Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Šempeter – Vrtojba. Šteje šestnajst članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba ima svoj Poslovnik občinskega sveta, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov Občine Šempeter – Vrtojba.

 • sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine;
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine;
 • sprejema proračun občine in zaključni račun;
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana;
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih;
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta;
 • potrjuje mandat občinskih funkcionarjev ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev;
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje člane delovnih teles občinskega sveta;
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače;
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
 • razpisuje referendum;
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih;
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb;
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona;
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut;
 • izvaja ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, gospodarskih družbah, razen kjer ni z drugimi akti drugače določeno.

Občinski svet dela in odloča na sejah.

Seje sveta sklicuje župan, po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujni zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče župan na predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1 članov sveta ali na lastno pobudo. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Priloženo mora biti tudi gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.

Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta. Predstavnike javnega obveščanja se povabi z vabilom, občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so priložena članom občinskega sveta za to sejo.

Obravnavo je dolžan vsak odbor ali komisija opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog, pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora vsak odbor ali komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbori lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihovih pristojnosti.

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni sobi (dvorani). Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla “za” njen sprejem. Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oz. vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

Komisije in odbori občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sestavlja jo pet članov in opravlja naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

Odbor za gospodarski razvoj

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za okolje in prostor

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, varstva okolja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so v občinskem svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju socialne problematike, zagotavljanja in urejanja socialne varnosti in dejavnosti s področja zdravstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolska vzgoja, kultura in šport

Ima sedem članov. Obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva, izobraževanja, mladinske problematike, dejavnosti predšolske vzgoje, kulture in športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

Statutarno pravna komisija

Ima pet članov. Obravnava predlog statuta občine poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oz. dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oz. stališča glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne usklajenosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Krajevna odbora

Občinski svet imenuje krajevni odbor za območje Šempetra pri Gorici in krajevni odbor za območje Vrtojbe. Krajevni odbor ima naslednje naloge:

 • organizira ali sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • ugotavlja potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena;
 • daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju;
 • sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji;
 • daje predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo;
 • daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.);
 • sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja;
 • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • sodeluje s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju;
 • opravlja druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti občinskega sveta ali župana.

Krajevna odbora 2022-2026

Krajevni odbor Šempeter pri Gorici

Krajevni odbor Šempeter pri Gorici Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici
E: krajevniodbor.sempeter@gmail.com

 • Biljana Đukić, predsednica
 • Robert Peršolja
 • Deranja Stanko
 • Januš Jerončič
 • Zdenko Šibav
 • Anita Bratina
 • Marjan Tomažinčič
Krajevni odbor Vrtojba

Krajevni odbor VrtojbaUlica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
E: vrtojba.ko@gmail.com

 • Ida Mermorja, predsednica
 • Erik Bajuk
 • Olga Leban
 • Miro Vogrič
 • Marko Rodica
 • Naja Oblak
 • Vladimir Plešnar