Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi

Razpisovalec:

Republika Slovenija – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja


Vrednost projekta:
411.137,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina:
36,0 % – 87.464,23 €

Soudeležba občine:
64,0 % – 323.672,77 €

Trajanje projekta:
Začetek operacije: 22. 3. 2010
Zaključek operacije: 31. 12. 2011

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Naložba je zajemala obnovo oziroma preplastitev cestišča, ureditev pločnikov, parkirišča pred Mladinskim centrom in ureditev primernega odvodnjavanja meteornih vod. Gradbeno obrtniška dela so se izvajala v sklopu obnove cestišča na Krožni cesti, na ulici Laze in Podlaze, na ulici Zapučke, na odseku Griči ter v sklopu obnove parkirišča Mladinskega centra. V okviru gradbeno – obrtniških del je investicija zajemala pripravo gradbišča, preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, opremo cest, parkirišče, elektro kabelsko kanalizacijo in zaključna dela.