Arhiv sej Občinskega sveta – mandatno obdobje 2018–2022

2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

34. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo 6. oktobra 2022, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. Predlog zapisnika 33. seje občinskega sveta, ki je bila 23. 6. 2022
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 33. redne seje

2.Obravnava in sprejem usklajenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter – Vrtojba 
Poročevalki: Nina Lipušček  – Locus d.o.o., Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Točka ni bila obravnavana

3. Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica
Poročevalec: Aleš Markočič – direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 845-2/2022-13

Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica

4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021 informacija  
Poročevalec: Danijel Pičulin – E 3 d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 43001-1/2009-88

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021.

5. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021 – informacija
Poročevalec: pomočnik načelnika Nenad Kravanja, Policijske uprava Nova Goric
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 223-3/2022-3

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021.

6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021 – informacija
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 223-2/2022-2

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2021.

7. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022 – informacija
Poročevalka: Eva Pahor – finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep št. 410-11/2022-3

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022.

8. Rebalans proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2
Poročevalka: Eva Pahor – finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-12/2022-2

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2

Objava Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2 v UL RS št. 132/22 z dne 14. 10. 2022

9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 5
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka       
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-14

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 5.

2. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 2

10. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/2013) – skrajšani postopek
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 03211-11/2013-8

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Objava v UL RS št. 132/22 z dne __. __. 2022

11. Sklep o ukinitvi statusa v SPLOŠNI RABI na nepremičninah s parc. št. 3566/5, 3566/51, 3566/66, 3566/61, 3566/60, 3566/77, 3566/78, 3565/1, 3565/2, 3566/18, 3566/13, 3566/8, 3566/14, 3566/50, 3566/2, 3566/58, 3566/59, 3566/56, 3566/57, 3566/67, 3566/11, 3566/12, 3566/15, 3566/19, 3566/62, 3566/9, 3563 vse k. o. 2316 Vrtojba in parc. št. 3389/5, 3391/6, 3392/2, 3391/7 vse k. o. 2315 Šempeter
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 711-16/2022-4

Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi v UL RS št. 132/22 z dne 14. 10. 2022

12. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 711-19/2022-2

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v UL RS št. 132/22 z dne 14. 10. 2022

13. Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta za prijavo k projektu »Občina po meri invalida«
Poročevalec: Valter Adamič, koordinator projekta Občina po meri invalidov v Občini Šempeter – Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 12201-4/2018-8

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je sprejel Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Šempeter – Vrtojba ter Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Šempeter – Vrtojba za obdobje 2022 – 2026, s katerim se lahko občina prijavi k projektu »Občina po meri invalidov«.

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba soglaša s sodelovanjem Občine Šempeter – Vrtojba v projektu »Občina po meri invalidov«.

14. Imenovanje dveh namestnikov člana Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba za mandatno obdobje 2022-2026
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št. 0322-2/2022-28

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije članice Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba za mandatno obdobje 2022 – 2026:

 • Jana Lukrecija Valenčak, Šempeter pri Gorici

Sklep št. 0322-2/2022-29

SKLEP O  IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022–2026

V sklepu št. 0322-2/2022-17, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 90/22, se besedilo 1. člena nadomesti z besedilom:

Imenuje se občinska volilna komisija Občine Šempeter – Vrtojba v sestavi:

Predsednik: Nataša Pavlin Rogelja, Šempeter pri Gorici
Namestnik: Nataša Valentinčič, Šempeter pri Gorici
Član: Lavra Fon, Šempeter pri Gorici
Namestnik: Zarja Pregelj, Šempeter pri Gorici
Član: Nataša Gorkič Barle, Vrtojba
Namestnik: Maja Mihelić, Šempeter pri Gorici
Član: Andreja Štrukelj, Šempeter pri Gorici
Namestnik: Maja Marcina, Šempeter pri Gorici

Objava Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba za mandatno obdobje 2022–2026 v UL RS št. 132/22 z dne 14. 10. 2022

15. Imenovanje dveh kandidatov za izvolitev v volilno telo (elektorjev) za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS in kandidata za člana državnega sveta
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Monika Gorjan Zavadlav)
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 0322-6/2022-8

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba imenuje za predstavnika lokalnih interesov (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije.

 • Ivo Podbersič, Vrtojba
 • Stanislav Rijavec, Šempeter pri Gorici

Sklep št. 0322-6/2022-9

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba imenuje mag. Elena Zavadlav Ušaj, stanujočo v Novi Gorici, za kandidatko za člana Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnika lokalnih interesov, za volitve v volilni enoti št. 12, za mandatno obdobje 2012–2027.

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

REALIZIRANO

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                             

 mag. Milan Turk

 Župan  


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 5. 9. 2022

 • 30. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 – vabilo

ponedeljek, 3. 10. 2022

 • 31. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba – vabilo

torek, 4. 10. 2022

 • 28. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala do 5. 10. 2022 do 9. ure – vabilo
 • 19. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.00 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba – vabilo * op: Odbor ni bil sklepčen

Podelitev nagrad občinskim nagrajencem za leto 2022:

nagrajenca

županov nagovor

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

33. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 23. junija 2022, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. Predlog zapisnika 32. seje občinskega sveta, ki je bila 11. 5. 2022
gradivo a 

SPREJETO

zapisnik 32. seje

2. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta »ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici«informacija
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 35004-1/2019-34
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o izhodiščih za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici«, ki jih je izdelala družba ZEU d.o.o. v maju 2022 pod številko OPPN-13/20-I.

3. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v OŠ Kozara Nova Gorica
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 600-2/2022-23 o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v osnovni šoli Kozara Nova Gorica


4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 600-2/2022-24 o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca in k novim zaposlitvam


5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2021
Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 612-1/2022-12
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v višini 8.208,56 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 50.000,00 EUR, nameni za:
– nakup nove oz. obnovljene računalniške opreme, v višini 5.000,00 EUR,
– nadgradnjo zunanjega knjigomata za vračanje in prevzem gradiva, v višini 3.208,56 EUR.


6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2022/2023
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 600-8/2022-2
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic, objava v UL RS št. _/22 z dne


7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 4
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-12
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 4.

8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3440/9, k. o. 2315 Šempeter
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 35004-1/2019-34
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, Uradni list RS št. 90/22 z dne 5. 7 2022

9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 410-10/2022-2
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter – Vrtojba, objava v Uradnem listu RS št. 90/22 z dne 5. 7. 2022

10. Poročilo o delu OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2021 – informacija
Poročevalka: Rosana Pahor, ravnateljica OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Nataša Smerdelj Šubelj – pomočnica ravnateljice za vrtce OŠ Ivana Roba Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 600-4/2021-36
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2021.


11. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Poročevalka: Rosana Pahor, ravnateljica OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Nataša Smerdelj Šubelj – pomočnica ravnateljice za vrtce OŠ Ivana Roba Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 0140-4/2022-8  o soglasju k sistemizaciji delovnih mestv enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici


12. Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2022/23
Poročevalka: Rosana Pahor, ravnateljica OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Nataša Smerdelj Šubelj – pomočnica ravnateljice za vrtce OŠ Ivana Roba Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 602-4/2022-9
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2022/2023, objava v UL RS št. _/22 z dne

13. Imenovanje dveh novih članov v skupščino EZTS GO
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 510-1/2022-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za člana skupščine EZTS GO »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA (SLO)« / » TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA (SLO)«
:

 1. Iva Podbersiča, Vrtojba, Šempeter pri Gorici
 1. Vlasto Mozetič, Šempeter pri Gorici

Mandat članov skupščine traja štiri leta.

14. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba za mandatno obdobje 2022-2026
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Bizjak
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 0322-2/2022-17
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba za mandatno obdobje 2022-2026, objava v Uradnem listu RS št. 90/22 z dne 5. 7. 2022


15. Ugotovitveni sklep o odstopu članice Nadzornega odbora in imenovanje dveh članov Nadzornega odbora do izteka mandata občinskemu svetu
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Bizjak
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 0322-5/2022-4
Ugotovitveni sklep o odstopu članice nadzornega odbora

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

REALIZIRANO

17. Priznanja in nagrade Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Bizjak
gradivo a (bo objavljeno po seji)

SPREJETO

Sklep št. 0322-4/2022-8

 1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba podeljuje naslednji priznanji Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022:

PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA

Priznanje Občine Šempeter-Vrtojba se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob važnih jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih.

 1. Ivan Jedrlinič
 2. Matjaž Marušič

2. Priznanji bosta podeljeni ob praznovanju občinskega praznika dne 22. julija 2022 na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanje stalnih delovnih teles

torek, 7. 6. 2022

 • 27. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 – vabilo

ponedeljek, 20. 6. 2022

 • 18. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 – vabilo

torek, 21. 6. 2022

 • 18. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.00 – vabilo
 • 29. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v sredo, 11. maja 2022, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. Predlog zapisnika 31. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 31. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022

2. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2022
Poročevalka: Iris Porobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep št. 0140-4/2021-6
Občinski svet sprejme Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022.

