Seje občinskega sveta

Video prenos zadnje seje

Posnetki rednih sej Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba so predvajani tudi na programu televizije ATM TV v petek, 21. junija, ob 14.00, v nedeljo, 23. junija, ob 16.00 in v torek, 25. junija, ob 10.00. ATM TV najdete na Kabelski televiziji Nova Gorica na kanalu 37, na Siol TV na kanalu 680 in na T2 na kanalu 150.

Mandatno obdobje 2022–2026

2024

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. junija 2024, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 16. 5. 2024
gradivo a

SPREJETO
Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 16. 5. 2024

2. Ugotovitveni sklep o odstopu in imenovanje novega predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda
gradivo a
odlok iz UL RS

SPREJETO
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata zaradi odstopa Darje Zavec iz mesta predstavnice ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, v katerega je bila imenovana s Sklepom občinskega sveta št: 0322-6/2021-7 z dne 16. 9. 2021, za  4-letno mandatno obdobje.

Sklep o imenovanju v Svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Haidejo Černe iz Vrtojbe, do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda.

3. Imenovanje nadomestnega člana Strokovne komisije za dodeljevanje spodbud Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – JSMGG
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO
Sklep, da se potrdi imenovano članico Lučko Bofulin Boltar v strokovni komisiji JSMGG in predlaga za nadomestnega člana v strokovni komisiji predstavnika občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba.

4. Soglasje k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja in ostalih javnih uslužbencev Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2023, iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
gradivo a
gradivo b
NPB4 Odloka o ustanovitvi KŠTM

SPREJETO
Sklep, da občinski svet ne daje soglasja Svetu zavoda KŠTM k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja in ostalih javnih uslužbencev Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2023, iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

5. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom nadzornega odbora, krajevnih odborov, uredniškega odbora, komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v Občini Šempeter – Vrtojbadruga obravnava
gradivo a

  – Razprava je bila opravljena in je bilo sklenjeno, da se ponovni druga obravnava

6. Poročilo o delu Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2023 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO
Sklep o sprejemu informacije o letnem poročilu za leto 2023 Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

7. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2024 iz elaborata gospodarske družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki znaša 160,12 EUR brez DDV/pokojnika.
Izvajalec navedene gospodarske javne službe na območju občine, Komunala Nova Gorica d.d. na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi na svoji spletni strani.

8. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča prva obravnava
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o opravljeni prvi obravnavi Odloka o nadomestilu  za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šempeter – Vrtojba. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok za sprejem v drugi obravnavi.

9. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023 Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba iz naslova prihodkov od poslovanja iz sredstev javnih financ
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep, da Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prihodkov od poslovanja iz sredstev javnih financ iz leta 2023 v višini 9.053,81 EUR, razporedi za nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev za vzdrževanje objektov v upravljanju.

10. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023 Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep, da Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, iz leta 2023 v višini 11.491,00 EUR, nameni za nakup miz in opreme za gostinsko dejavnost zavoda.

11. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2024/2025
gradivo a

SPREJETO
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2024/2025, od 1. septembra 2024 dalje,  subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter – Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.

12. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
gradivo a
popravek obrazložitve
gradivo b
gradivo c

SPREJETO
Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2024. Istočasno preneha veljati sklep številka  007-3/2023-4.

13. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja stvarnega premoženja občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 št. 3
gradivo a 

SPREJETO
Sklep, da Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, št. 3.

14. Potrditev dogovora št. 2024/OŠV/VI, v zadevi razlastitve nepremičnine ID znak parcela 2315  2973
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba potrdi Dogovor št. 2024/OŠV/VI z dne 21. 5. 2024.

15. Priznanja in nagrade Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2024
Sklep je bil sprejet in bo objavljen po slavnostni seji občinskega sveta dne 18. 7. 2024, saj bo pri tej točki dnevnega reda video snemanje prekinjeno in se nadaljevalo pri zadnji točki.

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 10. 6. 2024

 • 18. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

Ponedeljek, 17. 6. 2024

 • 13. seja Statutarno pravne komisije ob 16.45 v sejni sobi – vabilo
 • (odpovedano zaradi nesklepčnosti)14. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.30 v sejni sobi – vabilo

Torek 18. 6. 2024

 • 13. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. maja 2024, v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba ob 16.30, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 14. 3. 2024 ter nadaljevanje dne 18. 4. 2024 in predlog zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 18. 4. 2024
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 14. 3. 2024 ter nadaljevanje dne 18. 4. 2024
zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 18. 4. 2024

2. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO
Sklep o imenovanju Stanislava Rijavca za predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Goriška lekarna Nova Gorica. Mandat članu sveta javnega zavoda traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta.

