Seje občinskega sveta 2023

2023

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. decembra 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1 Predlog zapisnika 11. redne seje, ki je bila dne 30. 11. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 11. redne seje, ki je bila dne 30. 11. 2023

2. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 – informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022.

3. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2022/2023informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2022/2023 – informacija.

4. Letni program športa v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2024

5. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter – Vrtojbadruga obravnava
gradivo a

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter – Vrtojba.

6. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter – Vrtojbadruga obravnava
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter – Vrtojba.

7. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2024
gradivo a

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024.

8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema. 

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 11. 12. 2023

 • 9. seja Statutarno pravne komisije ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 9. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

torek, 12. 12. 2023

 • 9. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 30. novembra 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red: (Vabilo)

1. Predlog zapisnika 10. redne seje, ki je bila dne 26. 10. 2023
gradivo a

SPREJETO

zapisnik 10. redne seje

2. Imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 0322-15/2023-10: Občinski svet imenuje Bogdana Potokarja za kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

3. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2022 – informacija   
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 03211-32/2014-44: Občinski svet sprejme informacijo o delu za leto 2022, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter – Vrtojba NOMAGO d.o.o.

4. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2022informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

Točka je bila umaknjena zaradi odsotnosti poročevalke in prestavljena na naslednjo sejo.

5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici skrajšani postopek
gradivo a
priloga 1
priloge 2
priloga 3

SPREJETO

Sklep št: 007-007/2023-2: Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

6. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – druga obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g

SPREJETO

Sklep št.: 410-3/2023-12: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, vključno s sprejetimi amandmaji in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, objava v UL RS št.: 124/2023 z dne 8. 12. 2023

7. Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 4780-2/2023-6: Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024.

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 .

8. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025 – druga obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
gradivo g

SPREJETO

Sklep št.: 410-17/2023-4: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025, objava v UL RS št.: 124/2023 z dne 8. 12. 2023

9. Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025
gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 4780-3/2023-4: Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025.

10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 78/1 in 3417/3, obe k. o. 2315 Šempeter
gradivo a

SPREJETO

Sklep št.: 711-29/2023-2: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 78/1 in 3417/3, obe k. o. 2315 Šempeter, objava v UL RS št.: 124/2023 z dne 8. 12. 2023

11. Aneks št. 1 k pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št.: 03211-0014/2017-42: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba pooblašča Župana Občine Šempeter – Vrtojba, da v imenu občine sklene Aneks št. 1 k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

12. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter – Vrtojba – skrajšani postopek
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št.: 007-0008/20232: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter – Vrtojba.

13. Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba, Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na Postajališču za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep št.: 007-9/2023-2: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba, Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na Postajališču za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba.

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 20. 11. 2023

 • 11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

četrtek, 23. 11. 2023

 • 12. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki poteka od 8.00 do 20.00 po e-pošti – vabilo

ponedeljek, 27. 11. 2023

 • 8. seja Statutarno pravne komisije ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 8. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo
 • 9. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17.00 v svetniški pisarni – vabilo
 • 10. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 18.30 v svetniški pisarni – vabilo

torek, 28. 11. 2023

 • 8. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

Vpogled v predloga Proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in 2025,vključno s pripadajočimi prilogami, je možen:

– v prostorih Občine Šempeter – Vrtojba v poslovnem času;

– objavljen je na občinski spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se pisno pošlje po pošti na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom: »pripombe proračun 2024« in/ali »pripombe proračun 2025«

ali po e-pošti županu na info@sempeter-vrtojba.si s pripisom: »pripombe proračun 2024« in/ali »pripombe proračun 2025«, da bo dostavljeno do vključno 13. 11. 2023.


Župan
mag. Milan Turk

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024

gradivo a – Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in predlog sklepa
gradivo b – Splošni del_Proračun 2024
gradivo c – Posebni del_Proračun 2024
gradivo d – NRP 2024-2027_Proračun 2024
gradivo e – Obrazložitve PRORAČUN 2024
gradivo f – Kadrovski načrt 2024-2025

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025
gradivo a – Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in predlog sklepa
gradivo b – Splošni del_Proračun 2025
gradivo c – Posebni del_Proračun 2025
gradivo d – NRP 2024-2028_Proračun 2025
gradivo e – Obrazložitve PRORAČUN 2025
gradivo f – Kadrovski načrt 2025-2026

