Vloge in obrazci

Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 – 15.00
Sreda: 8.00 – 16.30
Petek: 8.00 – 14.00

Družbene dejavnosti

Do enkratne denarne pomoči so, na podlagi Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter–Vrtojba upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživetje in plačilo najnujnejših obveznosti (električna energija, vodarina, ogrevanje…; za šoloobvezne otroke šolska prehrane, šola v naravi, šolske potrebščine; zdravila in zdravstvene storitve, ortopedski pripomočki; kritje drugih nujnih stroškov).

Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vseh prihodkih za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge oz. veljavno odločbo CSD o denarni socialni pomoči, potrdilo o brezposelnosti, bančne izpisi o prometu in stanju na transakcijskem računu v zadnjih 6 mesecih, informativni izračun dohodnine oz. odločbo o davku iz dejavnosti in potrdilo o višini zavarovalne osnove, za preteklo leto, potrdilo o stalnem prebivališču in druga potrdila.

Taksa: prosto

Občina Šempeter – Vrtojba ob rojstvu otroka dodeljuje denarno pomoč, na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/18). Denarno pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja na podlagi vloge, ki jo upravičenec vloži na Občino Šempeter-Vrtojba najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.

Do denarne pomoči ob rojstvu otroka, v višini 500,00 EUR je upravičen eden od staršev/skrbnikov, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Šempeter-Vrtojba.

Pristojna služba Upravne enote Nova Gorica nam v začetku meseca za pretekli mesec pošilja sezname novorojenih otrok s stalnim prebivališčem v občini Šempeter-Vrtojba. Enkratne denarne pomoči za novorojenčke pa se izvajajo tudi na podlagi dostave rojstnega lista otroka in potrdila o otrokovem stalnem prebivališču. Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do nagrade tako, da na Občino Šempeter-Vrtojba dostavijo izpolnjeno vlogo s prilogami.

Vloga: Vloga Uveljavljanje enkratne denarne pomoči za novorojenčke

Priloge:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka
– potrdilo o državljanstvu vlagatelja (npr. fotokopija osebnega dokumenta)
– v primeru skrbništva, odločba pristojnega organa

Taksa: prosto

Prijavitelji na javne razpise za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, socialno-humanitarnih dejavnosti, programov športa in programov drugih društev s področja družbenih dejavnosti, iz proračuna občine Šempeter-Vrtojba so dolžni končno opisno in finančno poročilo o izvedbi programov dostaviti do roka navedenega v pogodbi o sofinanciranju.

Poleg priloženega obrazca je potrebno dostaviti tudi dokazila o porabi sredstev
.

Če prijavitelj ne odda poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more kandidirati na razpisu v naslednjem letu.

Obrazci

Končno poročilo o izvedenih programih in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2022 iz proračuna Občine Šempeter – Vrtojba

Končno poročilo o izvedenih programih in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2022 iz proračuna Občine Šempeter – Vrtojba

Končno poročilo o izvedenih programih in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v letu 2022 iz proračuna Občine Šempeter – Vrtojba

Končno poročilo o izvedenih programih in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov drugih društev s področja družbenih dejavnosti v letu 2022 iz proračuna Občine Šempeter – Vrtojba

Oddajanje dvoran in drugih prostorov

Cenik

Na podlagi: Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo nepremičnin in premičnin v lasti in upravljanju OŠ-V (veljavno z dnem 7. 6. 2021)
DDV je vključen v ceno.

1. Občina Šempeter – Vrtojba oddaja nepremičnine in premičnine v občasno uporabo po urah, pri čemer oddaja po urah ne sme preseči povezanih 23 ur. V primeru, da uporabnik potrebuje dodatne storitve, kot so čiščenje, dežurstvo in upravljanje s tehničnimi sredstvi, jih lahko zagotovi in posebej zaračuna upravljavec oziroma občina.

Občasni uporabnik je dolžan:
• skrbeti za prostor na način, da se ne povzroča škoda,
• pospraviti in počistiti prostor za seboj in ga pustiti v stanju kot ga je prejel.

Občasnemu porabniku, ki ne bo pustil prostora v takem stanju, kot ga je prejel, se bo dodatno zaračunalo čiščenje prostora.
V primeru povzročene škode, občasni uporabnik za škodo odgovarja skladno s predpisi.


2. Višina uporabnine za:
javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Šempeter – Vrtojba, šole in vrtce, ki izvajajo svojo dejavnost v Občini Šempeter – Vrtojba,
nevladne organizacije, ki imajo sedež v Občini Šempeter – Vrtojba, za proslave, humanitarne, kulturne in druge prireditve, ki niso komercialnega značaja in
za izvedbo rednih letnih zborov občinskih odborov političnih strank in drugih političnih skupin, ki delujejo na območju Občine Šempeter – Vrtojba

Coroninijev dvorec v Šempetru

 do 4 ureod 4 do 8 urnad 8 ur
avla v pritličju15,00 €30,00 €70,00 €
dvorana v I. nadstropju20,00 €40,00 €90,00 €

Kulturna dvorana v Šempetru

 do 4 ureod 4 do 8 urnad 8 ur
dvorana30,00 €40,00 €90,00 €

Hram v kleti v Zadružnega doma, Vrtojba

do 23 ur: 20,00 €

GPS: N45.911898° E 13.635723°


3. Višina uporabnine za:
vse ostale uporabnike, ki niso zajeti v 2. točki in
vsako uporabo komercialnega značaja, ne glede na to kdo je uporabnik

