Javna naznanila in razglasi

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3096/3, k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3096/3
Datum objave: 2. 6. 2022 13:25
Rok: 21. 6. 2022 23:59
Številka: 4781-8/2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3096/3, k. o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3096/3, v izmeri 20 m2. Izhodiščna vrednost stavbnega zemljišča je določena v višini 65 €/m2, oziroma 1.300,00 EUR. V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka na promet nepremičnin ali DDV, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 1. 6. 2022 9:05
Rok: 21. 6. 2022 23:59
Številka: 4782- 10/2022-1


Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Za oddajo v najem dela zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop A, v približni izmeri 1000 m2, k. o. 2315 Šempeter bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu - priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 21. 6. 2022 ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop B, k. o. 2315 Šempeter v najem
Datum objave: 27. 5. 2022 13:35
Rok: 15. 6. 2022 23:59
Številka: 4782-9 /2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 3037/2, sklop B, k. o. 2315 Šempeter v najem. Nepremičnina se odda v najem po sistemu 'videno - najeto'. Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup in znaša 0,03 €/m2/leto oziroma ne sme biti nižja od 30 €/leto. Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu - priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 15. 6. 2022, na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.Javna naznanila
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe - k.o. Vrtojba
Datum objave: 12. 5. 2022 15:49
Rok: 1. 6. 2022 12:00
Številka: 4781-28/2021-10

Občina Šempeter - Vrtojba namerava po metodi neposredne pogodbe skleniti menjalno pogodbo, na podlagi katere bo:
a) Občina Šempeter - Vrtojba pridobila sledeče nepremično premoženje:
1. Parc. št. 3194/9, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 253 m2
2. Parc. št. 3167/8, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 17 m2
3. Parc. št. 3193/3, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 70 m2;
b) Občina Šempeter - Vrtojba odtujila sledeče nepremično premoženje:
1. Parc. št. 1592/8, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 8 m2
2. Parc. št. 1592/9, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 3 m2
3. Parc. št. 3192/2, k. o. 2316 Vrtojba, v izmeri 110 m2 in že izvedena parkirna mesta.
Vsa zemljišča, ki so predmet te namere so stavbna zemljišča - CU znotraj urejevalne enote VR 29.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča s parc. št. 67/3, k. o. 2316 Vrtojba v najem
Datum objave: 26. 4. 2022 16:00
Rok: 16. 5. 2022 23:59
Številka: 4782-4/2022-2

Občina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča s parc. št. 67/3,v celotni izmeri 1342 m2, k. o. 2316 Vrtojba v najem.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Regina Dragoljević (e-naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000).Javna naznanila
Javno naznanilo o Javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
Datum objave: 6. 4. 2022 13:47
Rok: 15. 4. 2022 0:00
Številka: 35051-1/2016-72

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici (v nadaljevanju dopolnjeni osnutek OPPN Lavžnik) in okoljsko poročilo za dopolnjeni osnutek OPPN Lavžnik.
Dopolnjeni osnutek OPPN Lavžnik je nastal v postopku sprememb in dopolnitev trenutno veljavnega OPPN Lavžnik iz leta 2009, zaradi številnih sprememb in dopolnitev je nastal nov dokument, ki bo nadomestil sedaj veljavnega. Okoljsko poročilo za dopolnjeni osnutek OPPN Lavžnik (oziroma za sprememb in dopolnitve OPPN Lavžnik) je bilo pripravljeno skupno z okoljskim poročilom za spremembe in dopolnitve št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba.

Javna razgrnitev bo potekala od vključno petka, 15. aprila 2022, do vključno ponedeljka, 16. maja 2022.
Javna naznanila
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
Datum objave: 22. 2. 2022 11:09
Rok: 21. 3. 2022 12:00
Številka: 041-1/2022-3

1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na dveh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 0,7 m x 1 m.
2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do 21. 3. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici (glavna pisarna), priporočeno po pošti ali osebno, s pripisom 'BREZPLAČNO PLAKATIRANJE - Volitve v državni zbor, ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si. Po pošti poslana vloga mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.
3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo 23. 3. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.
4. V kolikor bo organizator volilne kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.
5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih v skladu z Odlokom o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/2020).
6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 25. 3. 2022 dalje. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate.
7. Organizatorji volilne kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.
8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojen Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 942/8, k. o. 2316 Vrtojba
Datum objave: 9. 2. 2022 8:04
Rok: 9. 2. 2022 8:04
Številka: 4781-4/2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine s parc. št. 942/8, k. o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316 942/8, v izmeri 49 m2.
Izhodiščna vrednost stavbnega zemljišča je določena v višini 75 €/m2, oziroma 3.675,00 EUR.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, pri čemer ponujena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin oziroma 22% DDV.
Za prodajo nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, oz. po e-pošti na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti, najpozneje do 1. 3. 2022.
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka na promet nepremičnin ali DDV, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremični je regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000.
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem
Datum objave: 20. 1. 2022 8:08
Rok: 20. 2. 2022 8:08
Številka: 4782-1/2022-1

Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, skladu s 62, 63. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM:
Gre za poslovni prostor v pritličju poslovnega objekta (Krajevni odbor Šempeter) z identifikacijsko številko 2315-666, na zemljišču s parc. št. 2894, k. o. 2315 Šempeter, na naslovu Trg Ivana Roba 4, 5390 Šempeter pri Gorici, v izmeri 34,79 m2 (pokrit vhod 3,40 m2, poslovni prostor 26,75 m2, pisarna - arhiv 4,64 m2, skupaj 34,79 m2).
Poslovni prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme in souporaba sanitarij, po sistemu 'videno - najeto'.
Najnižja ponudbena izhodiščna mesečna najemnina za najem predmetne nepremičnine znaša 165,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Vse stroške povezane s sklenitvijo najemne pogodbe v notarskem zapisu, krije najemnik.
Najemnina se bo plačevala mesečno, na podlagi izstavljenega računa, z valuto 15 dni od prejema računa.
Plačevanje najemnine v rokih je bistvena sestavina pravnega posla.
Pogoji:
- Zainteresiran najemnik mora v prijavi navesti, za kakšen namen bo poslovni prostor uporabljal.
- Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas, z odpovednim rokom največ 6 mesecev. V primeru kršitve določil najemne pogodbe na strani najemnika se najemno razmerje prekine takoj, brez odpovednega roka.
- Najemnik prevzema vse obratovalne stroške, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge stroške, vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema (npr. stroški manjših vzdrževalnih del).
Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 9. 2. 2021. Prijavo na namero je potrebno podati pisno na priloženem obrazcu neposredno na vložišču občine ali poslati na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov Občine Šempeter - Vrtojba do izteka objave (prejemna teorija).
V primeru prejema več prijav za najem predmetne nepremičnine, bodo z interesenti opravljena pogajanja o višini najemnine. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.
Nepremičnina se oddaja v najem pod pogoji veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Za podrobnejše informacije o predmetu najema se lahko obrnete na tel. št. (05) 33 51 626 ali (05) 33 51 000 (Regina Dragoljević) ali info@sempeter-vrtojba.si.
Župan Občine Šempeter - Vrtojba, lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba glede nepremičnin s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091) katastrska občina 2316 Vrtojba
Datum objave: 10. 1. 2022 13:09
Rok: 10. 2. 2022 13:09
Številka: 711-26/2021-


Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba izdaja na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/2021), 16.člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 57/08), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 - ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO, 69/17, 11/18 - ZIZ-L in 16/19 - ZNP-1), 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter- Vrtojba št. 711-26/2021-2, z dne 16. 12. 2021, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20-ZZUSUDJZ-A), po uradni dolžnosti izdaja naslednjo UGOTOVITVENO ODLOČBO

1. Ukine se status v splošni rabina nepremičninam katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091).

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091) vpiše lastninska pravica na ime:
Občina Šempeter - Vrtojba, matična številka: 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, do celote (1/1).

3. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :
Pri nepremičninah s parc. št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba, ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot 'Družbena lastnina v SPLOŠNI RABI v uporabi: Občina Nova Gorica' se uredi zemljiškoknjižno stanje tako, da se izbriše splošna raba in preknjiži lastninska pravica na Občino Šempeter - Vrtojba. Navedeni nepremičnini v naravi predstavljata ozek pas zemljišča ob strugi Vrtojbica in so po vrsti rabe od leta 2002 pašnik in zato lastninjenje v skladu z Zakonom o vodah ni možno.

Pravna podlaga za izbris naravnega vodnega javnega dobra je Zakon o vodah (ZV-1-NPB7) in sicer 9-ta alineja 16. člena navedenega zakona, ki določa, da zemljišču preneha status naravnega vodnega javnega dobra, če lokalna skupnost ugotovi, da zemljišče trajno ni več potrebno za omogočanje splošne rabe, pristojni organ lokalne skupnosti pa o tem izda odločbo.
Navedeni nepremičnini ne služita namenu, za katerega jima je bil status splošne rabe podeljen.

V zemljiški knjigi je na nepremičninah s parcelno št. 3566/54 in 3566/55, obe k. o. 2316 Vrtojba zaznamba v SPLOŠNI RABI, zato pravni posel ni mogoč, če se predhodno splošna raba ne ukine. Navedeni nepremičnini ne služita namenu, za katerega jima je bil status splošne rabe podeljen.

Glede na navedeno nepremičnini izpolnjujeta zakonske pogoje za ukinitev splošne rabe in se jima ta status odvzame. O ukinitvi statusa v splošni rabi bo izdana ugotovitvena odločba, ki se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je v skladu z določili 262. člena ZUreP-3 na zahtevo župana Občine Šempeter - Vrtojba na 29. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel sklep o odvzemu statusa v splošni rabi pri nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55.

Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba o ukinitvi statusa v splošni rabi na nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55, po uradni dolžnosti odločila, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
Posebnih stroškov v izvezi z izdajo odločbe o ukinitvi statusa v splošni rabi pri nepremičnini katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3566/54 in 3566/55, ni bilo.
S tem je odločba utemeljena.
Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - u. p. b., 14/15 - ZUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO) je odločba takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 - u.p.b.), v višini 18,10 EUR.


Arhiv javnih naznanil

Skip to content