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 9. redne seje, ki je bila dne 20. 9. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 9. redne seje, ki je bila dne 20. 9. 2023

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in imenovanje novega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do izteka mandata občinskemu svetu

gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Roka Filipiča kot člana Komisije za mandatna vprašanja

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana Maja Krump Pangos

3. Sklep o razrešitvi člana iz stalnega delovnega telesa: Odbora okolje in prostor in imenovanje novega člana do izteka mandata
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o razrešitvi Roka Filipiča iz mesta člana stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju stalnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba – Odbora za okolje in prostor imenovan Damijan Skrt


4. Ugotovitveni sklep o odstopu dveh članov iz Krajevnega odbora naselja Vrtojba in imenovanje novih članov do izteka mandata
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Erike Škrlep in Severina Kovačiča iz mesta člana krajevnega odbora naselja Vrtojba.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju posvetovalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba: KO Vrtojba imenovan Marko Rodica.

5. Imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
gradivo a

6. Soglasje k spremembi 2. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o soglasju, da se v 2. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica (prečiščeno besedilo potrjeno dne 1. 6. 2021 z notarskim potrdilom SV 419/2021) spremeni tako, da se beseda »Kromberk« nadomesti z besedilom »Nova Gorica«

7. Sklep o lokacijski preveritvi »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici«obravnava in sprejem  
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep o lokacijski preveritvi »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici«, objava v UL RS 112/2023 z dne 3. 11. 2023

8. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Goricaskrajšani postopek
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. Odlok bo objavila MONG po sprejemu Odloka na vseh občinah.

9. Izjava o pobratenju z Občino Castelculier
gradivo a

SPREJETO

Sklep: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba pooblašča župana Občine Šempeter – Vrtojba, da podpiše listino o pobratenju med Občino Šempeter – Vrtojba  in Občino Castelculier.

10. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – prva obravnava

gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-3/2023-5: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024. O predlogu proračuna se opravi javna razprava.

11. Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

Opravljena je bila 1. obravnava

12. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-17/2023-2: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025. O predlogu proračuna se opravi javna razprava

13. Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025
gradivo a

Opravljena je bila 1. obravnava

14. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12, vse k. o. 2315 Šempeter
gradivo a

SPREJETO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12, vse k. o. 2315 Šempeter, objava v UL RS št. 112/23 z dne 3. 11. 2023

15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 23. 10. 2023

 • 10. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo
 • 8. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 18:00 v sejni sobi – vabilo

torek, 24. 10. 2023

 • 7. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 7. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18:00 uri v svetniški pisarni – vabilo

sreda, 25. 10. 2023

 • 9. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17.00 v sejni sobi – vabilo
 • 7. seja Statutarno pravne komisije ob 18:00 uri v svetniški pisarni – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,
ki bo v sredo, 20. septembra 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 8. redne seje, ki je bila dne 18. 6. 2023 in predlog zapisnika 1. izredne seje, ki je bila 20. 7. 2023

gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 8. redne seje OS z dne 15. 6. 2023

Zapisnik 1. izredne seje OS z dne 20. 7. 2023

2. Potrditev mandata Damijanu Skrtu za člana občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba za preostanek mandatne dobe

gradivo a

SPREJETO

Sklep o potrditvi mandata Damjanu Skrtu za člana občinskega sveta do izteka mandata, objava v Uradnem listu RS št.100/2023

3. Ugotovitveni sklep o odstopu članice Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba in imenovanje novega člana do izteka mandata

gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Andreje Štrukelj članice Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba

Imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Šempeter – Vrtojba Vojka Ceja do izteka mandata, objava v Uradnem listu RS št.100/2023

4. Ugotovitveni sklep o odstopu članice iz Krajevnega odbora naselja Vrtojba in imenovanje novega člana do izteka mandata

gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Haideje Černe članice iz Krajevnega odbora naselja Vrtojba

Imenovanje nove članice Olge Leban v Krajevni odbor naselja Vrtojba do izteka mandata

5. Varnostna problematika v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 – informacija
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o varnostni problematiki v letu 2022

