upravljanja in vedenja. Z rezultati krepimo zmogljivost ob in in javnega sektorja na čezmejnem območju nasploh za izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe energije in s tem neposredno prispevamo h kazalniku programskega rezultata. Z izdelavo skupne metodologije za analizo razsvetljave javnemu sektorju priskrbimo orodje za izdelavo strokovnih podlag, nujnih za sprejemanje načrtov in ukrepov za zmanjševanje porabe energije (ANTE idr.). Z izdelavo primerjalne študije razsvetljave pridobimo podatke za izvedbo pilotnih projektov ter drugih ukrepov, ki jih bodo občine skladno s strateškimi načrti morale izvajati tudi po zaključku projekta. Z izvedbo pilotnih investicij zmanjšujemo porabo energije, s promocijo rešitev kot primerov dobrih praks pa znanje prenašamo na druge javne institucije in sektorje programskega območja. Z izdelavo in izvedbo izobraževalnih programov dolgoročno krepimo usposobljenost občin in javnih ustanov za uvajanje sistemov energetsko varčnega upravljanja stavb, občane pa spodbujamo k energetsko varčnemu vedenju. Merska enoto kazalnika rezultata OP je število sprejetih Akcijskih načrtov trajnostne rabe energije. Tri občine partnerice so ANTE že sprejele, s predlaganimi aktivnostmi pa bodo izvedle v načrtih predvidene ukrepe. S prenosom znanja in izkušenj bomo k sprejemu ANTE neposredno spodbujali partnersko občino Medea, s promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi pa tudi druge občine čezmejnega območja.