Vrtojbenska cesta (od železniškega prehoda do Mahle) – I. faza

www.eu-skladi.si

Celotna vrednost 1. faze: 481.216,01 € z DDV

Vrednost sredstev Kohezijskega sklada: 79.474,61

Investitor:  Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Vrtojbenska cesta je potrebna obnove zaradi dotrajanosti vozišča, robnikov pločnikov in neustrezne kanalizacije in vodovoda. Predvidena je ureditev cestne površine, s pločniki in kolesarsko stezo ter rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda. Cesta in infrastruktura je bila delno obnovljena od krožišča do uvoza na parkirišče v lasti podjetja Mahle.

 

1. faza (od železniškega prehoda do uvoza na parkirišče podjetja Mahle)

V letu 2018 je Občina Šempeter-Vrtojba pristopila k sanaciji dela ceste od parkirišča do železniškega prehoda v dolžini približno 220 m. Rekonstrukcija vodovoda se izvede tako, da ostane stari vodovod med gradnjo v funkciji. Novi vodovod se izvede z LŽ cevmi dimenzije DN200. Na obravnavanem odseku se postavi nove hidrante, da je zagotovljena pokritost vseh objektov s požarno vodo.

Predmet del na kanalizaciji je rekonstrukcija mešane kanalizacije s povečanjem profila iz DN 800 na DN1000. Obravnavani obseg kanala je sestavni del zbirnega kanala »M«, kateri poteka od središča Šempetra, v smeri proti Vrtojbi. Obstoječi kanal je iz azbestcementnih cevi DN800.Cestna trasa je obdelana tako, da se prilagaja trasi obstoječe ceste. Pločnik in kolesarski pas potekata na obeh straneh vozišča. Na delu ceste poteka kolesarski pas in pločnik v istem nivoju, na drugem delu pa poteka kolesarski pas po vozišču in je od vozišča ločen z robno črto. Odvodnjavanje ceste je urejeno preko obstoječih peskolovov. Zaradi izdelave novih priključkov na kanalizacijo se obstoječe peskolove nadomesti z novimi.

Vzdolž celotne trase se izvede novogradnja javne razsvetljave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.