Javna naznanila in razglasi

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišč s parc. št. 2936/7 in 3389/8, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 29. 9. 2022 19:00
Rok: 19. 10. 2022 23:59
Številka: 4782-14/2022-2

Za oddajo zemljišč s parc. št. 2936/7, v izmeri 14 m2, in št. 3389/8, v izmeri 28 m2, k. o. 2315 Šempeter v najem v najem bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (Ur. l. RS, št. 53/2008) in znaša 0,03 €/m2/leto oziroma ne sme biti nižja od 30 €/leto.Javna naznanila
Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje dveh namestnikov v občinsko volilno komisijo 2022-2026
Datum objave: 2. 9. 2022 11:12
Rok: 12. 9. 2022 23:59
Številka: 0322-2/2022-18

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno objavlja poziv za vložitev predlogov za imenovanje dveh namestnikov članov v občinsko volilno komisijo 2022-2026. Postopek oblikovanja občinske volilne komisije je bil izveden tako, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 11. 3. 2022, 21. 4. 2022, 27. 5. 2022 in 8. 6. 2022 objavila javne pozive za vložitev predlogov za predsednika in njegovega namestnika ter za ostale člane in njihove namestnike, na katerega pa ni prejela dovolj predlogov. Zato komisija ponovno objavlja Javni poziv za manjkajoča namestnika članov Občinske volilne komisije.
Predloge za dva namestnika članov lahko podajo politične stranke, druge organizacij občanov v občini ter občani.Javna naznanila
Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve 'Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici'
Datum objave: 20. 7. 2022 7:30
Rok: 12. 8. 2022 14:00
Številka: 35033-1/2022-24

Občina Šempeter-Vrtojba naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve 'Zdravstveni dom in kulturna dvoranav Šempetru pri Gorici' z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih podatkov: 3062. Elaborat je izdelala družba Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica pod številko 099/2022 z datumom maj 2022. Pobuda in elaborat bosta javno razgrnjena v času od vključno 27. julija 2022 do vključno 12. avgusta 2022 na spletni strani občine ter v analogni obliki v avli občinske stavbe (Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici), kjer bo gradivo dostopno ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 16.30, ob petkih od 8.00 do 14.00.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba: Odvzame se status grajenega javnega dobra nepremičnini katastrska občina 2315 Šempeter, s parc. št. 3440/9 (ID 6686410).
Datum objave: 8. 7. 2022 11:01
Rok: 8. 7. 2022 11:10
Številka: 711-10/2022-4

Ugotovitvena odločba: Odvzame se status grajenega javnega dobra nepremičnini katastrska občina 2315 Šempeter, s parc. št. 3440/9 (ID 6686410).
Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičnini 2315 Šempeter, s parc. št. 3440/9 (ID 6686410) vpiše lastninska pravica na ime:
Občina Šempeter - Vrtojba, matična številka: 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici,do celote (1/1).
Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2936/6, k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 2936/6, v izmeri 26 m2.
Datum objave: 8. 7. 2022 10:42
Rok: 28. 7. 2022 15:00
Številka: 4781-9/2022-1

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, oz. po e-pošti na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti, najpozneje do 28. 7. 2022.

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 6. 7. 2022 11:50
Rok: 27. 7. 2022 16:30
Številka: 4782-13/2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Za oddajo v najem dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, v približni izmeri 1000 m2, k. o. 2315 Šempeter bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu - priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 27. 7. 2022 ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3096/3, k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3096/3
Datum objave: 2. 6. 2022 13:25
Rok: 21. 6. 2022 23:59
Številka: 4781-8/2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3096/3, k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3096/3, v izmeri 20 m2. Izhodiščna vrednost stavbnega zemljišča je določena v višini 65 €/m2, oziroma 1.300,00 EUR. V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka na promet nepremičnin ali DDV, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 1. 6. 2022 9:05
Rok: 21. 6. 2022 23:59
Številka: 4782- 10/2022-1


Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Za oddajo v najem dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, v približni izmeri 1000 m2, k. o. 2315 Šempeter bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu - priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 21. 6. 2022 ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop B, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 27. 5. 2022 13:35
Rok: 15. 6. 2022 23:59
Številka: 4782-9 /2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop B, k. o. 2315 Šempeter v najem. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup in znaša 0,03 €/m2/leto oziroma ne sme biti nižja od 30 €/leto. Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu - priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 15. 6. 2022, na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.Javna naznanila
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe - k.o. Vrtojba
Datum objave: 12. 5. 2022 15:49
Rok: 1. 6. 2022 12:00
Številka: 4781-28/2021-10

Občina Šempeter - Vrtojba namerava po metodi neposredne pogodbe skleniti menjalno pogodbo, na podlagi katere bo:
a) Občina Šempeter - Vrtojba pridobila sledeče nepremično premoženje:
1. Parc. št. 3194/9, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 253 m2
2. Parc. št. 3167/8, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 17 m2
3. Parc. št. 3193/3, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 70 m2;
b) Občina Šempeter - Vrtojba odtujila sledeče nepremično premoženje:
1. Parc. št. 1592/8, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 8 m2
2. Parc. št. 1592/9, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 3 m2
3. Parc. št. 3192/2, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 110 m2 in že izvedena parkirna mesta.
Vsa zemljišča, ki so predmet te namere so stavbna zemljišča - CU znotraj urejevalne enote VR 29.Arhiv javnih naznanil

Skip to content