6. Ocena izvajanja OPV – občinskega programa varnosti v letu 2022 – informacija

gradivo a
priloga 1
priloga 2
priloga 3

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o izvajanju OPV v letu 2022

7. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 – informacija

gradivo a
gradivo b

po razpravi je bil na predlog župana IZGLASOVAN UMIK TOČKE

8. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter – Vrtojbaprva obravnava

gradivo a

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi

9. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter – Vrtojbaprva obravnava

popravljeno gradivo 19. 9. 23 a

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi

10. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba 2023 – informacija

gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o polletni realizaciji proračuna v letu 2023

splošni de PR
posebni del PR
obrazložitve

11. Rebalans proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023

gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep o sprejemu Odloka o rebalansu proračuna za leto 2023

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 , objava v Uradnem listu RS št.100/2023

Splošni del

Posebni del

NRP

obrazložitve

12. Spremembe Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023

gradivo a

SPREJETO z dopolnitvijo

Sklep o sprejemu Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 št. 1

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Realizirano

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 18. 9. 2023

 • 9. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo
 • 7. seja Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17.30 v svetniški pisarni – vabilo
 • 8. seja Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

Torek, 19. 9. 2023

 • 6. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 6. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18:30 uri v sejni sobi – vabilo
 • 6. seja Statutarno pravne komisije ob 18:30 uri v sejni sobi – vabilo

Podelitev nagrad občinskim nagrajencem za leto 2023 – županov nagovor

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 20. julija 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep št. : 461-1/2023-3

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba daje soglasje gospodarski družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d. d., Delpinova ulica 7a, 5000 Nova Gorica za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Drive-in na naslovu Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 15. junija 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 7. redne seje, ki je bila dne 18. 5. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 7. redne seje, ki je bila 18. 5. 2023


2. Ugotovitveni sklep o odstopu predstavnice Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici in imenovanje novega predstavnika do izteka mandata aktualnemu Svetu zavoda
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Gabrijele Kodre

Sklep o imenovanje novega predstavnika v Svetu zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici do izteka mandata aktualnemu Svetu zavodaDragice Maksimović


3. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2022 – informacija
gradivo a

Točka umaknjena


4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici


5. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2023/2024
gradivo a
SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2023/2024


6. Projekt EdiCitNet – mreža užitnih mest, poročilo o aktivnostih Občine Šempeter – Vrtojba kot partnerja v projektu
gradivo a

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o PROJEKTU EdiCitNet – Mreža užitnih mest, aktivnosti Občine Šempeter – Vrtojba kot partnerja v projektu

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2023druga obravnava
gradivo a
SPREJETO

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2023, objava v UL RS št. __/2023


8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter – Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojbaprva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO
Sklep o združitvi 1. in 2. obravnave in sprejem Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter – Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter – Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba, objava v UL RS št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023

9. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradiva b

SPREJETO

Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba

10. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki


11. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
gradivo a

SPREJETO

Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje


12. Priznanja in nagrade Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2023
SPREJETO

Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2023


13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 5. 6. 2023

 • 8.seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

ponedeljek, 12. 6. 2023

 • 7. seja Odbora družbene dejavnosti, sociala in zdravstvo ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 13. 6. 2023

 • 6. seja Odbora družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport ob 17.00 v sejni sobi – vabilo
 • 5. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

sreda 14. 6. 2023

 • 5. seja Statutarno pravne komisije ob 17.00 v sejni sobi – vabilo
 • 5. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 18. maja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 6. redne seje, ki je bila dne 20. 4. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 6. redne seje, z dne 20. 4. 2023

2. Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep – soglasju k imenovanju direktorice

3. Imenovanje koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v Občini Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: KMVVI
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – imenovanju koordinatorice za enake možnosti žensk in moških Irene Leban

4. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorja KŠTM Šempeter – Vrtojba v letu 2022
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – soglasje k delovni uspešnosti

5. Ugotovitveni sklep o odstopu predsednice Krajevnega odbora naselja Vrtojba in imenovanje novega predsednika
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep – ugotovitveni od odstopu Brede Gorkič

Sklep – o spremembi sklepa Ida Mermolja postane predsednica

6. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2022 – informacija
Poročevalec: Alessandro Sluga, v.d. ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – informacija

7. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2022 – informacija
Poročevalec: Irena Škvarč, v.d. direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep – poročilo

8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Poročevalec: Irena Škvarč, v.d. direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – o porabi presežka prihodkov nad odhodki

9. Poročilo o delu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba v letu 2022 in soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu za leto 2023 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep – informacija
Sklep – soglasje k letnemu planu

10. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sofinanciranju brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter – Vrtojba skrajšani postopek
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter – Vrtojba

UL št. 58, 26. 5. 2023
Sklep – sprememba Odloka

11. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023
Poročevalec: Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

UL št. 58, 26. 5. 2023

12. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
gradivo a

SPREJETO

Sklep – o subvencioniranju

13. Sklep o soglasju k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – soglasje

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikovSejo se za namen pisanja zapisnika snema.  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles


ponedeljek, 15. 5. 2023

 • 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni – vabilo

torek, 16. 5. 2023

 • 5. seja Odbora družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

sreda, 17. 5. 2023

 • 6. seja Odbora za družbene dejavnosti -sociala in zdravstvo ob 15.30 v sejni sobi – vabilo
 • 4. seja Statutarno pravne komisije ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 20. aprila 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 5. redne seje, ki je bila dne 23. 3. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 5. redne seje z dne, 23. 3. 2023

2. Soglasje k določitvi delovne uspešnosti direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2022
Poročevalec: KMVVI
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – izdaja soglasja

3. Soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Poročevalec: KMVVI
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep – izdaja soglasja

4. Soglasje ustanovitelja za delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Poročevalec: KMVVI
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – izdaja soglasja

5. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep – izdaja soglasja Aleš Bajec za mandat 2023 – 2027

6. Ugotovitveni sklep o odstopu člana KO Vrtojba in imenovanje novega
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep – ugotovitveni sklep o odstopu Klaudija Gorkiča

Sklep – sklep o imenovanju Haideje Černe

7. Imenovanje predstavnika iz Policijske uprave Nova Gorica za člana v SPV Občine Šempeter – Vrtojba
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep – imenovanje predstavnika iz policije v SPV Petra Bajc

8. Letni program športa Občine Šempeter – Vrtojba 2023
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
gradivo a

SPREJETO

Sklep – Letni program športa

Letni program športa v Občini Šempeter – Vrtojba za leto 2023;Uradni list RS, št. 49 z dne 28. 4. 2023

9. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2022/2023 in 2023/2024
Poročevalec: Nataša Smerdelj Šubelj – pomočnica ravnateljica za vrtce
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep – določitev nove cene za programe vrtca

Sklep o določitvi nove cene za program vrtca za šolsko leto 2022/2023 in 2023/2024;Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

10. OPN, usklajen predlog sprememb in dopolnitev št. 3obravnava in sprejem
Poročevalec: Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor, Metka Jug – Locus d.o.o.
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Sklep – OPN

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter – Vrtojba; Uradni list RS, št.53 z dne 10. 5. 2023

11. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023
Poročevalec: mag. Iris Podobnik – direktorica JSMGG
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep – letno poročilo 2022 in načrt 2023 JSMGG

12. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2022informacija
Poročevalec: Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije, Boštjan Mavrič – strokovni sodelavec za investicije
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep – poročilo o izvedenih investicijah v letu 2022

13. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022
Poročevalec: Eva Pahor – finančnik
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep – odlok o zaključnem računu proračuna 2022

Zaključni račun – proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 ;Uradni list RS št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
splošni del b
posebni del c
NRP d
obrazložitve e

14. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022
Poročevalec: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
gradivo a

SPREJETO

Sklep – Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.

15. Sklep o financiranju političnih strank
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
gradivo a

SPREJETO

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba;Uradni list RS št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.  

                                                            

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                          

mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

četrtek, 13. 4. 2023

 • 6. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni – vabilo

ponedeljek, 17. 4. 2023

 • 4. seja Odbora družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 18. 4. 2023

 • 4. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 4. seja Odbora za družbene dejavnosti -sociala in zdravstvo ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

sreda, 19. 4. 2023

 • 3. seja Statutarno pravne komisije ob 16.00 v sejni sobi – vabilo
 • 4. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 23. 2. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 4. redne seje z dne 23. 2. 2023

2. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice Ljudske univerze Nova Gorica (LUNG) za leto 2022
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: KMVVI
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k delovni uspešnosti direktorice Ljudske univerze Nova Gorica (LUNG) za leto 2022

3. Izdaja soglasja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: KMVVI
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasjja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica

4. Ugotovitveni sklep o odstopu predsednika Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba in imenovanje novega predsednika
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Roka Filipiča

