Občinska uprava

Občina kot samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki prizadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

Kot občinski organ v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. S svojimi notranjimi organizacijskimi enotami mora zagotavljati strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito reševanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih.

Pri opravljanju nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami ostalih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu, nalogam občinske uprave in organizacijskim procesom. Njeno delo je javno.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira njeno delo. Delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik.

Uradne ure

Ponedeljek, petek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00

Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 – 15.00
Sreda: 8.00 – 16.30
Petek: 8.00 – 14.00

Oddelki

Sprejemna pisarna

Uradne ure
Ponedeljek, petek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00

Sprejem vlog in informacije
Ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 – 15.00
Sreda: 8.00 – 16.30
Petek: 8.00 – 14.00

Kristina Kozar
Svetovalka za področje glavne pisarne
T: 05 335 10 06
E: kristina.kozar(at)sempeter-vrtojba.si

Valentina Bratuš
Strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve
T: 05 335 10 05
E: valentina.bratus(at)sempeter-vrtojba.si

Mag. Peter Ptičak

Mag. Peter Ptičak

T: 05 335 10 00
E: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Peter Ptičak se je rodil 20. avgusta 1971 v Ljubljani, kjer je diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Leta 2001 je zaključil podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter postal magister znanosti.

Poklicno pot je začel kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov na Srednji šoli za strojništvo v Ljubljani. Drugo zaposlitev je našel v avtomobilski industriji, kjer je bil projektant v razvoju novih izdelkov in rešitev. Takrat ga je Evropski patentni urad kot soavtorja ene od novih rešitev imenoval za izumitelja.

Od novembra 2001 do maja 2007 je bil zaposlen kot inšpektor na Ministrstvu za gospodarstvo Tržni inšpektorat RS. Nadziral je predvsem varnost in skladnost strojev, električnih naprav in gradbenih proizvodov z evropskimi predpisi. Leta 2007 je poklicno pot nadaljeval v gospodarstvu in postal vodja projektov na področju gradbeništva in strojništva. Zaposlil se je v Salinvest d.o.o., Anhovo, ki deluje v skupini Salonit. Pri isti gospodarski družbi je leta 2008 napredoval v vodjo profitnega centra, ki izdeluje konstrukcije, opremo in strojne dele.

Delovno mesto tajnika občine je mag. Ptičak prevzel 11. julija 2011.

Naloge tajnika občine

Tajnik občine zagotavlja kakovost organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti občinske uprave.

Ima naslednje pristojnosti:

 • vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave
 • odloča o upravnih zadevah na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v najzahtevnejših delovnih in projektnih skupinah v občini ter sodeluje pri ključnih projektih občine,
 • organizira in koordinira delo organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, jim nudi
 • neposredno strokovno pomoč ter skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enota,
 • v zvezi z delovanjem občinske uprave skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uslužbencev občinske uprave, če ga za to pooblasti župan,
 • opravlja druge naloge po pooblastilu župana.

Igor Uršič
Višji svetovalec za gospodarske javne službe
T: 05 335 10 04
E: igor.ursic(at)sempeter-vrtojba.si

Mitja Černe
Referent za komunalne zadeve
T: 05 335 10 01
E: mitja.cerne(at)sempeter-vrtojba.si

Upravne zadeve na področju prometa ter okolja, prostora in energije

 • Lokacijska informacija
 • Komunalni prispevek
 • Uporaba občinskega zemljišča
 • Zapora ceste
 • Gradnja v varovanem pasu občinskih cest
 • Stanovanjsko gospodarstvo

Na območju občine Šempeter-Vrtojba se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
 • ravnanje s komunalnimi odpadki
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
 • javna snaga in čiščenje javnih površin
 • upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb
  vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
 • upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč
 • vzdrževanje občinskih cest
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Na območju občine Šempeter-Vrtojba so izbirne naslednje dejavnosti:

 • vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
 • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč
 • oskrba naselij s plinom
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov
 • urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih površin
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja
 • organiziranje javnega mestnega prometa

Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Šempeter-Vrtojba so:

 • objekti in naprave za oskrbo naselij s pitno vodo (črpališča, zajetja, vodovod…)
 • objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalizacija, čistilne naprave…)
 • objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov (odlagališče odpadkov, ekološki otoki, posode za odpadke…)
 • objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo in plinom (kotlarna, plinovod…)
 • pokopališčni objekti in naprave
 • tržnice
 • javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča
 • omrežje in naprave javne razsvetljave
 • omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi
 • objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda
 • hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne ceste in ulice, parkirišča in druge javne površine v naseljih

Komunalne zadeve

Delovna področja:   

 • Nadomestila za stavbna zemljišča
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Bogdan Nemec
Višji svetovalec za investicije
T: 05 335 16 29
E: bogdan.nemec(at)sempeter-vrtojba.si