3. Poročilo o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2021
Poročevalec: predstavnik Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 4301-6/2020-35
Občinski svet sprejme informacijo o Poročilu o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2021.

4. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: predstavnik Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 4301-6/2020-36
Občinski svet potrjuje ceno storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 iz elaborata gospodarske družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki znaša 123,97 EUR brez DDV/pokojnika.
Izvajalec navedene gospodarske javne službe na območju občine, Komunala Nova Gorica d.d. na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi na svoji spletni strani.

5. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x  
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo g1
gradivo h

SPREJETO

Sklepi o podaji soglasij za redno delovno uspešnost:

 1. ravnateljice OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
 2. ravnateljev OŠ Kozara Nova Gorica,
 3. ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica,
 4. direktorice Goriške knjižnice Nova Gorica,
 5. direktorice Ljudske univerze Nova Gorica,
 6. direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica,
 7. direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Goricaskrajšani postopek
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x  
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 007-2/2020-7
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021
Poročevalka: Eva Pahor – finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SKLEP NI BIL SPREJET.

8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor 
gradivo

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-14
Občinski svet sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.

9. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2021 informacija
Poročevalca: Bogdan Nemec in Boštjan Mavrič, sodelavca za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 3510-6/2022-2
Občinski svet sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2021.

10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022
Poročevalka: Eva Pahor – finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-8/2022-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Splošni del
Posebni del
NRP 2022 – 2025
Obrazložitve

11. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor  
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.

12. Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-kolo
Poročevalec: Boštjan Mavrič, sodelavec za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 331-0001/2022-2
Občinski svet pooblašča Župana Občine Šempeter – Vrtojba, da v imenu občine sklene Pogodbo za »Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO«.

13. Seznanitev s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter – Vrtojbainformacija
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 007-16/2020-7
Občinski svet se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter – Vrtojba številka 007-16/2020-3, ki ga je sprejel župan 24. 3. 2022.

14. Seznanitev s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2022 in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2022 informacija
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a  
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 007-3/2021-4
Občinski svet se je seznanil s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2022, ki ga je sprejel župan 28. 2. 2022 in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2022.

15. dodatna točka: Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2022
Poročevalka: Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnoisti – sociala in zdravstvo
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu št. 1220-3/2022- 3

16. dodatna točka: Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – vrtec za šolsko leto 2022/2023
Poročevalka: Nataša Smerdelj Šubelj, pomočnica ravnateljice za VVO, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2022/2023 št. 602-0002/2022-3

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Od torka, 19. aprila 2022, od 8.00 do srede, 20. aprila 2022, do 8.00

 • 26. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala do 20. 4. 2022 do 8:00 – vabilo

Od torka, 10. maja 2022, od 9.00 do srede, 11. maja 2022, do 9.00

 • 13. dopisna seja Odbora zadružbene dejavnosti – sociala in zdravstvo vabilo
 • 17. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do 14. ure vabilo

sreda, 20. april 2022

 • 28. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 – vabilo

torek, 10. maj 2022

 • 17. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. marca 2022, ob 16.30 v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda
(vabilo):

1. Predlog zapisnika 30. seje občinskega sveta, ki je bila 3. 2. 2022
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 30. redne seje

2. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Irena Pavliha – GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c1
gradivo c2
gradivo d

SPREJETO

Sklep št. 3510-0003/2022-2
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba s tem sklepom potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter izdelan v marcu 2022, ki je sestavni del tega sklepa.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 5.192.057,02 EUR (vključno z DDV). Izvedba projekta je s časovnim načrtom predvidena v letih od 2022 do 2024.
3. Ta sklep začne veljati takoj.3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 informacija
Poročevalka: Mojca Plešnar, predsednica NO Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 0321-0002/2022-4
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. Ta sklep prične veljati takoj.4. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022
Poročevalec: Vanči Premrl – Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 43001-12/2008-70
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022, Kolektor CPG d.o.o.
2. Ta sklep prične veljati takoj.


5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021informacija
Poročevalec: Vanči Premrl – Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 43001-12/2008-71
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter -Vrtojba v letu 2021, Kolektor CPG d.o.o.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2021 informacija
Poročevalec: Alen Maligoj – medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 061-3/2022-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2021.
2. Ta sklep prične veljati takoj.7. Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček
Poročevalka: Nina Fiorelli Derman – Višja svetovalka za projekte
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep št. 03211-0014/2017-15
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter – Vrtojba, da v imenu občine sklene Pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.
2. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter – Vrtojba, da v imenu občine sklene Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 2
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-8
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.
9. Imenovanje do izteka mandata občinskemu svetu: predsednika in člana v Odbor za gospodarski razvoj in člana v Statutarno pravno komisijo Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba
Poročevalka: predsednica KMVVI Monika Gorjan Zavadlav
gradivo a – pred zasedanjem KMVVI
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 0322-1/2022-9
UGOTOVITVENI SKLEP o odstopu Sebastjana Arčona iz dveh delovnih teles občinskega sveta in sicer iz Odbora za gospodarski razvoj, katerega je bil tudi predsednik ter iz Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba.
Sklep št. 0322-1/2022-10 o imenovanju Dušana Bremca za člana Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu
Sklep št. 0322-1/2022-11 o imenovanju za predsednika Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu.
Sklep št. 0322-1/2022-12 o imenovanju Stanislava Rijavca za člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu.10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

14. 3. 2022
27. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

od 15. 3. 2022 do 16. 3. 2022 do 8.00
25. dopisna seja Komisije za mandatn vprašanja, volitve in imenovanja vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

30. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 3. februarja 2022, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (Vabilo):


1. točka: Predlog zapisnika 29. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 12. 2021
gradivo

SPREJETO

Sklep št. 0320-9/2021-20
Zapisnik 29. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 12. 20212. točka: Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine; vabljani še Miloš Nemec in Egon Fornazarič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
priloge poslano po USB kartici

SPREJETO

Sklep št. 092-0012/2020-21
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o prvem vmesnem poročilu župana glede izvrševanja sklepa 092-0012/2020-6 z dne 18. 3. 2021.
2. Župana z občinsko upravo se v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostjo zadolži za prizadevanje za realizacijo odstranitve asfaltne baze in sanacijo gramoznice.
3. Župana se zavezuje, da preda dokumentacijo državni rudarski inšpekciji.
4. Ta sklep prične veljati takoj.


3. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 in plan aktivnosti za leto 2022 informacija
Poročevalec: Boštjan Mljač – GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 360-0001/2022-3
1. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021.
2. Sklep velja takoj.4. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 informacija
Poročevalec: Mojca Plešnar, predsednica NO Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

UMIK IZ DNEVNEGA REDA

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda zaradi opravičene odsotnosti poročevalke.5. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2022
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 671-1/2022-2
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2022.

 • Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Letni program športa v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 20226. točka: Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami prva obravnava
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a

SPREJETO

Sklep št 1: 007-0001/2022-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami. Ker ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Sklep št 2: 007-0001/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami.
2. Ta sklep prične veljati takoj.

 • Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Odlok subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami7. točka: Odlok o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter-Vrtojbaprva obravnava
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 1: 007-0002/2022-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter – Vrtojba. Ker ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Sklep št. 2: 007-0002/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter – Vrtojba. 
2. Ta sklep prične veljati takoj.

 • Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter – Vrtojba.8. točka: Letni program dela in finančni načrt Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba za leto 2022
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 0140-0001/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2022 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.9. točka: Cenik o uporabi kombiniranega vozila – kombija Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 007-0010/2021-7
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba daje soglasje k Ceniku o uporabi kombiniranega vozila – kombija v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.10. točka: Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava in določitev grobnine ter enotnega cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 1: 007-0011/2022-4
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.

Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba

Sklep št. 2: 007-0011/2022-6
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba določa Grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi.

Grobnine ter enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
(št.: 007-0011/2022-7)
Grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi
Letne grobnine:
Vrsta groba Grobnina z vključenim DDV
grobnina – enojni grob 18,00 EUR
grobnina – otroški grob 10,80 EUR
grobnina – žarni grob 10,80 EUR
grobnina – žarna niša v žarnem zidu 26,10 EUR
grobnina – dvojni grob 29,70 EUR
grobnina – grobnica 36,00 EUR
grobnina – prostor za raztros pepela 5,40 EUR
Uporaba mrliških vežic in opreme v njih za vsak pogreb:
Cena z vključenim DDV
Uporaba mrliške vežice z opremo 40,00 EUR
Uporaba električnega priključka:
Izvajalcem del na pokopališčih se za uporabo električnega priključka zaračuna porabo električne energije po dejanski porabi, ki se ugotovi z odčitkom števca pred začetkom uporabe in po končani uporabi priključka.

Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Grobnine ter enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture


11. točka: Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 007-0013/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.

 • Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba12. točka: Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojbadruga obravnava
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 007-0012/2022-3
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.