3. Imenovanje nadomestnega člana Strokovne komisije za dodeljevanje spodbud Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – JSMGG
gradivo a
priloga 1
priloga 2

SPREJETO
KMVVI ni prejela predloga in je poziv ponovila.

4. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023
gradivo a

SPREJETO
Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti Iris Podobnik, direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023

5. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti direktorja Gasilske enote Nova Gorica za leto 2023
gradivo a
priloga 1

SPREJETO
Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorija Gasilske enote Nova Gorica za leto 2023 in sicer: direktorju Alešu Markočiču za obdobje od 1. 1. 2023 do 18. 6. 2023 in direktorju Alešu Bajcu za obdobje od 19. 6. 2023 do 31. 12. 2023.

6. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom nadzornega odbora, krajevnih odborov, uredniškega odbora, komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v Občini Šempeter – Vrtojba prva obravnava
gradivo a

SPREJETO
Sklep o opravljeni prvi obravnavi  Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom nadzornega odbora, krajevnih odborov, uredniškega odbora, komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v Občini Šempeter – Vrtojba. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi za drugo obravnavo.

7. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2023informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o sprejemu informacije o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter – Vrtojba za leto 2023.

8. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2023informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o sprejemu informacije o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2023.

9. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2023.

10. Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki za leto 2022 in 2023 Javnega zavoda za Gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO
Sklep o podaji soglasja Javnemu zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za porabo presežeka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 in leta 2023.

11. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2024
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO
Sklep o sprejemu soglasja k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2024

12. Splošni pogoji poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO
Sklep o soglasjo k Splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu, št. 014-0002/2023-1 z dne 28. 8. 2023

13. Splošni pogoji poslovanja JSMGG za pomoči de minimis
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO
Sklep o soglasju k Splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči de minimis, št. 014-0001/2024-1 z dne 18. 4. 2024.

14. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – vrtec za šolsko leto 2024/2025
gradivo a

SPREJETO
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2024/2025

15. Soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO
Sklep o soglasju k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2024 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba.

16. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2023informacija
gradivo a

SPREJETO
Sklep o sprejemu informacije o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2023.

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a
priloga 1

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 13. 5. 2024

 • 17. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo
 • 12. seja Statutarno pravne komisije ob 17.00 v sejni sobi – vabilo
 • 13. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.30 v sejni sobi – vabilo

Sreda, 15. 5. 2024

 • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17.00 v svetniški pisarni – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. aprila 2024 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba po zaključku 14. redne seje ob 16.30,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja kandidatu Edvardu Vrabiču za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica, za 5 – letno mandatno obdobje.

2. Soglasje za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2023
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti Aleše Velikonja, v.d. ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za leto 2023.

3. Soglasje za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica v letu 2023
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti: v.d. ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica Alessandru Sluga in ravnatelju javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica Vladimirju Čadežu za leto 2023.

4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanjainformacija
gradivo a

SPREJETO
Sklep o seznanitvi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja št. 17, na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 62/a, 5290 Šempeter pri Gorici, v najem za določen čas.

5.Letno poročilo izvajanja gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest za leto 2023seznanitev
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom izvajanja gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest za leto 2023 koncesionarja Kolektor CPG d.o.o., ki ga je potrdila občinska uprava.

6. Letno poročilo izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za leto 2023 – seznanitev
gradivo a
gradivo b

SPREJETO
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za leto 2023, izvajalca gospodarske javne službe Režijskega obrata občine Šempeter – Vrtojba, ki ga je potrdila občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba.

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO
Sklep o sprejemu Odloka o zaključnem računu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023, Uradni list RS št. 35 / 2024 z dne 26. 4. 2024
splošni del ZR
posebni del ZR
NRP 2023 – 2026 ZR
Obrazložitve ZR

8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023
gradivo a

SPREJETO
Sklep o sprejemu poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023.

9. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024 – št. 2
gradivo a

SPREJETO
Sklep o sprejemu spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, št. 2.

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1495, 3589/3 in 3590/5, vse k. o. 2316 Vrtojba
gradivo a

SPREJETO
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1495, 3589/3 in 3590/5, vse k. o. 2316 Vrtojba, Uradni list RS št. 35 / 2024 z dne 26. 4. 2024

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

Četrtek, 12. 4. 2024

 • 16. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

Ponedeljek, 15. 4. 2024

 • 11. seja Statutarno pravne komisije ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 12. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.15 v sejni sobi – vabilo

Torek, 16. 4. 2024

 • 12. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. marca 2024, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 13. redne seje, ki je bila dne 25. 1. 2024
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 13. redne seje OS

2. Soglasje k imenovanju direktorja KŠTM Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep o soglasju k izbiri kandidata Dejana Koglota za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba za dobo 5 let.