Boštjan Mavrič
Strokovni sodelavec za investicije VII/2-II
T: 05 335 16 23
E:bostjan.mavric(at)sempeter-vrtojba.si

Strokovna služba za investicije opravlja naslednje naloge:

 • organizira, vodi in nadzira izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju delovanja občine v skladu s sprejetim proračunom,
 • pripravlja strokovne podlage (analize, poročila in gradiva) s področja investicij,
 • izvaja postopke priprave projektne dokumentacije, dovoljenj za gradnjo, javnih naročil, nadzora nad gradnjo in izročitev objektov,
 • planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog s področja investicij,
 • spremlja uradne objave, predpise in natečaje ter vodi potrebne aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za področja investicij in investicijskega vzdrževanja.

Regina Dragoljević
Strokovna sodelavka VII/2-II
T: 05 335 16 26
E: regina.dragoljevic(at)sempeter-vrtojba.si

Strokovna služba opravlja naslednje naloge:

 • spremljanje zakonodaje in predlaganje sprememb občinskih odlokov in pravilnikov na področju stvarnega premoženja lokalne skupnosti,
 • priprava načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti,
 • priprava razpisov za razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti,
 • priprava pogodb in izpeljava postopkov za ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem,
 • priprava dokumentov za izvedbo in izpeljavo zemljiško-knjižnega stanja,
 • nadzor nad izvajanjem najemnih in služnostnih pogodb,
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije v zvezi s prenosom nepremičnega premoženja,
 • urejanje pravnih zadev za občino in lastnike nepremičnin na območju občine,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog s področja stvarnega premoženja lokalne skupnosti,
 • samostojno oblikovaje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • izdelava strokovnih predlogov z delovnega področja.

Nina Fiorelli Derman
Višja svetovalka za projekte
T: 05 335 10 08
E: nina.fiorelli(at)sempeter-vrtojba.si

Projekti

 • pridobivanje in črpanje sredstev iz evropskih in drugih skladov
 • vodenje in organiziranje dela v projektnih skupinah
 • spremljanje in zasledovanje ciljev projektov
 • izvajanje projektov (javna naročila, investicije, obveščanje javnosti ter ostale aktivnosti na projektih)

Gospodarstvo

 • neposredne spodbude za razvoj gospodarstva v občini
 • vodenje postopkov in priprava odločb na navedenem področju

Turizem

 • spodbude za pospeševanje razvoja turizma v občini

Občina je ustanoviteljica Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba, ki opravlja najrazličnejše dejavnosti tudi na področju turizma.

Nina Fiorelli Derman
Višja svetovalka za projekte
T: 05 335 10 08
E: nina.fiorelli(at)sempeter-vrtojba.si

Področja dela:

 • izdajanje potrdil o lastni kmetijski proizvodnji,
 • sofinanciranje na podlagi razpisov,
 • azil za zapuščene živali.

Naloge na področju urejanja prostora:

 • Organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih aktov občine (Občinskega prostorskega načrta (OPN) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)), vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo;
 • Spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov;
 • Izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora;
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov občine, s katerimi se ureja prostor.

Ksenija Ušaj
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
T: 05 335 16 22
E: ksenija.usaj(at)sempeter-vrtojba.si

Strokovna služba družbenih dejavnosti opravlja naloge s področja šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, socialnega varstva in zdravstva.

Delovno področje

 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
 • izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
 • vodi postopke in pripravlja odločbe na področju družbenih dejavnosti (razpisi za sofinanciranje društev, občinske štipendije, nagrade za »talente« in drugo)
 • vodi postopke in pripravlja odločbe na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
 • organizira in financira šolske prevoze,
 • izvaja naloge v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za občane brez prejemkov,
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Služba za družbene dejavnosti opravlja zadeve, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih. Za navedeno področje služba opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge. Služba sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij iz njegove pristojnosti in skrbi za razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo med njimi ter izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine.

Vloge na področju družbenih dejavnosti:

– denarna pomoč (osnovni življenjski stroški, šolske potrebščine, šolska prehrana …),
– pomoč ob rojstvu novorojenčka,
– potrdilo o oddaljenosti.

Eva Pahor
Računovodja VII/2-II
T: 05 335 10 14
E: eva.pahor(at)sempeter-vrtojba.si

Petra Gorkič Trampuž
Finančnik VII/2-II za področje računovodstva – nadomeščanje
T: 05 335 16 20
E: petra.gorkic.trampuz(at)sempeter-vrtojba.si

Petra Dominko Baša
Računovodja VII/2-III
T: 05 335 16 24
E:petra.dominko.basa(at)sempeter-vrtojba.si

Strokovne službe opravljajo naslednje naloge:

 • priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 • priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
 • strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
 • spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
 • priprava premoženjske bilance občine;
 • izvajanje notranjih kontrol;
 • druge naloge, ki spadajo v to področje.

