Nadzidava POŠ Vrtojba

Vrednost naložbe: 554.717,19 EUR

Trajanje projekta: do 31. 8. 2014

Finančni viri:

  • lastna sredstva: 100%

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis del

Izvajalec del Makro 5 Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, bo izvedel rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo Podružnične osnovne šole v Vrtojbi na parceli 2788 k.o. Vrtojba.

Vrednost pogodbeno dogovorjenih storitev v obsegu in opisu v pogodbi, ki je bila podpisana 25. februarja 2014 znaša 466.352,54 EUR z vključenim DDV, predviden rok dokončanja del pa je 31. avgust 2014.

Načrtovane pridobitve

Načrti arhitekture POŠ Vrtojba

Na severovzhodnem delu obstoječe šole ob telovadnici se objekt delno nadzida. V pritličju se odprt atrij delno pozida oziroma se prizida stopnišče za dostop v nadzidan del. V pritličju se znotraj širšega dela hodnika uredijo še sanitarije za gibalno ovirane osebe. V nadstropju se uredita dve novi učilnici, knjižnica in sanitarije.

Manjši posegi so na jugovzhodnem delu objekta, kjer se ukinja strojnica in prostor za deponijo. S pridobitvijo tega prostora se v kurilnici uredi delavnica za hišnika oziroma vzdrževalca. Na južni strani se uredi nova zbornica in dva prostora – kabineta za pogovor s starši. V delavnici se doda podest in kovinske stopnice za lažji dostop do pomožnih prostorov za hrambo raznih rekvizitov. Za potrebe učiteljev se uredijo sanitarije z ločenim prostorom za čistila. Objekt šole se priključuje na kotlovnico ob telovadnici. Dimnik v strojnici se poruši, ker ne služi svojemu namenu.

Terminsko usklajeno se bo s to naložbo izvajala tudi energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba.

Prenovljena, nadzidana in energetsko sanirana Podružnična šola Vrtojba je bila slovesno odprta 1. septembra 2014.