3. Soglasje k povečanemu obsegu dela direktorja KŠTM Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep, da občinski svet ne soglaša k povečanemu obsegu dela direktorja Javnega zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba, ki ga je predlagal Svet zavoda KŠTM.

4. Soglasje k določitvi delovne uspešnosti za direktorja KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2023.

5. Soglasje za redno delovno uspešnost direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2023
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2023.

6. Soglasje za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica za leto 2023
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja z izplačilom dela plače za delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica za leto 2023

7. Mnenje o kandidatu za ravnatelja zavoda OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja kandidatki Aleši Velikonja za ravnateljico Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

8. Soglasje k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju Ester Košiček, mag.farm.,spec za direktorico Goriške lekarne Nova Gorica, za 5 – letno mandatno obdobje.

9. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbidrugo vmesno poročilo
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Občinski svet sprejme informacijo o drugem vmesnem poročilu župana glede izvrševanja sklepov 092-12/2020-6 z dne 18. 3. 2021  in 092-12/2020-21 z dne 3. 2. 2022. Župan naj z odvetnikom preuči možnost vstopa kot stranskega intervenienta v postopek in naj poda protest o stanju na Svetu Severni Primorske (Goriške) razvojne regije.

10. Poročilo Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2023informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2023.

11. Sklep o porabi presežka Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023, v višini 530,28 EUR se nameni za nakup osnovnih sredstev in sicer nakup informacijsko komunikacijske opreme (IKT).

12. Sklep o oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2023/2024
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep o oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2023/2024

13. Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba za leto 2023informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o letnem poročilu za leto 2023 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba.

14. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2023 in plan aktivnosti za leto 2024informacija
gradivo a

SPREJETO

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023.

15. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – rekonstrukcija športnega centra
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – rekonstrukcija športnega centra

16. Sprememba načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024 št. 1
gradivo a

SPREJETO

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024 št. 1

17. Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 3396/6, 3396/7 in 3425/5, vse k. o. 2316 Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 3396/6, 3396/7 in 3425/5, vse 2316 k. o. Vrtojba, Uradni list RS št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Prekinitev seje zaradi nesklepčnosti in nadaljevanje dne 18. 4. 2024 ob 16.30.

18. Letni program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za leto 2024seznanitev
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o seznanitvi z Letnim programom izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za leto 2024, izvajalca gospodarske javne službe Režijskega obrata občine Šempeter – Vrtojba, ki ga je potrdila občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba

19. Program razvoja in vzdrževanja občinskih javnih cest 2024–2027
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o sprejetu Programa razvoja in vzdrževanja občinskih cest 2024 – 2027.

Program razvoja in vzdrževanja občinskih javnih cest 2024–2027

20. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 4. 3. 2024

 • 14. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

Sreda, 6. 3. 2024

 • 15. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 7. 3. 2024 do 9. ure – vabilo

Ponedeljek, 11. 3. 2024

 • 10. seja Statutarno pravne komisije v sejni sobi ob 16.30 – vabilo
 • 11. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 18.00 – vabilo
 • 10. seja Odbora za družbene delavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport v svetniški pisarni ob 17.00 – vabilo

Sreda, 13. 3. 2024

 • 11. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16.30 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 25. januarja 2024, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo / vabilo z dodatno točko):

1. Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 14. 12. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 12. redne seje občinskega svet

2. Imenovanje člana Krajevnega odbora naselja Vrtojba do izteka mandata
gradivo a

SPREJETO

Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju posvetovalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba, imenovanje za člana KO Vrtojba Vladimirja Plešnarja do izteka mandata

3. Ugotovitveni sklep o odstopu predstavnice Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica in imenovanje novega predstavnika do izteka mandata
gradivo a

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme ugotovitveni sklep o odstopu.
Sklep o imenovanju nove predstavnice Občine Šempeter – Vrtojba Kaje Koglot v Svetu zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica do izteka mandata

4. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2024
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o določitvi cene pomoč družini na domu v letu 2024, objava v UL RS št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

5. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Poslovna cona Vrtojba ob HC
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Poslovna cona Vrtojba ob HC

Dodatna točka (6.): Letni program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2024  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba se seznani s programom izvajanja gospodarske javne službe o vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2024, koncesionarja Kolektor CPG d.o.o., ki ga je potrdila občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba.

7(6). Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a
gradivo b

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 15. 1. 2024

 • 13. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16.30 – vabilo

Ponedeljek, 22. 1. 2024

 • 10. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 16.30 – vabilo

Torek, 23. 1. 2024

 • 10. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16.30 – vabilo
 • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo v svetniški pisarni ob 16.30 – vabilo

Arhiv