Sklep – imenovanje predsednice Karmen Gerbec

5. Ugotovitveni sklep o odstopu predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba iz Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) in imenovanje novega predstavnika
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu Karmen Gerbec

Sklep o imenovanju Nevenke Gorjup za predstavnico OŠ-V v Nadzornem svetu JSMGG

6. Soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica Irene Škvarč

7. Imenovanje Komisije za pripravo stališča občinskemu svetu in županu glede umestitve zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkov v OPN-3 in po potrebi predloge glede izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Poročevalec: KMVVI
gradivo a

SPREJETO

Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov skupnega delovnega telesa: komisije za pripravo stališča OS in županu glede umestitve zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkovv v OPN3

8. Poročilo  o delu koncesionarja Kolektor CPG d.o.o. o izvedenih delih v letu 2022 in letni program vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2023
Poročevalec: Kolektor CPG d.o.o., Primož Lukežič, Vodja cestne baze Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a

SPREJETO

Sklep o seznanitvi z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter -Vrtojba v letu 2022, koncesionarja Kolektor CPG d.o.o., ki ga je potrdila Občinska upravaObčine Šempeter – Vrtojba.

Sklep o seznanitvi s programom izvajanja gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2023, koncesionarja Kolektor CPG d.o.o., ki ga je potrdila občinska uprava

9. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici«
Poročevalca: Blanka Šuler, zunanja sodelavka in arhitekt Boštjan Hvala, izdelovalec elaborata lokacijske preveritve
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o lokacijski preveritvi »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici«

UL št. 42, 7. 4. 2023

10. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 in plan aktivnosti za leto 2023 – informacija
Poročevalec: Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a

SPREJETO

Sklep, da se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnegaenergetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022.

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – informacija
Poročevalec: Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter Vrtojba v mandatu 2018–2022
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a

SPREJETO

Sklep, da se sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.

12. Poročilo o delu medobčinske uprave 2022 informacija
Poročevalec: Alen Maligoj, višji redar
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep, da se sprejme informacije o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče -Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2022.a

13. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 – druga obravnava
Poročevalec: Eva Pahor, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene delavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f
vloženi amandma a
vloženi amandma b
vloženi amandma c
vloženi amandma d
vloženi amandma e

SPREJETO

Sklep o sprejemu odloka o proračunu, vključno s sprejetim amandmajem
Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
Obrazložitev
Splošni del 2023
Posebni del 2023
NRP 2023–2026
Kadrovski načrt 2023–2024

objava Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 v Uradnem listu RS št. št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

14. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
Poročevalec: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a

SPREJETO

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023

15. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

16. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Poročevalec: Borut Mozetič, direktor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa:
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e

SPREJETO

Sklep – naročilo OS županu

Sklep – sprejeta določitev cen oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2023

Sklep o znižanju višine najemnine za javno infrastrukturo za vodovodno omrežje

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan

Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

 mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 13. 3. 2023

 • 5. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni – vabilo

četrtek, 16. 3. 2023

 • 3. seja Odbora družbene delavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

ponedeljek, 20. 3. 2023

 • 3. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi – vabilo

torek, 21. 3. 2023

 • 2. seja Statutarno pravne komisije ob 17:45 v sejni sobi – vabilo
 • 3. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.30 v sejni sobi – vabilo

sreda, 22. 3. 2023

 • 3. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17. 00 v sejni sobi – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v  četrtek, 23. februarja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 26. 1. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 3. redne seje z dne 26. 1. 2023

2. Soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
gradivo a
gradivo b
gradivo c

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

3. Ugotovitveni sklep o odstopu in imenovanje novega predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v komisijo za vrednotenje in izbor vlog prispelih na javni razpis dolgoročnih investicijskih posojil JSMGG
gradivo a
gradivo b
gradivo c

SPREJETO

Ugotovitveni sklep o odstopu št.: 01111-15/2019-10

Sklep o imenovanju Lučke Bofulin Boltar za članico strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog, prispelih na razpise Javnega sklada malega gospodarstva Goriške št.: 01111-15/2019-11

4. OPN, usklajen predlog sprememb in dopolnitev št. 3obravnava in sprejem
gradivo a
gradivo b
gradivo c

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

5. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

SKLEP št. 410-2/2023-3

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023.

O predlogu proračuna se opravi javna razprava.