 • Objava v UL RS št.: _/22 z dne _. 2. 2022: Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba13. točka: Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojbaskrajšan postopek
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 007-0003/2022-2
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter – Vrtojba, št.: 01101-6/2013-23, z dne 28.3.2013.
2. Ta sklep prične veljati takoj.14. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

31. 1. 2022

 • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 16.30 v 1. nadstropju – vabilo
 • 26. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

1. 2. 2022

 • dopisna 16. seja Odbora za družbene dejavnosti -šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do 3. 2. 2022 do 10. ure – vabilo

2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

29. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. decembra 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 28. seje občinskega sveta, ki je bila 21. 10. 2021
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 28. redne seje, ki je bila 21. 10. 2021

2. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Luznik, regijski direktor prodaje – Zahod pri Nomago d.o.o.

SPREJETO

Sklep št. 03211-32/2014-37
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu za leto 2020, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter-Vrtojba NOMAGO d.o.o.
2. Sklep prične veljati takoj.

3. Odpis terjatev
gradivo a

Poročevalka: Katja Nardin – računovodja

SPREJETO

Sklep št. 410-13/2021-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi predloga občinske uprave odpiše naslednjo terjatev:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, Znesek brez DDV: 86.246,67 EUR oziroma Znesek z DDV: 105.220,94 EUR.

4. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi na nepremičninah s parc. št. 3566/54 in 3566/55 obe k. o. 2316 Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 711-26/2021-2
1. Nepremičninam s parc. št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status v SPLOŠNI RABI.
2. Nepremičnini navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj splošne rabe in se zanje vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 št. 4
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-12
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.

6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba in določitev grobnine ter enotnega cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture – prva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-11/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter – Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.

7. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor ter Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-12/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za sprejem v drugi obravnavi.

8. Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor ter Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-13/2021-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.

9. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 0320-9/2021-19
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme program dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasednje stalnih delovnih teles

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

28. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 18. uri v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo – PREMIK ZAČETKA NA 18.00):

1. Predlog zapisnika 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h

Poročevalec: Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 007-8/2021-8
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC.

4. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 007-7/2021-17
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba.

5. Soglasje k Pravilniku in ceniku o uporabi kombiniranega vozila – kombija KŠTM Šempeter-Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: Dejan Koglot, direktor JZ KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: X

SPREJETO

Glasovanje o točki je bilo umaknjeno iz glasovanja, da se gradivo popravi.6. Soglasje k Pravilniku in ceniku o izposoji in uporabi tehnične opreme in rekvizitov KŠTM Šempeter -Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: Dejan Koglot, direktor JZ KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: X

SPREJETO

Sklep št. 007-10/2021-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k ceniku iz Pravilnika o uporabi in izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 18. 10. 2021
– 24. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

27. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. septembra 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 25. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 5. 2021 in se nadaljevala 17. 6. 2021 ter predlog zapisnika 26. redne seje, ki je bila 17. 6. 2021
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

zapisnik 25. redne seje in zapisnik 26. redne seje

2. točka: Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 0320-7/2021-3
Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
1. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba na podlagi sklepa Občinske volilne komisije št. 04001-3/2018-104, Dušanu Bremcupotrjuje mandat za člana Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe.

3. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

4. točka: Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (v nadaljevanju izhodišča za OPPN)
Poročevalki: Blanka Šuler – zunanja sodelavka za okolje in prostor 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 35031-3/2021-16
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o izhodiščih za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (izdelovalec LOCUS d.o.o., št. 2629, september 2021).


5. točka: Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Poročevalka: Irena Škvarč – Goriška knjižnica Franceta Bevka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 612-1/2021-14
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v višini 4.417,77 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 50.000,00 EUR, nameni za:
– nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR,
– nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR,
– sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
Sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.


6. točka: Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba 2021
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep št.: 410-12/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021.
Obrazložitve polletne realizacije
Splošni del polletne realizacije
Posebi del polletne realizacije


7. točka: Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-29/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
Obrazložitev rebalansa
Rebalans splošni del
Rebalans posebni del
NRP 2021-2024
Kadrovski načrt nov 2021-2022

8. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
popravek

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem po
slu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.9. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022
Poročevalka: Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-30/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022
Obrazložitev
Sprememba Splošni del
Sprememba Posebni del
NRP 2022 – 2025
Kadrovski načrt 2022 – 2023

10. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
popravek

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-6
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.


11. točka: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklepo ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 711-19/2021-2
Nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

12. točka: Imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

SPREJETO

Sklep št. 0322-6/2021-7
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba imenuje:

1. Darjo Zavec iz Šempetra pri Gorici,
2. Saro Krošelj iz Vrtojbe,
3. Gabrijelo Kodre iz Šempetra pri Gorici,
za predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Mandat traja štiri (4) leta.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 13. 9. 2021

 • 23. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi OŠ-V ob 16:30 – vabilo
 • 15. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport do srede 15. 9. 2021 ob 10.00 – vabilo

Torek, 14. 9. 2021

 • 24. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala do srede, 15. 9. 2021 do 16:30  – vabilo

Podelitev nagrad občinskim nagrajencem za leto 2021 – S slavnostno sejo tudi letos obeležen občinski praznik

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 16.45 (oz. takoj po zaključku 25. redne seje občinskega sveta) v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda
(Vabilo):

1. Predlog zapisnika 25. redne seje, ki je bila 20. 5. 2021
gradivo a

Točka je bila umaknjena, ker ni zajemala zaključka nadaljevanja današnje 25. redne seje.


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št. 602-2/2021-12
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022
objava v UL RS št. 105//2021 z dne 2. 7. 2021


4. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v letu 2020informacija
Poročevalec: Marko Vetrih – E3 d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 43001-1/2009-86
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo koncesionarja E3 d.o.o., o poročilu o izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v letu 2020.


5. Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021 – 2027
Poročevalka: Tanja Golja – Poslovni studio, Tanja Golja s.p.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
predstavitev

SPREJETO

Sklep št. 007-15/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Razvojno strategijo Občine Šempeter – Vrtojba za obdobje 2021 – 2027.

6. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 711-16/2021-3
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah s parc. št. 3603/1, 2556/2 in 2554/2, vse k. o. 2316 Vrtojba
Sklep št. 711-16/2021-4
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah s parc. št. 68/4 in 1171/11, obe k. o. 2316 Vrtojba


7. Mnenje Občine Šempeter-Vrtojba k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 007-9/2021-2
Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje


8. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav – predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo a  

SPREJETO

Sklep št. 0320-5/2021-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednji priznanji in nagradi v letu 2021:
PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enota Nova Gorica
• Vojko Pirih
NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
• Rebeka Pregelj
• Nik Šuler


Dodatna točka: Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe
gradivo a

Občinski svet ni izglasoval uvrstitve dodatne točke na dnevni red.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

četrtek, 3. 6. 2021
22. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sejni sobi ob 16.30 – vabilo

torek, 15. 6. 2021
22. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16.30 – vabilo

od srede, 16. 6. 2021, ob 14.00 do četrtka, 17. 6. 2021, ob 14.00
23. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjavabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

NADALJEVANJE 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

1. točka: Obravnava in sprejem stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 35051-2/2015-355
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Številka: 0320-4/2021-1
Šempeter pri Gorici, 12. maj 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. maja 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo):


1. točka: Predlog zapisnika 24. redne seje, ki se je pričela dne, 15. 4. 2021 in nadaljevala dne, 6. 5. 2021
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 24. redne seje 15. 4. 2021 in 6. 5. 2021

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Obravnava in sprejem stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Metka Jug – Locus d.o.o 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

Ni bilo sprejeto.

O predlaganem sklepu se ni glasovalo, saj seja ni bila več sklepčna.

4. točka: Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2020 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2021

gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

Poročevalka: mag. Iris Podobnik – direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 0140-8/2020-6
Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2021


5. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter- Vrtojba v letu 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Sejad Jušić – komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 223-1/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020.


6. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Mori – inšpektor svetnik – vodja Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 061-2/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2020.


7. točka: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2020 – informacija
gradivo a

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak

SPREJETO

Sklep št. 223-2/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.


8. točka: Poročilo o delu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2020 informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

SPREJETO

Sklep št. 612-2/2020-21
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2020.


9. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2021/2022
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št. 600-6/2021-2
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2021/2022


10. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2021/2022
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št.: 602-2/2021-8
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2021/2022


11. točka: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 2663/2 in 2663/3 obe k. o. 2316 Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka

SPREJETO

Sklep št. 711-13/2021-2
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Nepremičninam s parc. št. 2663/2 in 2663/3, obe k. o. 2316 Vrtojba)

12. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

SPREJETO

Sklep št. 0322-4/2021-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Jernejo Ternovec, stanujočo v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
Mandat sveta traja štiri (4) leta.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

sreda, 19. 5. 2021

dopisna seja KMVVI od srede, 19. 5. 2021, od 10.00 do četrtka, 20. 5. 2021, do 10.00 – vabilo

21. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

16. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

Številka: 0320-3/2021-1
Šempeter pri Gorici, 7. april 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 15. aprila 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2. točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak in Damjan Šinigoj – direktor Pegasa turizem d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj


3. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava 
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h
gradivo i
gradivo j
gradivo k
gradivo l

Poročevalec: Gvido modrijan – Structura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj


4. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalke: Rosana Pahor – ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba, Klavdija Štokel Trobec – računovodkinja (Osnovna šola Ivana Roba), Nataša Smerdelj – pomočnica ravnateljice za vrtce (Osnovna šola Ivana Roba)


5. točka:  Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Sandi Vrabec – ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica


6. točka: Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak


7. točka: Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

Poročevalka: Katja Nardin – računovodkinjaObravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj


8. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj


9. točka: Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

10. točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter – Vrtojba – seznanitev
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

11. točka: Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

12. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

13. točka: Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h
gradivo i
gradivo j

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti

Dodatna točka: Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021
gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Ponedeljek, 12. 4. 2021

20. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.00 v sejni sobi – vabilo

15. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

Torek, 13. 4. 2021

dopisna seja KMVVI od torka, 13. 4. 2021, od 10. ure do srede, 14. 4. 2021, do 10. ure – vabilo – ni bila realizirana

Številka: 0320-2/2021-1
Šempeter pri Gorici, 8. marec 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. marca 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo in predlagan podroben dnevni red z dodatnimi točkami):


1. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 092-12/2020-6
1. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba imenuje komisijo, ki jo vodi župan občine v sestavi:
• Milan Turk,
• Miloš Nemec
• Egon Fornazarič
Komisija bo sestavila in usklajevala predlog sporazuma z gospodarsko družbo Kolektor CPG, d.o.o., ki bo vseboval:
• datum ukinitve obrata Asfaltne baze Vrtojba v roku, ki ne bo daljši od dveh let,
• način sanacije zemljišča, ki ni v uporabi,
• predlog prodaje zemljišč občini Šempeter – Vrtojba.
2. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da na Svetu Severno Primorske (Goriške) razvojne regije seznani župane ostalih občin s problematiko Asfaltne baze v Vrtojbi, s poudarkom na potrebi selitve baze na drugo lokacijo.
3. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da v roku 6 mesecev preveri možnost in za Občinski svet pripravi predlog Odloka o zaščiti podtalnice na vrtojbensko mirenskem polju, tako kot to določa veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu.

4. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 007-2/2021-1
Sklep o določitvi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode


5. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba – skrajšani postopek
gradivo a

Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor:

SPREJETO

Sklep št. 007-14/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – informacija
gradivo a

Poročevalka: Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št: 0321-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.


7. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalca: Bogdan Nemec, višji svetovalec za investicije in Boštjan Mavrič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 3510-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.8. Ukinitev javnega dobra
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 711-8/2021-2 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. Nepremičninam s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, vse k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


9. Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 47801-2/2016-43
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o ponudbi za odkup nepremičnine s parc. št. 2973, k. o. 2315 Šempeter razlastitvenega zavezanca VITRUM d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.


10. Spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 4780-5/2020-4
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter–Vrtojba.11. Poročilo o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« za leto 2020 in Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2021 javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: Dejan Koglot – direktor Javnega zavoda za kulturo, šport turizen in mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 0140-3/2021-2,3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2020 Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.
in
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2021 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.12. Soglasje k odpisu osnovnih sredstev javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2019 in 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Dejan Koglot – direktor Javnega zavoda za kulturo, šport turizen in mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 0140-3/2021-3,4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2019 na podlagi Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 10.1. 2020 in Zapisnika o izločitvi drobnega inventarji z dne, 10. 1. 2020.
in
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2020 na podlagi Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 8. 3. 2021.13. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda KŠTM in potrditev dveh izvoljenih predstavnikov zainteresirane javnosti
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-2/2021-10
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«
– Matejko Maver Pregelj
– Luko Sobana
ter potrjuje izvolitev Jane Korečič in Gabrijele Kodre, kot predstavnici zainteresirane javnosti v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.
2. Sklep začne veljati takoj. Uporablja pa se od izteka mandata aktualnemu svetu zavoda dne 20. 4. 2021. Novi predstavniki so imenovani za štiri leta.14. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-3/2020-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Erika Preglja za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica.
Mandat traja štiri leta.


Dodatna točka: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 461-1/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba daje pozitivno mnenje gospodarski družbi Lago IS, turizem, d.o.o., Pod Gričem 29, Nova Gorici za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Volčja Draga 61, Volčja Draga, v objektu, v katerem se je že izvajala dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo.

Dodatna točka št. 2: Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

Sklep o soglasju ni ni bil sprejet.

Sklep št. 461-2/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba ne daje soglasja gospodarski družbi Pegaso Turizem d.o.o., Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 15. 3. 2021

 • 19. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.00 v sejni sobi – vabilo
 • 14. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

Torek, 16. 3. 2021

 • dopisna seja KMVVI od torka, 16. 3. 2021, od 10.00 do srede, 17. 3. 2021, do 10.00 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 25. februarja 2021, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 21. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 12. 2020
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 21. redne seje

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

Realizirano

3. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2021
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Bernarda Pirih – vodja centra za pomoč na domu in Mateja Berginc Kovačič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št. 1220-1/2021-4
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v UL RS št.__ z dne _. 3. 2021


4. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Boštjan Mljač, dipl. gosp. ing, namestnik direktorja GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 360-2/2021-3
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020.


5. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 3711-1/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021, Kolektor CPG d.o.o.

6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 43001-12/2008-64
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020, Kolektor CPG d.o.o.


7. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – informacija
gradivo a

Poročevalec: Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora

UMIK TOČKE

8. točka: Odpis terjatev
gradivo a

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep o odpisu terjatev št. 450-1/2021-2
ŠANPIER Gostinstvo in turizem d.o.o. – v stečaju, Cesta Prekomorskih brigad 11a, 5290 Šempeter pri Gorici 1.378,67 EUR
Sklepa o odpisu terjatev št. 450-1/2021-3 in št. 450-1/2021-4
ECONAVITAS vzdržljive energije d.o.o., Industrijska cesta 2a, 5000 Nova Gorica 1.869,90 EUR
in
U.N.E.S. d.o.o.- v stečaju, Slovenska cesta 55, 2277 Središče ob Dravi 2.368,53 EUR


9. točka: Sklep o določitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
gradivo a
priloga a
priloga b

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

UMIK TOČKE


10. točka: Sklep o določitvi cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-3/2021-2
Sklep o določitvi cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki


11. točka: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba – skrajšani postopek
gradivo a

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

UMIK TOČKE

12. točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šempeter-Vrtojba – informacija
gradivo a
Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 007-4/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020.

13. točka: Program ravnanja z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – informacija
gradivo a

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-5/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter- Vrtojba za leto 2021, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020.

14. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 671-2/2021-2
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št: /2021 z dne _. 3. 2021

15. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba 2021 – skrajšani postopek
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 007-11/2020-6
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba (SP-2), objava v UL RS št.: _/2021 z dne _. 3. 2021


16. točka: Kandidatura za članstvo v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

SPREJETO

Sklep št. 0322-3/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje župana Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milana Turka, za kandidata za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Torek 16. 2. 2021

 • 19. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki poteka do 17. 2. 2021 do 10.00 – vabilo

Ponedeljek, 22. 2. 2021

 • 18. seja Odbora za okolje in prostor, ki bo ob 16.00 v sejni sobi – vabilo
 • 13. seja Odbora za gospodarski razvoj, ki bo ob 17.30 v sejni sobi – vabilo
 • 9. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo, ki bo ob 16.30 v 1. nadstropju – vabilo

2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. decembra 2020 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 2. izredne seje z dne 29. 9. 2020 in 20. redne seje občinskega sveta z dne 5. 11. 2020
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 2. izredne seje OS OŠ-V dne 29. 9. 2020 in
Zapisnik 20. redne seje OS OŠ-V dne 5. 11. 2020


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 410-29/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-3
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – druga obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 410-30/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-2
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022


7. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2021
gradivo a

Poročevalec: Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep št. 0320-12/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.


8. Imenovanje štirih kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
gradivo a

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-12/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnico porotnico Jano Lukrecijo Valenčak, stanujočo v Šempetru pri Gorici


9. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-14/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Jano Lukrecijo Valenčak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.


10. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-13/2020-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Haidejo Černe iz Vrtojbe, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, za mandatno obdobje pet let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 14. 12. 2020

 • 17. seja odbora za okolje in prostor ob 16.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 12. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi OŠ-V – vabilo

torek, 15. 12. 2020

 • 18. dopisna seja Komisoje za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 16. 12. 2020 do 10.00 – vabilo 

Številka: 410-29/2020-3
410-30/2020-3
Šempeter pri Gorici, 6. 11. 2020


Na podlagi 15. in 89. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 20. redni seji dne, 5. 11. 2020, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi

JAVNA RAZPRAVA
o predlogu Proračuna za leto 2021 in
o predlogu Proračuna za leto 2022

Razglas: Javna razprava o predlogih Proračunov za leti 2021 in 2022

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 in leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen:
– v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba v času uradnih ur po predhodni najavi na tel: 05 335 1000 (z namenom zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom Covid-19);
– objavljen je na občinski spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se pisno pošlje po pošti na Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom: »pripombe proračun 2021« ali »pripombe proračun 2022« ali po e-pošti županu na info@sempeter-vrtojba.sis pripisom: »pripombe proračun 2021« ali »pripombe proračun 2022«, da bo dostavljeno do vključno 27. 11. 2020.

mag. Milan Turk
župan


Predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami:

 • Odlok in predlog sklepa – gradivo a
 • Obrazložitev proračuna za leto 2021 – gradivo b
 • Splošni del 2021 – gradivo c
 • Posebni del 2021 – gradivo d
 • NRP 2021-2024 – gradivo e
 • Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2021- gradivo f
 • Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021gradivo g

Predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami:

 • Odlok in predlog sklepa – gradivo a
 • Obrazložitev proračuna za leto 2022 – gradivo b
 • Splošni del 2022 – gradivo c
 • Posebni del 2022 – gradivo d
 • NRP 2022-2025 – gradivo e
 • Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2022- gradivo f
 • Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022gradivo g

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 5. novembra 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020 št. 0320-9/2020-2

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
odgovori na pobude in vprašanja prejšnje seje

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 410-29/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.


4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Predlog je v javni razpravi.

5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalec: župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 410-30/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.
O predlogu proračuna se opravi  javna razprava.

6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2022
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Predlog je v javni razpravi.


7. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Mori – inšpektor svetnik, vodja Medobčinske uprave
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 061-2/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2019.


8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj- strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesaa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 612-2/2020-12
1. Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za:
– nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR,
– nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter
– nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR.
2. Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.


9. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-11/2020-3
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Iris Podobnik za direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, za mandatno dobo 4 let.

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-9/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Stanislava Rijavca za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.

11. Imenovanje člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu
gradivo a
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št. 0322-10/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije članice statutarno pravne komisije:
– Nataša Valentinčič.
in
Sklep št. 0322-10/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Natašo Turel Čoha za članico statutarno pravne komisije občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba.

12. Predlaganje pet kandidatov za sodnike porotnike
gradivo a
gradivo b
gradivo po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-12/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnico porotnico Marjeto Šibav, stanujočo v Šempetru pri Gorici


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 3. 11. 2020

 • 17. dopisna seja Komisoje za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja od 10.00 do 4. 4. 11. 2020 do 10.00 – vabilo
 • 11. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v prvem nadstropju – vabilo

sreda, 4. 11. 2020

 • 13. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem


2. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v torek, 29. septembra 2020, ob 17. uri v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Izjava občine, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalca: Uroš Ponovič, Robert Žvižaj – DOM UPRAVLJANJE, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Maribor

SPREJETO

Sklep št. 1220-6/2020-2
1. Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici v zvezi s točko 12.8 Javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 89/2020 podaja izjavo, da se strinja z namero ponudnika DOM UPRAVLJANJE, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Maribor, da bo začel opravljati storitev institucionalnega varstva za starejše/dnevnega varstva v letu 2022.
2. Sklep začne veljati takoj.Seje se za potrebe pisanja zapisnika snema (izredne seje zgolj avdio snemanje).

mag. Milan Turk
župan

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. septembra 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020 št.: 0320-8/2020-4

2. Soglasje Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 845-5/2020-9
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za namen: gasilsko vozilo: sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestve   Skupaj: 131.616,00


3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a


4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa za leto 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Tadej Luznik, Regijski direktor prodaje – ZAHOD, NOMAGO d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 03211-32/2014-26
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu za leto 2019, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter-Vrtojba NOMAGO d.o.o.

5. Sklep o spremembi priloge A: seznam linij in vozni redi Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 1. 7. 2007
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 03211-32/2014-27
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba sprejme spremembe seznama linij in voznih redov, ki so priloga A koncesijske pogodbe.
Spremembe iz prejšnje točke veljajo od 1. 10. 2020 dalje

6. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – vrtec za šolsko leto 2020/2021
gradivo a
gradivo b

Poročevake: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 600-2/2020-44
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2020 dalje.

7. Soglasje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba k prodaji nadstreška prireditvenega odra
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 0140-6/2020-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba soglasje k prodaji nadstreška prireditvenega odra.

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 007-11/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba.

9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter – Vrtojbaprva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-12/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba.

10. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v Občini Šempeter-Vrtojba prva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-13/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempe
ter-Vrtojba.

11. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarski javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojbaprva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 007-14/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.

12. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar – Računovodja VII/2-II
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 410-27/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijoo polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020.
Obrazložitev polletne realizacije
polletna realizacija splošni del
polletna realizacija 1. del


13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020 št. 2
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar – Računovodja VII/2-II
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 410-28/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba št. 2 za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o rebalansu proračuna št. 2
Rebalans splošni del 2020
Rebalans posebni del 2020
Rebalans NRP 2020-2023
Rebalans kadrovski načrt
Obrazložitve

14. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – Strokovna sodelavka VII/2-I
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 4780-4/2020-2
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

 ponedeljek, 14. 9. 2020

 • 15. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi – vabilo
 • korespondenčna 12. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport od 14. 9. 2020 od 12.00 do 16. 9. 2020 – vabilo

Torek, 15. 9. 2020

 • 10. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. junija 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020 in 17. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020
Zapisnik 17. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Smete v občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h
gradivo i
gradivo j

Poročevalec: Gvido Modrijan, Structura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 007-10/2020-2
Občinski svet Občine Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba.
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba, objavljeno v UL RS št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Marko Vetrih, E3
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoja

SPREJETO

Sklep št. 43001-1/2009-83
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019.

5. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 30312-2/2019-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
2. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 194.212,84 EUR se na predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020«.
4. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva v višini 192.072 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 102.782 EUR
Občina Brda 17.776 EUR
Občina Kanal ob Soči 18.917 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 16.228 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 22.464 EUR
Občina Renče-Vogrsko 13.905 EUR
5. Sklep velja takoj.


6. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Primož Hval Kamenšček, ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport

SPREJETO

Sklep št. 60301-1/2019-46
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu za šolsko leto 2019 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.


7. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

Poročevalec:
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 3541-4/2020-6
1. Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1. Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0006 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
1.2. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1618 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
2.1. Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg.
2.2. Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1925 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg.
3.1. Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0133 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 12,00 kg.
3.2. Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 12,00 kg.
4.1. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0026 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 4,20 kg.
4.2. Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 4,20 kg.
2. Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020. Istočasno preneha veljati sklep številka 01101-12/2018-6 z dne 21. 6. 2018.

8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občinei
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic št. 600-5/2020-2
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2020/2021, od 1. septembra 2020 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40 % od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.

9. Imenovanje kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD OI Nova Gorica
gradivo a

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 0322-8/2020-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Sandro Devetak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Sklep prične veljati takoj.


10. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Poročevalec: Komisija za mandtana vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklepo št. 0320-5/2020-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2020:
• NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam,.
• Pavel Černe
• NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
• Tjaša Rijavec
2. Nagradi bosta podeljeni ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 22. julija 2020.


Zasedanja stalnih delovnih teles


Ponedeljek, 15. junij 2020

 • 14. seja Odbora za okolje in prostor, ob 16.00 v sejni sobi – vabilo

Ponedeljek, 15. junij 2020

 • 10. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.00  v sejni sobi – vabilo

Torek, 16. junij 2020

 • 16. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala od 16. 6. 2020 od 11. ure od 17. 6. 2020 do 11. ure – vabilo

Sreda, 17. junij 2020

 • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti (VABILO, predloga sklepov in dopis).

Rok trajanja dopisne seje: od torka, 2. junija 2020, od 9. ure, do srede, 3. junija 2020, do 12. ure.

Dnevni red:

1. točka: Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom občinskega sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

Oba priložena sklepa je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, na dopisni seji dne 28. 5. 2020.

Predlogi sklepov, ki so priloženi na dopisno sejo, so sprejeti, če je do roka zanje glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«.

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite Valentini Bratuš na e-pošto: valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si do srede, 3. junija 2020 do 12. ure.

SPREJETO

Sklep št. 0322-7/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici izda pozitivno mnenje o mag. Primožu Hvala Kamenščku, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za mesto ravnatelja zavoda.

Sklep št. 0322-7/2020-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici izda pozitivno mnenje o Rosani Pahor, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za mesto ravnateljice zavoda.

