Predpisi

Evidenca sprejetih aktov občinskega sveta do vključno 11. 5. 2022

Seznam veljavnih občinskih aktov

Občinska ureditev

Temeljni akti

Organi

Občinska uprava

Režijski obrat

Volitve, referendum, imenovanja

 • Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2018, Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018 in št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Gospodarske javne službe

Obvezne gospodarske javne službe, koncesionarji in izvajalci:

2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

4. Urejanje in čiščenje javnih površin

5. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest


6. Zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti.

Izbirne gospodarske javne službe, koncesionarji in izvajalci:

1. Redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave

2. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

3. Dejavnost distribucije toplote

4. Mestni linijski prevoz potnikov

5. Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč

6. Upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje

7. Oskrba z vodo za namakanje

Ostalo

Gospodarski subjekti – soustanovitelj občina Šempeter – Vrtojba

Gospodarstvo

Turizem

Kmetijstvo

Prostorsko načrtovanje: OPN, OPPN in komunalni prispevek

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA (OPN)

Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« TUKAJ.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)

Javne razgrnitve

25. 4. 2013
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitev DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34

20.05.11
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba in Okoljskega poročila za načrt

13.02.09
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, Ur. l. RS, št. 11/2009

17.08.07
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, UL RS, št. 74/2007

20.10.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, Ur. l. RS, št. 100/2008

30.04.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru pri Gorici – I. faza, Uradne objave št.13/2003

10.06.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 57/2008

06.06.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 56/2008

04.03.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter – Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter – Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter – Vrtojba, Ur. l. RS, št. 22/08

04.04.01
Sklep o javni razgrnitvi osntuka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica 1986-2000, Uradne objave št.7/2001

17.12.07
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. Faza, Ur. l. RS, št. 116/2007

08.10.07
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi, Ur. l. RS, št. 91/2007

13.03.06
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba, UL RS št. 27/2006

04.03.05
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi, UL RS št. 21/2005

24.01.05
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, Uradni list št. 6/2005

12.06.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka ureditvenega načrta Podmark III. Šempeter pri Gorici, Uradne objave št.16/2003

13.02.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju občine Šempeter – Vrtojba, Uradne objave št.5/2003

30.04.02
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, Uradne objave št.10/2003

12.07.01
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo Vrtojbe (I. in II. faza), ki poteka na območju občine Šempeter – Vrtojba, Uradne objave št.17/2001

 
MLAKE (Ledine) v Šempetru pri Gorici

SMETE v Šempetru pri Gorici

LAVŽNIK v Šempetru pri Gorici

POSLOVNA CONA VRTOJBA OB HITRI CESTI

 LADA v Šempetru pri Gorici


NA HRIBU v Šempetru pri Gorici


ZADRŽEVALNIK DEŽEVNIH VOD v Šempetru pri Gorici

MESTNO SREDIŠČE v Šempetru pri Gorici

PODMARK v Šempetru pri Gorici

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA v Šempetru pri Gorici

CAUFOVO v Vrtojbi

BREŽINA v Vrtojbi

ČISTILNA NAPRAVA OB VRTOJBICI

OBVOZNA CESTA MIMO VRTOJBE

Drugi veljavni odloki (takse, stroški, spremembe in dopolnitve OPN)


Urejanje prostora in prometa

Urejanje prostora

Promet


Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – dokument
 • Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – dokument

Sociala, zdravstvo in javni zavodi

Sociala


Osnovno varstvo, zobozdravstveno varstvo in lekarna

Neuradna prečiščena besedila

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (5. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)).
* pri starejše izdelanih NPB je spodaj navedena še stara uredba iz 2015

 1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter – Vrtojba– NPB (1) ((UL RS, št. 118/2008 in 94/2009
 2. Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter – Vrtojba – NPB (1) ( Uradne objave št.20/99 in 14/2001 )      
 3. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB (2)  UL RS št.:14/2007, 38/2011 in 53/2012 )
 4. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba« – NPB(4) (UL RS št.: 25/2008, 59/2008, 102/2012, 91/2015 in 1/2019)
 5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici– NPB (2) (UL RS, št. 25/2008, 71/2008, 107/2009)
 6. Pravilnik o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB(3) (uradne objave št. 14/2001, Uradni list RS št. 33/2006 , št. 125/2008 , št. 96/2009)
 7. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – NPB(1) (UL RS št. 28/2009 in 31/2016 )
 8. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter – Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje – NPB(1) (Uradni list RS št. 71/2016 in 8/2020)
 9. Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB, objavljano UL RS 22/2012 in  št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
 10. Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – NPB (1) (Uradne objave št. 3/2002 in UL RS, št. 13/2011)
 11. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB (3) (UL RS 67/2011, 107/3013, 21/2014 in 97/2014)
 12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisca (NPB 10) (Uradne objave, št. 5/01 in UL RS, št. 6/2004, 83/2004, 140/2004, 74/2005, 110/2005, 111/2006, 14/2007, 126/2007, 114/2008, 45/2011, 105/2011, 98/2013)
 13. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju najem) – NPB1
 14. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB(1), objava UL RS 23/2017 in 53/2018
 15. Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode IN PRILOGA – NPB(1), objava V UL RS 32/2017 in 16/2020
 16. Odlok o o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB(1), objava v UL RS št. 28/2013 in 172/2021

Soustanoviteljstvo z drugimi občinami

 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (NPB1) (Uradni list RS št.: 52/2004 in 20/2016)
 2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica – NPB(1) (UL RS št.: 52/2004 in 20/2016)
 3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica– NPB(2) (Uradno glasilo, št. 11/97, UL RS št:124/2008 in 53/2010), ki velja od 17. 7. 2010
 4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena Šola Nova Gorica – NPB(3) (Uradno glasilo št. 11/97 in UL RS št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006, 83/2008 z dne 22.8. 2008 in 53/2010 z dne 2. 7. 2010)
 5. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, UL RS št. 83/2008).
 6. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba – NPB(2), (Uradni list RS št.: 22/2015, 1/2016 in 74/2016 )

Uradne objave od 1999 do 2003_časopis OKO

Skip to content