Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022
 

Predsednica Državnega zbora RS je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki se opravijo 20. novembra 2022. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 dne 20. julija 2022. Za dan razpisa volitev je določen 5. september 2022. S tem dnem se začno volilna opravila.

Volilna kampanja se začne 30 dni pred dnevom glasovanja. Uradna volilna kampanja za lokalne volitve se bo lahko začela 20. oktobra 2022. Državna volilna komisije je odločila, da bo razpisala drugi krog glasovanja za volitve županov v primerih, ko bo to potrebno, glede na določbe tretjega odstavka 107. člena ZLV, predvidoma za nedeljo 4. decembra 2022.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.
 

Občinska volilna komisija za mandat 2022-2026

Volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija – samostojen in neodvisen organ občine, ki:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
 • določa volišča;
 • imenuje volilne odbore;
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije z dne 23. 6. 2022, Uradni list RS, št. 90/2022.

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA  
1. Nataša Pavlin Rogelja predsednica  
2. Nataša Valentinčič
namestnik predsednice  
3. Jana Lukrecija Valenčak
član  
4. Zarja Pregelj namestnica člana  
5. Nataša Gorkič Barle
član  
6.                   –
namestnik člana  
7. Andreja Štrukelj
član  
8.                   –
namestnik člana

Predstavniki občinske uprave:
– tajnik OVK: Ksenija Ušaj, ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si
– namestnik tajnika OVK: Kristina Kozar, kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si

Kontakt: ovk.osv@gmail.com

 1. seja OVK dne 5. 9. 2022 ob 16.30 v svetniški pisarni OŠ-V – vabilo
 2. seja OVK dne 22. 9. 2022 ob 17.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo

Kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidature za župana se lahko vložijo do 20. oktobra 2022, do 19. ure, osebno:

 • v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba ob sredah, 28. 9., 5., 12. in 19. 10. 2022, med 8. in 16.30. Vloge se sprejemajo v zaprti kuverti naslovljeni Občinsko volilno komisijo Občine Šempeter-Vrtojba (OVK), s pripisom »VLOŽITEV KANDIDATUR«;
 • pri Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba, v Sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, v četrtek, 20. 10. 2022, od 16.30 do 19. ure.

Kandidature se lahko pošljejo tudi po pošti na naslov: Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »VLOŽITEV KANDIDATUR«. Po pošti vložene kandidature morajo na sedež OVK prispeti najkasneje v četrtek,  20. 10. 2022, do 19. ure.

Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa), ki ga mora organizator odpreti do 5. oktobra 2022.

Prosimo vas, da ob izpolnjevanju obrazca upoštevate predpisan šifrant stopnje in naziva izobrazbe.

Predstavnik oz. predlagatelj kandidature mora biti Občinski volilni komisiji, zaradi morebitnih dopolnitev kandidatur in kratkih predpisanih rokov, vsaj telefonsko dosegljiv 20. in 21. 10. 2022.    

Skip to content