Mag. Milan Turk,
županPrilogi:
– Predloga sklepov za glasovanje (2x) – v vabilu
– Dopis predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, prejet 20. 5. 2020 – v vabilu


Zasedanja stalnih delovnih teles

Sreda, 27. maj 2020

 • 14. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitne in imenovanja od srede, 27. maja 2020, ob 11.15 do četrtka, 28. maja 2020, ob 11.00 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. maja 2020, ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020, zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020 in zapisnika 15. dopisne seje, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020
Zapisnik 15. dopisne seje, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 223-1/2020-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019.

4. točka: Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Mori, inšpektor svetnik – vodja medobčinske uprave 

TOČKA UMAKNJENA

Opravičena odsotnost poročevalca

5. točka: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2019 – informacija
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 223-3/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019.


6. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2020 in poročilo o izvajanju storitve v letu 2019
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: Bernarda Pirih in Mateja Berginc Kovačič, Dom upokojencev Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu št. 1220-3/2020-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 20,63 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,50 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2020 dalje.

7. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – vrtec za šolsko leto 2020/2021
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Matejka Kandus, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2020/2021 št. 602-5/2020-2
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2020/2021 oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelki za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu.
3. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2020/2021, ne bo izvajal.

8. točka: Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 610-1/2020-1
Sprejme se »Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba«.

 •   Lokalni program za kulturo 2020–2024 v Občini Šempeter-Vrtojba št. 610-1/2020-2

9. točka: Letni plan dela in finančni načrt za leto 2020 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 0140-6/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2020, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

10. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2019
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep št. 410-23/2020-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št.: 410-23/2020-2
splošni del
posebni del
NRP 2019-2023
obrazložitve

11. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep št. 4780-3/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.

12. točka: Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba do izteka mandata aktualnemu NO
gradivo a
po zasedanju KMVVI

Poročevalka: Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št. 0322-5/2020-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora:
– Borut Šinigoj, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici13. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica
gradivo a
po zasedanju KMVVI – ni bil podan predlog


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

Torek, 19. maj 2020

 • 13. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala 19. 5. 2020 od 11. ure od 20. 5. 2020 do 11. ure – vabilo
 • 8. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo, ki bo potekala 19. 5. 2020 od 9. ure od 20. 5. 2020 do 16. ure – vabilo
 • 10. redna seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, ob 16:30 v sejni sobi OŠ-V – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


15. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti (VABILO)


Rok trajanje dopisne seje
: od petka, 24. aprila 2020, od 8. ure do četrtka, 30. aprila 2020, do 12. ure.

Med 24. 4. 2020 in 29. 4. 2020 je možna tudi razprava (vprašanje, mnenje ali predlogi) po elektronski pošti na valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si, s pripisom za katero točko dnevnega reda gre.
Nato vam bo odgovor zaradi večje preglednosti (skupaj z vprašanjem) posredovan v novi e-pošti, kot tudi v vednost vsem članom občinskega sveta.


Dnevni red:

1. točka: Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka št. 007-4/220-3   

2. točka: Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka št. 007-5/2020-3

3. točka: Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter–Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka št. 007-6/2020-3

4. točka: Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
gradivo a

– priloga a
– priloga b
– priloga c

SPREJETO

Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
        – po novem je to v pristojnosti župana in KŠTM Šempeter-Vrtojba.

5. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka št. 009-2/2020-3


6. točka: Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka št. 01101-10/2019-12

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom občinskega sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

Predlogi sklepov, ki so priloženi na dopisno sejo, so sprejeti, če je do roka zanje glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«.

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite Valentini Bratuš na e-pošto: valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si do četrtka, 30. aprila 2020 do 12. ure.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

– ni bilo.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. marca 2020, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020, in 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020
gradivo a
gradivo b


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Mori – inšpektor svetnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


4. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019 – informacija
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor


5. Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa:


6. Letni plan dela in finančni načrt za leto 2020 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: Dejan Koglot – direktor javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


7. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava
gradivo a
     – gradivo a priloga 1
     – gradivo a priloga 2
     – gradivo a priloga 3
     – gradivo a priloga 4
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


9. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


10. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


11. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter–Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


12. Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
gradivo
    –  priloga 1
    –  priloga 2
    –  priloga 3

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


13. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x


14. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

15. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica
gradivo a

Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

PREKLIC ponedeljek, 16. marca 2020
– 13. seja Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 17. marca 2020
– 12. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitne in imenovanja od 17. marca 2020 ob 9.00 do srede 18. marca 2020 ob 11.00 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem


1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 27. februarja 2020, ob 18:30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Sprejem poračuna stroškov iz sodne poravnave v pravdni zadevi Pg 73/2019 in določitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
gradivo a
gradovo b
Že sprejet sklep iz 22. 6. 2017 in priloga sklepu

SPREJETO

Sklep št.3541-3/2020-1 o spremembah Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Seje se za potrebe pisanja zapisnika snema (izredne seje zgolj avdio snemanje).


mag. Milan Turk
župan

Številka: 410-18/2020-3
Šempeter pri Gorici, 17. 2. 2020


Na podlagi 15. in 89. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 14. redni seji, dne 13. 2. 2020, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi

JAVNA RAZPRAVA o predlogu Proračuna za leto 2021

Razglas: Javna razprava o predlogu Proracčna za leto 2021

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba (v glavni pisarni v poslovnem času) in objavljen na občinski spletni strani, www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave (v poslovnem času) ali pošlje županu na info@sempeter-vrtojba.si, da bo dostavljeno do vključno 5. 3. 2020.

mag. Milan Turk
županPredlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami:

 • Odlok in predlog sklepa – gradivo a
 • Obrazložitev proračuna za leto 2021 – gradivo b
 • Splošni del 2021 – gradivo c
 • Posebni del 2021 – gradivo d
 • NRP 2021-2024 – gradivo e
 • Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2021- gradivo f
 • Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021gradivo g

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. februarja 2020, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 23. januarja 2020
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 23. 1. 2020

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
odgovori na vprašanja iz prejšnje seje


3. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2019informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Vanči Premrl Vodja – enote vzdrževanja Kolektor CPG d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 43001-12/2008-55
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejmeinformacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cestv Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019, družbe Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica d.d.


4. Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Tadej Mori, inšpektor svetnik
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 007-2/2020-2
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
2. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št. 0140-3/2020-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 1. 2020.7. Sodna poravnava med Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Občino Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Milan Turk, župan
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 35502-8/2019-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje sodno poravnavo med Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Občino Šempeter-Vrtojba v pravdni zadevi Pg 73/2019 z dne 18. 12. 2019.8. Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
amandma KŠTM

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št. 410-17/2020-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
2. Sklep prične veljati takoj.

9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba leto 2020
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 4780-1/2020-3
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020.10. Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g

Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep št. 410-18/2020-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.
2. Sklep prične veljati takoj.

11. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor


12. Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k.o. 2315 Šempeter
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljevič – strokovna delavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 711-5/2020-2 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, objava v UL RS št.: 12/2020 z dne 28. 2. 2020


13. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-4/2020-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter–Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


14. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Statutarno pravna komisija

SPREJETO

Sklep št. 007-5/2020-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripomb se pripravi Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


15. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Statutarno pravna komisije

SPREJETO

Sklep št. 007-6/2020-2
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter – Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter – Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


16. Imenovanje nadomestnega člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – ponovni razpis
gradivo a

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda

17. Imenovanja predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica – ponovni razpis
gradivo a

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št. 0322-1/2020-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je članica Romana Pipan, stanujoča v Šempetru pri Gorici odstopila kod predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.


Sklep št. 0322-1/2020-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Dragico Maksimović, stanujočo v Vrtojbi, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
Mandat traja do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 10. februarja 2020
– 12. seja Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 11. februarja 2020
– 8. seja Odbora za gospodarski razvoj Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

– 3. dopisna seja Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski obliki po e – pošt od 11. 2. 2020 od 8. ure do srede 12. 2. 2020 do 8. ure – vabilo

– 9. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, ki bo potekala v elektronski obliki po e– pošti od 11. 2. 2020 od 12. ure do 13. 2. 2020 do 12. ure – vabilo

sreda, 12. februarja 2020
– 7. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17. uri v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 23. januarja 2020 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 12. decembra 2019
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 12. 12. 2019


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2019 in plan aktivnosti za leto 2020informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalec: GOLEA
Obravnava stalnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, 
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 360-1/2020-2 o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019

4. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020
gradivo a

Poročevalec: KOLEKTOR CPG d.o.o.
Obravnava stalnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu Plana rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020 št. 3711-1/2020-2

5. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 informacija
gradivo a

Poročevalka: Mojca Plešnar – predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega telesa: X

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o letnem poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 0321-1/2020-2

6. točka: Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje št. 602-3/2020-1
Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje NPB(1) objava v UL RS št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

7. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 674-1/2020-2
Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020, UL RS št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020


8. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – prva obravnava
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: X

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava št. 007-1/2020-2

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 20. 1. 2020
– 7. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri – vabilo


ponedeljek, 20. 1. 2020
– 11. seja Odbora za okolje in prostor ob 18. uri – vabilo


torek, 21. 1. 2020
– 8. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17. uri vabilo

2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 12. decembra 2019 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Predlog zapisnika 11. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. novembra 2019
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 21. 11. 2019

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Poročilo Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2018/2019 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo č
gradivo d

Poročevalec: mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Ksenija Ušaj – sodelavka za družbene dejavnost
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 01101-20/2019-2 o sprejemu informacije o letnem poročilu za šolsko leto 2018/2019 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

4. točka: Nakup športnega centra HIT
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo č
gradivo d

Poročevalec: županmag. Milan Turk  
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep št. 01101-20/2019-3 o sprejemu informacije o ustanovitvi nakupne pravice za odkup dela objektov Športnega centra HIT.

