Postajališče za avtodome (PZA) Vrtojba (1. faza Rekreacijskega centra Vrtojba)

Občina Šempeter-Vrtojba v bližini priključka na hitro cesto v Vrtojbi načrtuje ureditev Rekreacijskega centra Vrtojba s površinami turističnega kampa, z večnamenskim objektom, prostorom za avtodome, … Površina ožjega ureditvenega območja znaša približno 2,3 ha, širše območje pa meri cca 4,3 ha.

Projekt Soča-Izonso (Postajališče za avtodome)

Vrednost projekta: 5.000.000,00 EUR
Vrednost sofinanciranja iz ESRR:
Vrednost sofinanciranja iz ESRR za Občino Šempeter – Vrtojba:

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2017-31. 3. 2021

V okviru projekta Soča-Isonzo, ki ga vodi EZTS GO je Občina Šempeter-Vrtojba za Rekreacijski center Vrtojba s povezavami izdelala projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno dovoljenje. V sklopu projekta Soča – Isonzo je urejena javna infrastruktura za delovanje rekreacijskega centra s kampom in osnovne površine.

V okviru investicije so bile urejene:

  • postajališče za avtodome (PZA) s servisno ploščadjo,
  • rekonstrukcija dostopne poti in odvodnja le-te,
  • priključek na javni vodovod,
  • priključek na javno kanalizacijo,
  • nizko napetostni priključek kampa,
  • odvodna utrjenih površin kampa in zalednih vod.

Gradbena ureditev za potrebe kampa zajema vhodni asfaltirani plato kampa na katerem so parkirna mesta za avtodome – nočni del 8 opremljenih parkirnih mest, servisna ploščad za avtodome in ekološki otok in priključek kampa na javno pot.

Ureditve obsegajo okvirno 1255 m2 utrjenih površin in njihovo komunalno ureditev.

Predvidena ocenjena vrednost celotne investicije znaša 480.848,45 EUR.

 

2017

Izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Vrednost del: 14.274 EUR

2019

18. marca 2019 sta direktorica EZTS GO Sadndra Sodini in izbrani izvajalec Erik Sever s. p. v partnerstvu z Zoranom Batističem s. p. podpisala pogodbo o izvedbi del prvega sklopa javnega naročila “Infrastrukturna dela za rekreacijski park v Vrtojbi” v okviru evropskega projekta Isonzo-Soča, ki se financira iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020. Gre za prvo pogodbo po zaključku kompleksnega postopka, v katerem je italijanska pravna oseba prvič objavila javni razpis v Sloveniji z uporabo slovenskih predpisov o javnih naročilih.
Vrednost pogodbeno dogovorjenih del: 393.173,02 EUR (brez vključenega DDV).

PZA Vrtojba, ki je bil odprt 7. novembra 2019 ima tako 8 urejenih parkirnih mest opremljenih z elektriko in oskrbovalnim stebričkom za oskrbo s svežo vodo. Dodan je tudi stebriček za izpraznitev in izpiranje wc kasete ter urejen prostor za izpust odpadne vode. Gostom so na voljo mize klopi in brezplačen wifi. S tem je zaključen prvi od štirih sklopov, ki so predvideni pri projektu Isonzo-Soča.

7. novembra 2019 odprt PZA Vrtojba.