Župan

Mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter – Vrtojba

Mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter - Vrtojba

Milan Turk, mag. elektrotehniških znanosti, se je rodil 8. februarja 1969, v Šempetru pri Gorici. Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je leta 1997 zaključil podiplomski magistrski študij. Od leta 1997 do 2010, ko je bil prvič izvoljen za župana, je bil zaposlen v lastnem podjetju, ki se ukvarja z informatiko, v pa tudi s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in njeno učinkovito rabo.

S politiko se ukvarja že od študentskih let. Leta 1996 je bil izvoljen v Svet Krajevne skupnosti Šempeter. Skupaj s Svetom krajevne skupnosti Vrtojba so bili v tistem mandatu sproženi postopki za ustanovitev lastne Občine Šempeter – Vrtojba, za kar se je ves čas aktivno zavzemal. Na prvih volitvah je bil izvoljen v Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba. V njem je deloval dvanajst let do izvolitve za župana občine v oktobru 2010. Poleg tega je bil od leta 2001 do 2009 član Sveta zavoda Splošne bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, med leti 2005 in 2009 pa član Nadzornega sveta družbe Elektro Primorska d. d. Leta 2018 je bil ponovno izvoljen za župana in 30. novembra 2018 je nastopil svoj tretji mandat.

Kot župan predstavlja in zastopa občino ter občinski svet, ki ga sklicuje ter vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Opravlja tudi vse ostale naloge, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Šempeter – Vrtojba.

Kontakt

Občina Šempeter – Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 335 10 00
E: info@sempeter-vrtojba.si

Sonja Vižin, tajnica funkcionarja
T: 05 335 10 00
E: sonja.vizin@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure

Sreda: 15.00-17.00
Po predhodnem telefonskem dogovoru s tajnico.

Dosedanji župani Občine Šempeter – Vrtojba so:

Milan Turk

 • župan Občine Šempeter – Vrtojba v mandatu 2014–2018.
 • župan Občine Šempeter – Vrtojba v mandatu 2010–2014.

Dragan Valenčič

 • župan Občine Šempeter – Vrtojba v mandatu 2006–2010.
 • župan Občine Šempeter – Vrtojba v mandatu 2002–2006.
 • župan Občine Šempeter – Vrtojba v mandatu 1998–2002.

Zakon o lokalni samoupravi o nalogah župana pravi naslednje:

 • Župan predstavlja in zastopa občino.
 • Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
 • Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
 • Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
 • Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
 • Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
 • Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

V Statutu Občine Šempeter-Vrtojba pa so poleg zakonskih določil, opisane naslednje naloge župana:

 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge za izvajanje posameznih nalog za izvajanje občinskega proračuna;
 • odgovarja za pripravo in izvrševanje proračuna občine;
 • je odredbodajalec za finančna sredstva občine;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja občine v skladu s pooblastili;
 • izmed članov občinskega sveta imenuje podžupana, ki ju lahko tudi razreši;
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določi njihovo delovno področje in notranjo organizacijo;
 • določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi;
 • imenuje in razrešuje tajnika občine;
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave;
 • predlaga ustanovitev javnih podjetij;
 • imenuje komisije in delovna telesa za izvajanje posameznih nalog;
 • imenuje strokovna in posvetovalna telesa;
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o zadevah, prenesenih na občino iz državne pristojnosti.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem:

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme načrt zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oz. naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

Ivo Podbersič

Ivo Podbersič - podžupan Občine Šempeter - Vrtojba

Ivo Podbersič (1972) iz Vrtojbe je po poklicu dipl. inženir tehnologije prometa. Od leta 2006 opravlja delo višjega pravosodnega policista v novogoriškem oddelku koprskega Zavoda za prestajanje kazni zapora. V občini je dejaven na različnih področjih družbenega delovanja. Vseskozi je aktiven na kulturnem področju, med drugim je od ustanovitve dalje član Kulturnega društva Tojva a.d. 1200, kjer se že mnogo let zavzema za ohranjanje kulturne dediščine, šeg in navad v kraju ter občini kot celoti. Dejaven je pri organizaciji krajevnih in občinskih prireditev, kakor tudi pri idejnih zasnovah za njihovo izvedbo. V mandatnem obdobju 2010–2014 je bil predsednik Krajevnega odbora Vrtojba, v obdobju 2014–2018 pa je poleg svetniške, nepoklicno opravljal funkcijo podžupana Občine Šempeter – Vrtojba. Enako nadaljuje tudi v mandatnem obdobju 2018–2022.

Kontakt

Občina Šempeter – Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 335 10 00
GSM: 051 672 756
E: ivo.podbersic@sempeter-vrtojba.si

2014–2018

 • Ivo Podbersič (Lista Milana Turka)

2010–2014

 • Darjo Fornazarič (Lista Milana Turka)

2006–2010

 • Radoš Frančeškin (SD – Socialni demokrati)
 • Zvonko Mavrič (SD – Socialni demokrati)

2002–2006

 • Dominik Soban (LDS – Liberalna demokracija Slovenije)

1988–2002

 • Dominik Soban (LDS – Liberalna demokracija Slovenije)
Skip to content