5. točka: Plan dela Občinskega sveta za leto 2020
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik odčine
Obravnava stalnega telesa:
x

SPREJETO

Sklep št. 01101-20/2019-4 o sprejemu plana dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

6. točka: Imenovanje nadomestnega člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Obravnava stalnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Na poziv se si nihče prijavil, zato ni bilo realizirano.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

petek, 6. 12. 2019
– 6. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri – vabilo

torek, 10. 12. 2019
– 10. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 11. 12. 2019, do 9. ure – vabilo

sreda, 11. 12. 2019
– 10. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 vabilo

– 7. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16. uri – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. novembra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta iz dne 17. oktobra 2019
gradivo

SPREJETO

Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 17. 10. 2019

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Idejna in programska rešitev za lokacijo št.4 v mestnem središču Šempetra pri Gorici
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Luka Školaris – UBI studio d.o.o.
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o Idejni in programski rešitvi za lokacijo št. 4 v mestnem središču Šempetra pri Gorici

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Goricadruga obravnava
gradivo

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o sprejemu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, objava v UL RS št._/19 z dne

5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: Edvard Vrabič – ravnatelj Osnovne šole Kozara
Obravnava stalnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca in k novim zaposlitvam

6. Soglasje k letnemu programu javnega zavoda “Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba” za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: Dejan Koglot- direktor javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o soglasju k letnemu programu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2020

7. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba, druga obravnava
gradivo

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba upoštevajoč predlagane spremembe v 2. in 11. členu
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba, UL RS št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Sklep o sprejemu Cenika za plačilo takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba (cenik začne veljati z dnem objave Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba v uradnem listu).

 • Cenik za plačilo takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba je objavljen v UL RS št.:74/2020 z dne 21. 5. 2020

* zadržano objave in sprejet nov odlok na 15. dopisni seji 30. 4. 2020

8. Predlog kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pitožb zoper policiste
gradivo

Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje Bogdana Potokarja, stanujočega v Šempeteru pri Gorici, za kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste, (imenuje in razrešuje minister za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja (Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013: 145. člen ZNPPol)) Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


Župan
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 12. 11. 2019, od 9. ure
– 9. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 13. 11. 2019, do 9. ure – vabilo

ponedeljek, 18. 11. 2019
– 9. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 – vabilo

sreda, 20. 11. 2019
– 6. seja Odbora za družbene dejavnosti-šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 9. redne seje občinskega sveta iz dne 12. 9. 2019
– gradivo

SPREJETO

Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 12. 9. 2019

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – prva obravnava
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-16/2019-2

4. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa:

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica št. 01101-16/2019-3

5. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-16/2019-4

6. Imenovanje manjkajočega člana Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici
gradivo a

Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju Borisa Furlana, Šempeter pri Gorici, za člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


Župan
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 14. oktobra 2019
– 5. (dopisna) seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, do srede, 20. 10. 2019, do 20. ure – vabilo

torek, 15. oktober 2019 – 8. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 20. 10. 2019, do 8. ure – vabilo
– 8. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

– 2. (dopisna) seja Statutarno pravne komisije do srede, 20. 10. 2019, do 8. urevabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 12. septembra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 8. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. junija 2019
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. junija 2019

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Sklep o oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o oblikovanju oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2019/2020 št. 01101-14/2019-2

4. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020 št. 01101-14/2019-3;
objava Sklepa o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020 v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

5. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba št. 01101-14/2019-4;
– objava Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Šempeter-Vrtojba v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

6. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2019
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-14/2019-5

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2019:
– Proračun 2019 – splošni del
– Proračun 2019 – posebni del
– Obrazložitev

7. Rebalans proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2019
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-/2019-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami:
Odlok o rebalansu proračuna občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 01101-/2019-6, objavljen v UL RS št.: 55/2019 z dne 13. 9. 2019
splošni del
posebni del
NRP 2019-2022
obrazložitve
Kadrovski načrt

Objava Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2019
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 01101-14/2019-7

9. Sprememba proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-14/2019-12 Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Spremembe proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami:
Odlok o spremembi proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020 št. 01101-14/2019-8, objavljen v UL RS št.: 58/2019 z dne 27. 9. 2019
splošni del
posebni del
kadrovski načrt
obrazložitve

Objava Odloka o spremembi proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

10. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020
gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 01101-14/2019-9

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k.o. Šempeter

gradivo a

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Objava Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k. o. 2315 Šempeter v Uradnem listui RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 9. 9. 2019
– 5. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi – vabilo

od 9. 11. do 11. 9. 2019 ob 20. uri
– 4. (dopisna) seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport – vabilo

sreda, 11. 9. 2019
– 7. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 13. junija 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 7. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 16. maja 2019
– gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 7. redne seje OS dne 16. 5. 2019, št.: 01101-12/2019-1
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019
– gradivo a
Poročevalec: Sejad Jušić- Komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018.
4. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
– gradivo a
Poročevalec: Sandi Vrabec- ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica št. 01101-12/2019-3
5. Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
Poročevalec: Ester Košiček- direktorica Goriške lekarne Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep o podaji soglasja k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica št. 01101-12/2019-4
6.Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020
– gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020št. 01101-12/2019-5

7. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020 št. 01101-12/2019-6
8. Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
– gradivo a
Poročevalec: Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-7
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 43/2019 z dne 28. 6. 2019 9. Odlok o upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje Občine Šempeter-Vrtojba -druga obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-9

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba.
Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba št. 01101-12/2019-8

 • objavljeno v Uradnem listu RS št.: 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Sklep št. 01101-12/2019-10 (nov Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje se uporablja naslednji dan po objavi Odloka o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba  v Uradnem listu RS)* zadržano objave in sprejet nov odlok na 15. dopisni seji 30. 4. 2020


10. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-11
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba bo v četrtek, 18. julija 2019.
11. Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
– gradivo a
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2019 št. 01101-12/2019-12
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 4. junij 2019
– 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja –vabilo ponedeljek, 10. junij 2019
6. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi -vabilo torek, 11. junij 2019
3. seja Odbora za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 v svetnišiki pisarni vabilo torek, 11. junij 2019
5. seja Odbora za družbene dejavnosti ob 17. uri v sejni sobivabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 25. aprila 2019
– gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 4. 2019, št 01101-10/2019-1

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  za leto 2018
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
– gradivo d
– gradivo e
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

SPREJETO

Sklep  o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018št. 01101-10/2019-2

4. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018- Gasilska enota Nova Gorica
– gradivo a
Poročevalec: Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica

SPREJETO

Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018 – Gasilska enota Nova Gorica št. 01101-10/2019-3

5. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
– gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v Uradnem listu RS št. 34/2019 dne 24. 5. 2019

6. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šempeter-Vrtojba-druga obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

7. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkarišč v Občini Šempeter-Vrtojba druga obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

– Sklep št. 01101-10/2019-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba.
– Sklep št. 01101-10/2019-9
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba.
– Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-10/2019-7, objava v Uradnem listu RS št. _/2019 z dne _. _. 2019* zadržano in sprejeto novo na 15. dopisni seji

8. Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-10/2019-10

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-10/2019-11 o imenovanju Igorja Kožuha za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarna Nova Gorica za obdobje pet let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 14. maj – 15. maj 2019
– 6. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – vabilo torek, 14. maj 2019
4. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi -vabilo torek, 14. maj 2019
5. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo torek, 14. maj – 15. maj 2019
1.dopisna seja Statutarno pravne komisije – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 25. april 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 5. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 3. 2019
– gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 21. 3. 2019, št. 01101-8/2019-1

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018
– gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević-strokovna sodelavka

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.

4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
– gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-3
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.

5. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep ni bil sprejet.

6. Odlok o ravnanju z zapušenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba-druga obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Odlok o ravnanju z zapušenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnemu listu RS št.: 28/2019 z dne 3. 5. 2019
7. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-5
Opravljena prva obravnava

8. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkarišč v Občini Šempeter-Vrtojba prva obravnava
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-6
Opravljena prva obravnava

9. Zaključni račun proračuna Občina Šempeter-Vrtojba za leto 2018
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
– gradivo d
– gradivo e
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, objava v Uradnem listui RS št.: 28/2019 z dne 3. 5. 2019

10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Petre Kokoravec, dr.med., za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za 4 letno mandatno obdobje od 10. 6. 2019 do 9. 6. 2023.

11. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-9
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja pozitivno mnenje Sandiju Vrabcu, za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.

12. Mnenja o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-8/2019-10
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja pozitivno mnenje Edvardu Vrabiču, stanujočemu v Šempeteru pri Gorici, za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica.
2. Sklep prične veljati takoj.

13. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

– Ugotovitveni sklep št. 01101-8/2019-11

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora:

– VALDIJ PERIC Šempeter pri Gorici


– SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, št. 01101-20/2018-4.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 23. aprila 2019
– 4. seja Odbora za družbene dejavnosti – socialo in zdravstvo ob 17. uri v svetniški pisarni – vabilo

torek, 23. aprila 2019
– 5. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo


sreda, 24. aprila 2019
– 4. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v svetniški pisarni- vabilo

torek, 23. aprila 2019
– 3. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 4. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 14. 2. 2019
– gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 4. 2. 2019 št. 01101-6/2019-1

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2018 in plan aktivnosti za leto 2019informacija
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
Poročevalec: Boštjan Mljač, dipl. gosp. ing – GOLEA

SPREJETO

Sklep št. 01101-6/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018.
4. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor


SPREJETO

Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica, pbjava v Uradnem listu RS št.: 19/2019 z dne 29. 3. 2019

5. Letni program športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019
– gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št. 01101-6/2019-6
– Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019., objava v Uradnem listu RS št.: 19/2019 z dne 29. 3. 2019
6. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna občine Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojb,  objava v Uradnem listu RS št.: 19/2019 z dne 29. 3. 2019
7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
– gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 01101-6/2019-8

8. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba prva obravnava
– gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 01101-6/2019-9
Opravljena je bila prva obravnava.

9. Soglasjem k imenovanju direktorja zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja soglasje k imenovanju Dejana Koglota, za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba za dobo 5 let.
2. Sklep prične veljati takoj.

10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Aleša Markočiča, roj. 20.6.1973, stanujočega v Novi Gorici, za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za mandatno obdobje 4 let.

Dodatne točke:

11. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica,  objava v Uradnem listu RS št.: 19/2019 z dne 29. 3. 2019

12. Soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-7/2019-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Ester Košiček, za direktorico Goriške lekarne Nova Gorica za mandatno obdobje 5 let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 19. marec 2019
– 4. DOPISNA seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (do 20. marca 2019 do 15. ure) – vabilo

sreda, 20. marec 2019
– 3. seja Odbora za okolje in prostor ob 17. uri v sejni sobi – vabilo

– 2. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. februarja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 3. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 24. 1. 2019
– gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta dne 24. 1. 2019  št. 01101-4/2019-1
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Predstavitev investicije – prometni otok na lokalni cesti LC 414041informacija
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
– gradivo d
– gradivo e
– gradivo f
– gradivo g
– gradivo h
– gradivo i
– gradivo j
Poročevalec: Borut Dovžak, Biro Črta d. o. o.

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o investiciji – prometni otok na lokalni cesti LC 414041.
4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018informacija
– gradivo a
Poročevalec: Tadej Mori, vodja medobčinske uprave

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018.

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018informacija
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018.

6. Odpis terjatev
– gradivo a
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Sklep o odpisu terjatev št. 01101-4/2019-7 (DAR-VAL)
Sklep o odpisu terjatev št. 01101-4/2019-8 (Školaris)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«skrajšani postopek
– gradivo a
– gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-9
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«, objavljen  v Uradnem listu RS št.: 11/2019 z dne 22. 2. 2019

8. Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot, v.d. direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba

SPREJETO
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019.

9. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep KO Šempeter pri Gorici št. 01101-4/2019-12 (KO Šempeter)
Sklep KO Vrtojba št. 01101-4/2019-13 (KO Vrtojba)

10. Imenovanje predstavnika v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Bogdana Potokarja, stanujočega na naslovu Ulica Padlih borcev 20, Šempeter pri Gorici.

11. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba
– gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
– gradivo a
– gradivo b
– gradivo c
– gradivo d
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-4/2019-3
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, objava v Uradnem listu RS št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

torek, 12. februar 2019
– 2. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi – vabilo

sreda, 13. februar 2019
– 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30
v sejni sobi – vabilo

– 2. seja Odbora za okolje in prostor ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 24. januarja 2019 ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje in zapisnika 2. redne seje
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta, ki je bila 30. 11. 2018 št. 01101-2/2019-1
Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta. ki je bila 13. 12. 2018  št. 01101-2/2019-2

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2018/2019
gradivo a

Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolko leto 2018/2019, objava v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

4. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020druga obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h
gradivo i
gradivo j
gradivo k
gradivo l
gradivo m
gradivo n
gradivo o
gradivo p
gradivo r

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-6

 • Proračun 2020 – splošni del
 • Proračun – posebni del
 • Načrt razvojnih programov 2019-2022
 • Obrazložitev splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov 2019-2022

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-4

 • Proračun 2019 – splošni del
 • Proračun – posebni del
 • Načrt razvojnih programov 2019-2022
 • Obrazložitev splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov 2019-2022
 •  Kadrovski načrt

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019


5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019, št.:01101-2/2019-8, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020,  št. 01101-2/2019-9, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019
6. Stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
gradivo a
gradivo b
gradivo c
stališča

Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.

7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o ukinitvi statusa grajenegai javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba, objava  Uradnem listu RS št.: 7/2019 z dne 1. 2. 2019

8. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovane  za članico Krajevnega odbora naselja Vrtojba.

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda LUNG
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-13
Imenovanje  predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje.


10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.

11. Imenovanje uredniškega odbora in odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-2/2019-15
Imenovanje odgovoreo urednice javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba.

Sklep št. 01101-2/2019-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje uredniški odbor javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba


12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju mag. Darka Tomšiča, univ. dipl. ekon., stanujočega Vipolže 12, Dobrovo v Brdih, za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

ponedeljek, 21. 1. 2019
– 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

torek, 22. 1. 2019
– 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

– 1. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi – vabilo

– 1. seja Odbora za okolje in prostor ob 18.30 v sejni sobi – vabilo

2018

Številka: 01101-20/2018-12
Šempeter pri Gorici, 14. december 2018


Na podlagi 15. in 89. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 2. redni seji, dne 13. 12. 2018, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi

javna razprava o predlogu Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leti 2019 in 2020.
(Razglas)

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in 2020, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, (v glavni pisarni v poslovnem času) in objavljen na občinski spletni strani, www.sempeter-vrtojba.si.


Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave (v poslovnem času) ali pošlje županu na info (at) sempeter-vrtojba.si, do vključno 8. 1. 2019.


ŽUPAN

mag. Milan Turk


Predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in 2020, vključno s pripadajočimi prilogami:

 • Odlok in predlog sklepa – gradivo a
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019 – gradivo b
 • Splošni del 2019 – gradivo c
 • Posebni del 2019 – gradivo d
 • Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2019 in 2020 – gradivo e
 • Obrazložitve proračuna za leto 2020 – gradivo f
 • Splošni del 2020 – gradivo g
 • Posebni del 2020 – gradivo h
 • Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2020 in 2021 gradivo i
 • Načrt razvojnih programov 2019 in 2020 – gradivo j
 • Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019gradivo k
 • Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – gradivo l

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. december 2018, ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje, ki je bila dne, 30. 11. 2018
Gradivo še ni bilo pripravljeno

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g
gradivo h
gradivo i
gradivo j

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
gradivo a
gradivo b

Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

Opravljena splošna razprava

5. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019 –informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c

Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Sklep župana o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019, objava v Uradnem listu RS št. 86/2019 z dne 21. 12. 2018

6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora

7. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

8. Imenovanje članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-18/2018-6
Iimenovanje članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba


9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska.

11. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ne podaja soglasja k imenovanju za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

12. Mnenje k zaposlitvi osebe za določen čas v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Pozitivno mnenje k zaposlitvi v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter -Vrtojba, na delovnem mestu »Strokovni sodelavec II«, za določen čas enega leta, za polni delovni čas.

13. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
gradivo a

Poročevalec: mag. Peter Ptička, tajnik občine

SPREJETO

Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanja stalnih delovnih teles

sreda, 12. 12. 2018

 • 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v petek, 30. novembra 2018, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a
,
(pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici

Dnevni red (Vabilo):


1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 01101-18/2018-1
Sklep o imenovanju mandatne komisije za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana


3. točka: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
gradivo a

4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 01101-18/2018-3
Občinski svet
na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba

5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep št. 01101-18/2018-5
Za župana Občine Šempeter-Vrtojba je bil izvoljen Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, stanujoč v Šempetru pri Gorici.

Ugotovitveni sklep št. 01101-18/2018-6
1. Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na podlagi prvega odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z današnjim dnem preneha mandat člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo.


6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
gradivo a

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje mandat za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.

7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


8. točka: Predstavitveni nagovor župana


O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Župan mag. Milan Turk

Arhiv