Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica v Vrtojbi (EU sredstva)

Celoten projekt

Vrednost celotnega projekta: 48.486.647,00 €
Kohezijska sredstva:
28.152.357,27 €
Sredstva iz državnega proračuna:
4.968.063,05 €
Viri občin:
15.366.226,68 €

Delež Občine

Vrednost občinskega deleža naložbe: 10.207.499,71 €
Kohezijska sredstva:
6.772.097,00 
Sredstva iz državnega proračuna: 1.195.076,00 
Občinski proračun:
2.240.326,71 €

W: www.cisto-porecje-soce.si


Več o delovanju čistilne naprave najdete TUKAJ.

Cilji projekta

Z izvedbo projekta bodo občine dosegle:

 • postavitev optimalnega koncepta odvodnje in čiščenja odpadnih voda na podeželskem prostoru;
 • izboljšanje kakovosti površinskih voda (zmanjšanje količin odpadne vode, ki se izlivajo nekontrolirano);
 • izboljšanje varnosti pred onesnaževanjem iz kanalizacije;
 • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva;
 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na območjih, kjer se bo zgradila javna kanalizacija.

Hkrati pa so se investitorji odločili, da bodo zasledovali sledeče strateške in operativne cilje:

 • Doseči dobro kakovostno stanje Soče in Vipave v skladu z zakonodajo.
 • Vsem prebivalcem v porečju Soče stalno zagotavljati ustrezno odvodnjo in čiščenje odpadne vode.

V skladu z nacionalnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je bil izdelan regionalni razvoj ni program Severne Primorske s katerimi je začrtan razvoj infrastrukturne opremljenosti regije v programskem obdobju 2007-2013.

Kratek opis projekta za območje občine

Poleg izgradnje centralne čistilne naprave v Vrtojbi kapacitete 50.500 PE, je v sklopu projekta na območju občine Šempeter-Vrtojba predvidena investicija rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja.

Pregledna karta posegov v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba.

Kanalizacijsko omrežje v Občini Šempeter-Vrtojba

 • gradnjo zadrževalnega bazena na kanalu AB,
 • gradnjo kanalizacije na območju Splošne bolnišnice Franca Derganca,
 • gradnjo kanalizacije Na Hribu v Šempetru,
 • ureditev kanalizacijskega sistema na območju Podmarka in Pristave,
 • ureditev kanalizacije na območju spodnje Vrtojbe in Gramozne ceste,
 • odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal V,
 • izvedba črpališča in tlačne povezave fekalne kanalizacije iz območja MMP Vrtojba do predvidene fekalne kanalizacije v Krožni cesti.

Izvedba investicij v meteorno kanalizacijo in vodovod je posledica izgradnje fekalne kanalizacije, ki ju med samo gradnjo tangira. Na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter-Vrtojba je nujno potrebno izvesti predmetno rekonstrukcijo, ki bo omogočala ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave ob Vrtojbici in mešanega kanalizacijskega sistema (zaščita končnih reciepientov).

Poplavna varnost celotnega kanalizacijskega omrežja ni predmet posegov, predvideni ukrepi na omrežju jo pa dejansko izboljšujejo.

V občini bo tako zgrajeno 6.770 m fekalne kanalizacije,  gradnja in nadgradnja 8 razbremenilnikov, zgrajeni bosta 2 črpališči ter 1 zadrževalni bazen.

Čistilna naprava

Predmetna čistilna naprava bo čistila komunalne odpadne vode iz Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren-Kostanjevica.

Čistilna naprava bo locirana delno v Občini Šempeter-Vrtojba in delno v Občini Miren-Kostanjevica. Leži na oddaljenosti cca. 800 m JV od naselja Vrtojba na desnem bregu potoka Vrtojbice in sicer cca. 1.400 m pred sotočjem z reko Vipavo. Nahaja se deloma na območju gramoznice, deloma na območju zaraščanja in gozdnega območja.

Zaradi občutljivega recipienta z majhnimi pretoki in prav tako občutljive reke Vipave, v katero se Vrtojbica izliva, 1400 m od izpusta očiščene vode iz čistilne naprave, ter končno tudi Tržaškega zaliva v Jadranskem morju, je predvidena III. stopnja čiščenja odpadne vode z denitrifikacijo in defosfatizacijo. To je odstranitev hranil, ki povzročajo rast alg in posledično pomanjkanje kisika v vodotokih in morju. Izbrana MBR tehnologija omogoča visoko stopnjo čiščenja odpadne vode ter zagotavlja stabilnost parametrov na iztoku, s pomočjo membran pa ob enem zagotavlja ultrafiltracija, ki iz vode izloča tudi bakterije in viruse.

Obremenitev čistilne naprave se bo z realizacijo načrtovanih projektov dograditve kanalizacije ter z urbanističnimi plani predvidenih pozidav postopoma povečevala do končne obremenitve čistilne naprave s 50.500 PE.

8. decembra 2015 je bil projekt z odprtjem Centralne čistilne naprave uradno dokončan in odprt.

Rezultat delovanja CČN

Parametri iztoka za leto 2017
Parametri iztoka za leto 2018 – do konca junija