Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza (EU sredstva)

Razpisovalec: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
Ime razpisa: 5. Javni poziv – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”

Vrednost projekta: 1.040.418,62 €

Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina: 700.567,87 €
Soudeležba občine:
27,46 % – 285.738,94 €

Trajanje projekta: 15. 1. 2010 – 30. 9. 2011

Sofinanciranje:

  • SVLR – sredstva EU: 67,34 %
  • Proračun RS – SVLR-23.čl. ZFO: 5,20 %
  • Občinski proračun: 27,46 %

 Kontaktna oseba: Anita Manfreda
W: www.eu-skladi.si

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Cilj operacije je bil celovita ureditev centra mesta Šempeter pri Gorici z obnovo ulic in trgov, izboljšanje kakovosti življenja občanov, ureditev ločenega prometa kolesarskih, peš in prometnih poti, bolj urejeno in privlačno mestno jedro, kar ima za posledico povečanje atraktivnosti objektov in Trga Ivana Roba v samem mestnem jedru, vse v skladu s sprejetim Odlokom o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru.Operacija je zajemala tlakovanje, urbano opremo, oblikovanje obodnega zidu okoli cerkvenega otoka, zasnovo novega stopnišča in dostopne rampe za cerkveni plato, in sicer po natečajni rešitvi in arhitekturnemu usklajevanju prometne ureditve ter signalizacije.

Arhitekturni del ureditve mestnega središča Šempetra pri Gorici je zajemal ureditev Trga Ivana Roba, ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, kolesarskih poti, pločnikov z rampami za invalide in peš cone na pretežnem delu trga, ureditev Ulice padlih borcev, preplastitev ter ureditev peš in kolesarskih poti na povezovalni cesti med Cesto prekomorskih brigad in Trgom Ivana Roba, Cesti goriške fronte in delu poti do Coroninijevega dvorca ter izvedbo sanacije cerkvenega zidu in cerkvenega stopnišča.

Naj spomnimo:

V letu 2003 je bil razpisan natečaj za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje mestnega središča v Šempetru pri Gorici. Izbrane natečajne rešitve so bile javno razgrnjene, tako da so imeli občani možnost dajanja pripomb na prikazano ureditev. Na osnovi izbrane rešitve je v marcu leta 2005 Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejel Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS št. 52/2005). V skladu s tem Odlokom, je občina v 1. fazi v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvedla ureditev ceste in komunalno infrastrukturo na Cesti prekomorskih brigad, na odseku A5 do A18. Vrednost 1. faze projekta je znašala 1.055.403,00 €. Občina Šempeter-Vrtojba je za naveden projekt v 1. fazi izvedbe prejela 109.497,00 €.

Med 2. fazo obnavljanja.

Prenovljena podoba Trga Ivana Roba v Šempetru pri Gorici.

Skip to content