Nakup in ureditev prostorov za Podružnično glasbeno šolo Šempeter pri Gorici

Vrednost naložbe: 822.000,00 €

Občina Šempeter-Vrtojba je že dalj časa želela urediti prostorske razmere Podružnične glasbene šole Šempeter pri Gorici. Objekt na naslovu Cesta prekomorskih brigad 32 v katerem je potekal pouk je bil neprimeren tako iz vidika varnosti, kot tudi premajhnih in premalo prostorov. Otrokom in pedagogom je bilo na razpolago 248 m² notranjih površin.

Občina Šempeter-Vrtojba je na podlagi prodajne pogodbe in pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 21. decembra 2011, kupila od Kmetijstva Vipava d.d. Šempeter pri Gorici nepremičnino na zemljišču parc. št. 2889/2 k.o. Šempeter, na naslovu Cesta goriške fronte 11, in jo namenila za potrebe Podružnične glasbene šole Šempeter pri Gorici. Kupnina je znašala 822.000,00 EUR. Na podlagi predmetne pogodbe je občina pridobila brezplačno služnostno pravico vhoda v stavbo na parc. št. 2889/1 in sicer v pritličju na S strani stavbe ter služnostno pravico uporabe sanitarij in hodnikov v 1. in 2. nadstropje stavbe stoječe na parc. št. 2889/1, k.o. Šempeter, za nedoločen čas. S tem je PGŠ dobila prostore v izmeri okrog 600 m².

Hkrati je občina razpisala javno dražbo za prodajo obstoječega objekta glasbene šole, na naslovu Cesta prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici. Kupec je bil edini dražitelj, to je Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri Gorici. Prodajna pogodba je bila sklenjena dne 16. februarja 2012, za kupnino 187.200,00 EUR.

Pouk je v novih prostorih stekel v šolskem letu 2012/2013. Slavnostni koncert ob otvoritvi novih prostorov Podružnične glasbene šole v Šempetru pa je bil 13. decembra 2012.