Seje občinskega sveta

Video prenos zadnje seje

Posnetki rednih sej Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba so predvajani tudi na programu televizije ATM TV v petek, 27. januarja, ob 14.00, v nedeljo, 29. januarja, ob 16.00 in v torek, 31. januarja, ob 10.00. ATM TV najdete na Kabelski televiziji Nova Gorica na kanalu 37, na Siol TV na kanalu 680 in na T2 na kanalu 150.ATM TV (KATE CH37, SiolTV CH680, T2 CH150).

Mandatno obdobje 2022–2026

2023

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 26. januarja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 2. redne seje, ki je bila dne 12. 1. 2023
gradivo a

2. Imenovanje uredniškega odbora javnega glasila Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

3. Imenovanje predstavnika v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

4. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

5. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska
gradivo a

6. Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske Univerze Nova Gorica
gradivo a

7. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a

9. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

10. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

11. Umestitev zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba v Občinski prostorski načrt – informacija
gradivo a

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Dodatna točka: Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.
gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

 mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 23. 1. 2023

  • 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 24. 1. 2023

  • 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
  • 1. seja Odbora za okolje in prostor ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

sreda, 25. 1. 2023

  • 1. seja odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v  četrtek, 12. januarja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje OS, ki je bila dne 8. 12. 2022
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik konstitutivne seje OS

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar – marec 2023informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar – marec 2023

3. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba

4. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura, šport
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

5. Imenovanje krajevnih odborov v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju KO v občini

6. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju

7. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju

8. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo
gradivo a

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju

10. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2023
gradivo a

SPREJETO

Program dela v letu 2023

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

 mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

torek, 10. 1. 2023

  • 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

2022

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 13. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,

ki bo v  četrtek, 8. decembra 2022 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Poročevalka: predsednica OVK Nataša Pavlin Rogelja

gradivo a

3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
gradivo a

SPREJETO

Sklep o potrditvi mandata svetniki 2022-2026

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep, da je bil za župana izvoljen Milan Turk 2022-2026

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata županu kot svetniku

6. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep potrditev mandata svetniku Hanžiču 2022-2026

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta OŠ-V 2022-2026

8. Predstavitveni nagovor župana

nagovor

O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                                                                                                      

Mag. Milan Turk

Župan

Arhiv

Skip to content