Področje dela občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba je opredeljeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba in sicer:

Splošne zadeve

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve;
 • organizira pisarniško poslovanje, sprejem in odpravo pošte ter arhiviranje dokumentov in listin za potrebe občinskih organov;
 • gospodarjenje z občinsko stavbo in tehnično opremo;
 • avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;
 • naloge v zvezi z informiranjem javnosti;
 • naloge s področja zaščite in reševanja;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Normativno pravne zadeve

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • premoženjsko pravno svetovanje za potrebe občinske uprave;
 • splošne pravne zadeve, svetovanje javnim zavodom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina;
 • priprava splošnih in drugih aktov, mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet ali drugi organi;
 • sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, finančnih in drugih pogodb in sporazumov ter pravna presoja le-teh;
 • priprava gradiva, pomoč pri organiziranju sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov;
 • priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami;
 • sodelovanje v postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč;
 • izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja;
 • premoženjskopravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja;
 • spremljanje in uporaba objav, predpisov, aktov s pravnega področja;
 • pregled, kontrola in likvidacija računovodskih listin iz delovnega področja;
 • pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • zastopanje občine in občinskih organov pred sodišči in upravnimi organi;
 • vodenje upravnega postopka ter odločanje na prvi in drugi stopnji;
 • sodelovanje in priprava dokumentov v denacionalizacijskih postopkih;
 • vodenje statističnih evidenc;
 • druge upravne in strokovne naloge s tega področja.

Upravne zadeve

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodenje upravnih postopkov ter izdaja odločb v postopkih na prvi stopnji;
 • vodenje evidence o upravnih postopkih;
 • sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 • opravljanje drugih nalog s področja upravnih zadev.

Javne finance

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo zakonito izvrševanje;
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
 • vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske posle;
 • pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
 • upravlja finančno premoženje občine;
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat;
 • spremljanje in nadzor porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov;
 • koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki;
 • spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine ter podajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremljanje in analiza davkov iz občinske pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
 • priprava premoženjske bilance občine;
 • finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave;
 • strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom;
 • vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine;
 • obračun plač in osebnih prejemkov;
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo) občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • koordinacija priprave strategije razvoja občine in realizacija razvojnih programov občine;
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
 • načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi in socialnimi stanovanji;
 • načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje in poslovnih prostorov;
 • vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj;
 • ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine;
 • načrtovanje in priprava programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
 • naloge s področja podjetništva, obrti, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova;
 • pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami;
 • pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja;
 • priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj;
 • uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti;
 • razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine;
 • spremljanje in analiziranje gospodarskega gibanja v občini;
 • pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami.

Družbene dejavnosti

Na področju negospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in delovanje ter razvoj naslednjih področij:

 • izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o višini plačila staršev za program vrtca;
 • priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva;
 • pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva;
 • materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove;
 • varstvo kulturne dediščine;
 • socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova;
 • izvajanje odločb ter podeljevanje koncesij s področja družbenih dejavnosti;
 • javna zdravstvena služba na primarni ravni;
 • šport in rekreacija;
 • dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost;
 • priprava razvojnih usmeritev ter predlogov razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti;
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • pripravlja in nadzira vzdrževanje objektov, osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju;
 • sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja;
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Varstvo okolja in urejanja prostora

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov;
 • priprava in usklajevanje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu;
 • prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje;
 • priprava prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine;
 • priprava in upravljanje s projekti regionalne politike EU;
 • vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) ter analiziranje stanja posegov v prostor; izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov ter za namene gradnje enostavnih objektov;
 • načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev;
 • skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
 • analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
 • sodelovanje pri usklajenem opravljanju javnih površin s komunalno opremo;
 • pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave;
 • odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka in komunalne takse;
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
 • pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
 • opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 • gospodarske javne službe in infrastruktura

Gospodarske javne službe

Za opravljanje dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja občinska uprava, se lahko ustanovi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave. Režijski obrat opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest;
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin;
 • upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje;
 • oddajanje in sklepanje najemnih pogodb grobnih prostorov;
 • pripravljanje predpisov iz svojega področja;
 • strokovno-tehnične naloge za potrebe krajevnih odborov;
 • druge naloge s tega področja;
 • vzdrževanje lokalnih in občinskih cest;
 • upravljanje in vzdrževanje občinskih objektov.

V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi druge sorodne naloge, predvsem pa:

 • naloge s področja stanovanjskega gospodarstva;
 • naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
 • naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora ter varstva okolja;
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.

V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi naloge iz drugih področij.

Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo

Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.