Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022
 

Predsednica Državnega zbora RS je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki se opravijo 20. novembra 2022. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 dne 20. julija 2022. Za dan razpisa volitev je določen 5. september 2022. S tem dnem se začno volilna opravila.

Volilna kampanja se začne 30 dni pred dnevom glasovanja. Uradna volilna kampanja za lokalne volitve se bo lahko začela 20. oktobra 2022. Državna volilna komisije je odločila, da bo razpisala drugi krog glasovanja za volitve županov v primerih, ko bo to potrebno, glede na določbe tretjega odstavka 107. člena ZLV, predvidoma za nedeljo 4. decembra 2022.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.
 

Občinska volilna komisija za mandat 2022-2026

Volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija – samostojen in neodvisen organ občine, ki:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
 • določa volišča;
 • imenuje volilne odbore;
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije z dne 23. 6. 2022, Uradni list RS, št. 90/2022.

 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA  
1. Nataša Pavlin Rogelja predsednica  
2. Nataša Valentinčič
namestnik predsednice  
3. Lavra Fon
članica  
4. Zarja Pregelj namestnica članice  
5. Nataša Gorkič Barle
članica  
6. Maja Mihelić
namestnica članice  
7. Andreja Štrukelj  odstopila
20. 9. 2023 novo imenovan: Vojko Cej
član  
8. Maja Marcina
namestnica članice

Predstavniki občinske uprave:
– tajnik OVK: Ksenija Ušaj, ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si
– namestnik tajnika OVK: Kristina Kozar, kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si

Kontakt: ovk.osv@gmail.com

Objavljene kandidature in kandidatne liste v Občini Šempeter-Vrtojba
 • 1. seja OVK dne 5. 9. 2022 ob 16.30 v svetniški pisarni OŠ-V – vabilo
 • 2. seja OVK dne 22. 9. 2022 ob 17.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 3. seja OVK dne 18. 10. 2022 ob 16.30 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 4. seja OVK dne 20. 10. 2022 ob 16.30 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 1. korespondenčna seja OVK dne 21. 10. 2022 – vabilo
 • 5. seja OVK dne 25. 10. 2022 ob 17.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 2. korespondenčna seja OVK dne 8. 11. 2022 – vabilo
 • 6. seja OVK dne 19. 11. 2022 ob 16.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 7. seja OVK dne 20. 11. 2022 ob 7.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 8. seja OVK dne 21. 11. 2022 ob 17.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo
 • 9. seja OVK dne 23. 11. 2022 ob 17.00 v sejni sobi OŠ-V – vabilo

Kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidature za župana se lahko vložijo do 20. oktobra 2022, do 19. ure, osebno:

 • v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba ob sredah, 28. 9., 5., 12. in 19. 10. 2022, med 8. in 16.30. Vloge se sprejemajo v zaprti kuverti naslovljeni Občinsko volilno komisijo Občine Šempeter-Vrtojba (OVK), s pripisom »VLOŽITEV KANDIDATUR«;
 • pri Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba, v Sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, v četrtek, 20. 10. 2022, od 16.30 do 19.00.

Kandidature se lahko pošljejo tudi po pošti na naslov: Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »VLOŽITEV KANDIDATUR«. Po pošti vložene kandidature morajo na sedež OVK prispeti najkasneje v četrtek,  20. 10. 2022, do 19. ure.

 

Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa), ki ga mora organizator odpreti do 5. oktobra 2022.

Prosimo vas, da ob izpolnjevanju obrazca upoštevate predpisan šifrant stopnje in naziva izobrazbe.

Predstavnik oz. predlagatelj kandidature mora biti Občinski volilni komisiji, zaradi morebitnih dopolnitev kandidatur in kratkih predpisanih rokov, vsaj telefonsko dosegljiv 20. in 21. 10. 2022.    

 

Obvestilo


 

Dodatni termin – obvestilo

Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba bo osebno sprejemala kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidature za župana tudi v torek, 18. 10. 2022 od 16.30 do 17.30, in sicer v Sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

 

1. PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki se ne morejo udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, lahko predčasno glasujejo v torek, 15., sredo, 16. in četrtek, 17. 11. 2022, med 7. in 19. uro v Sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba – sedež Občinske volilne komisije, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

 

2. GLASOVANJE PO POŠTI

a) Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo poslati svojo vlogo Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja, to je do srede, 9. 11. 2022, do 24. ure.

b) Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz 1. točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja in predložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo, odločbo). Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). Rok za vložitev vloge iz točke b) je ponedeljek, 14. 11. 2022, do 24. ure.

 

3. GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču dne 20. 11. 2022, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu volivci pošljejo Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici najpozneje do srede, 16. 11. 2022, do 24. ure.K vlogi morajo predložiti zdravniško potrdilo. Kot zdravniško potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (elektronska pošta ali drugi pisni oz. elektronski dokument) iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Občinska volilna komisija bo upoštevala glasovnice, ki bodo prispele po pošti do 21. 11. 2022 do 12. ure.

Na podlagi 46. in 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov najkasneje do 14. 11. 2022 lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji. Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat in mora imeti volilno pravico v Občini Šempeter-Vrtojba.

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so na volitvah lahko navzoči pri delu volilnih odborov in lahko predsednika volilnega organa opozorijo na nepravilnosti.

Za izdajo potrdila za identifikacijo zaupnika občinska volilna komisija potrebuje podatke, ki jih posredujte na priloženem obrazcu. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po pošti na naslov Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, jih osebno dostavite v Glavno pisarno Občine Šempeter-Vrtojba ali pošljete na elektronski naslov ovk.osv@gmail.com najkasneje do 14. 11. 2022.

Predčasno glasovanje za volitve za župana in člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba 2022, bo potekalo v Coroninijevem dvorcu (sejna soba – pritličje), Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici:

 • v torek, 15. novembra 2022, od 7.00 do 19.00,
 • v sredo, 16. novembra 2022, od 7.00 do 19.00,
 • v četrtek, 17. novembra 2022, od 7.00 do 19.00.

Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) so organizatorji volilne kampanje za župane, županje ter občinske svete, dolžni poslati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po štiri izvode vseh tiskov: predvolilnih plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij,če so jih izdali oziroma objavili na plakatnih mestih za promocijo na lokalnih volitvah. Organizatorji kampanje so lahko politične stranke, občinski odbori strank, liste, neodvisni kandidati ali kandidatke in podobno.

Obvezne izvode promocijskega gradiva, po štiri izvode, je treba oddati najkasneje v 15 dneh po zaključku volilne kampanje. Plakate, ki so v fizični obliki manjši od enega kvadratnega metra, zavezanec lahko odda po pošti ali dostavi zvite, skupaj z dobavnim listom (prirejen dobavni list je v priponki), na naš naslov:

NUK – obvezni izvod
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Opomba: prosimo, da plakate oddate zvite, ne zložene oziroma prepognjene.

Plakate, ki so večji od enega kvadratnega metra, organizator/zavezanec odda v elektronski obliki preko sistema za varno arhiviranje gradiva SVAROG: http://svarog.nuk.uni-lj.si/ . V primeru težav pri oddaji e-gradiva lahko pišete na elektronski naslov: svarog@nuk.uni-lj.si.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo na tel.: 01 586 13 07 ali e-naslovu: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Lepo vas pozdravljam,

Pavla Meglič,
bibliotekarska specialistka,
Oddelek za pridobivanje gradiva, NUK

 

Predlog dobavnega lista