6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a

SPREJETO

7. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica – prva obravnava
gradivo a
gradivo b

SPREJETO

Sklep, da je bila opravljena 1. obravnava

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo a

REALIZIRANO

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                              

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 20. februar 2023

 • 2. seja Odbora družbene delavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 21. februar 2023

 • 4. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi svetniški pisarni – vabilo
 • 1. seja Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob 16. 30 v sejni dobi – vabilo
 • 2. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

sreda, 22. februar 2023

 • 2. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 17.00 v sejni sobi svetniški pisarni – vabilo
 • 2. seja Odbora za okolje in prostor ob 17.00 v sejni sobi – vabilo

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen:

– v prostorih Občine Šempeter – Vrtojba v poslovnem času;

– objavljen je na občinski spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se pisno pošlje po  pošti na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom: »pripombe proračun 2023« ali po e-pošti županu na info@sempeter-vrtojba.si s pripisom: »pripombe proračun 2023«, da bo dostavljeno do vključno 10. 3. 2023.

Gradivo:

Sklep št. 410-2/2023-3

Odlok – prva obravnava

Obrazložitev

splošni del 2023

posebni del 2023

NRP 2023 – 2026

Kadrovski načrt 2023 – 2024

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v četrtek, 26. januarja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 2. redne seje, ki je bila dne 12. 1. 2023
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 2. redne seje

2. Imenovanje uredniškega odbora javnega Glasila Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju uredniškega odbora

3. Imenovanje predstavnika v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju predstavnika

4. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju sveta

5. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju predstavnika

6. Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske Univerze Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO

Sklep o mnenju k imenovanju

7. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

NI SPREJETO, ZATO ŽUPAN UMAKNE 8. 9. IN 10. TOČKO

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
gradivo a

TOČKA JE BILA UMAKNJENA

9. Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – prva obravnava
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

TOČKA JE BILA UMAKNJENA.

10. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

TOČKA JE BILA UMAKNJENA

11. Umestitev zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba v Občinski prostorski načrt – informacija
gradivo a

INFORMACIJA JE BILA PODANA, VENDAR SKLEP NI BIL SPREJET.

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Dodatna točka: Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.
gradivo a

SPREJETO

Sklep o mnenju

Dodatna točka: Imenovanje kandidatov za predstavnika uporabnikov v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

SPREJETO

Sklep o imenovanju kandidata za predstavnika

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

 mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

ponedeljek, 23. 1. 2023

 • 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

torek, 24. 1. 2023

 • 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo ob 16.30 v sejni sobi – vabilo
 • 1. seja Odbora za okolje in prostor ob 18.00 v sejni sobi – vabilo

sreda, 25. 1. 2023

 • 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16:30 v sejni sobi – vabilo
 • 1. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18.00 v sejni sobi – vabilo
 • 3. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja od 8.00 do 20.00 – vabilo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA, ki bo v  četrtek, 12. januarja 2023, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe – Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (Vabilo):

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje OS, ki je bila dne 8. 12. 2022
gradivo a

SPREJETO

Zapisnik konstitutivne seje OS

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar – marec 2023informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar – marec 2023

3. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba

4. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura, šport
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo

5. Imenovanje krajevnih odborov v Občini Šempeter – Vrtojba
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju KO v občini

6. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju predstavnika OŠ-V v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

7. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju predstavnika OŠ-V v SZ OŠ Kozara NG

8. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter – Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju predstavnika OŠ-V v SZ LUNG NG

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo
gradivo a

SPREJETO

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja ZD ZV NG

10. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2023
gradivo a

SPREJETO

Program dela v letu 2023

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                  

Župan Občine Šempeter – Vrtojba                                                                                                                              

 mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles

torek, 10. 1. 2023

 • 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi – vabilo

2022

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 13. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA,

ki bo v  četrtek, 8. decembra 2022, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Poročevalka: predsednica OVK Nataša Pavlin Rogelja

gradivo a

3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
gradivo a

SPREJETO

Sklep o potrditvi mandata svetniki 2022-2026

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep, da je bil za župana izvoljen Milan Turk 2022-2026

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata županu kot svetniku

6. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
gradivo a

SPREJETO

Ugotovitveni sklep potrditev mandata svetniku Hanžiču 2022-2026

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta OŠ-V 2022-2026

8. Predstavitveni nagovor župana

Nagovor

O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.                                                                                                                                      

Mag. Milan Turk

Župan