Coroninijev dvorec v Šempetru

 do 4 ureod 4 do 8 urnad 8 ur
avla v pritličju70,00 €130,00 €170,00 €
dvorana v I. nadstropju90,00 €150,00 €190,00 €

Kulturna dvorana v Šempetru

 do 4 ureod 4 do 8 urnad 8 ur
dvorana90,00 €150,00 €190,00 €

Hram v kleti v Zadružnega doma, Vrtojba

do 23 ur: 50,00 €
plačilo kavcije

Za primer, da bi bilo potrebno zaračunati dodatno čiščenje prostora ali poravnati povzročeno škodo, mora za uporabo in rezervacijo poleg uporabnine hrama v Zadružnem domu v Vrtojbi uporabnik plačati kavcijo v višini 50 €, ki se občasnemu uporabniku vrne, v primeru, da je prostor zapustil takem v stanju, kot ga je prejel. V nasprotnem primeru se mu iz zneska kavcije zaračuna dodatno čiščenje prostora, zamenjava, oziroma popravilo morebiti uničene opreme ali dela prostora.


4. Prostor za druženje (piknik prostora) – potrebna rezervacija in plačilo kavcije 50 €

Športni park v Šempetru pri Gorici

GPS: N 45.932842° E 13.641150°

Uporabnina: 70,00 €

Športni park ob Gramozni poti v Vrtojbi

GPS: N 45.909787° E 13.630110°

Uporabnina: 60,00 €

V uporabnino za prostor za druženje je všteta:

  • uporaba prostora s sanitarijami za prireditev (piknik), ki se zaključi do 23. ure,
  • uporaba opreme in inventarja, ki je na voljo (hladilnik, žar, plinska jeklenka s plinom, mize in klopi).

Za primer, da bi bilo potrebno zaračunati dodatno čiščenje prostora ali poravnati povzročeno škodo, mora za uporabo in rezervacijo poleg uporabnine vsak uporabnik plačati kavcijo v višini 50 €, ki se občasnemu uporabniku vrne, v primeru, da je prostor zapustil takem v stanju, kot ga je prejel. V nasprotnem primeru se mu iz zneska kavcije zaračuna dodatno čiščenje prostora, zamenjava, oziroma popravilo morebiti uničene opreme ali dela prostora.


5. Športne površine

Športni park v Šempetru pri Gorici

igrišče za mali nogomet na umetni travi5,00 €/uro
eno odbojkarsko igrišče na mivki4,00 €/uro
košarkarsko igrišče4,00 €/uro

Rezervacije so možne vsak dan v letnem času, ko je igrišče usposobljeno za uporabo od 18. do 22. ure. Vplačilo uporabe in rezervacija je potrebno, kadar se igrišča rezervira v naprej, sicer so vsa igrišča na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji brezplačno.


6. Drugo

Najem sedežnih garnitur: komplet/dan 3,00 €
Sedežna garnitura vsebuje mizo in dve klopi.

Cena čiščenja prostorov v lasti občine: 30 €

Cena dežurstva uslužbenca za čas uporabe prostorov v lasti občine: 10 €/uro


7. Občinska uprava občine Šempeter – Vrtojba vodi evidenco občasne uporabe prostorov in ostalega. Uporabo lahko uporabniku odobri na osnovi njegove vloge, ki jo mora prejeti pravočasno. V vlogi poleg svojih podatkov, ki služijo za izstavitev računa in vračila kavcije, uporabnik navede, kaj želi vzeti v občasno uporabo in kdaj ter ali bo uporaba komercialnega značaja ali ne.

Pred potrditvijo oddaje v začasno uporabo z rezervacijo (hram, prireditveni prostori ter igrišča) občinska uprava preveri, ali je uporabnik poravnal uporabnino in kavcijo. Vnaprej plačana uporabnina se ne vrača.

Občinska uprava ob potrditvi oddaje v začasno uporabo od občasnega uporabnika pridobi izjavo, da:
• je seznanjen s pogoji uporabe iz tega sklepa,
• je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe oz. hišnim redom, če obstaja,
• je seznanjen s požarnim redom ter svojo odgovornostjo glede varstva pred požarom.


* Sklep o določitvi uporabnine za oddajo prostorov Mladinskega centra v Vrtojbi v občasno uporabo: upravljavec je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba

* Sklep o določitvi uporabnine za oddajo prostorov Športnega centra v občasno uporabo: upravljavec je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba

Okolje in prostor

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23. 11. 2005) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04).

Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS št. 118/27. 12. 2005).

V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke:
– odgovorno osebo organizatorja prireditve,
– kraj prireditve,
– čas poteka prireditve,
– čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
– vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in
– mesto namestitve zvočnih naprav.

6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2 upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja , če je njihova uporaba skladna z 12, členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.


Zahtevane priloge:

– poročilo o emisiji hrupa v okolje ali
– načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice in
– dokumentacija o nazivni električni moči zvočnikov in število zvočnikov.

Vloge:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo pisno ali osebno.

Lokacijsko informacijo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora. Lokacijska informacija velja do spremembe prostorskega akta. Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse

Pravna podlaga:

Taksa:
Za vlogo za izdajo lokacijske informacije je potrebno plačati 35,00 EUR upravne takse. Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona.

Upravno takso lahko plačate gotovinsko na vložišču občine ali pa nakažete na račun št.: 01383-5830309197, sklic 11 75841-7111002, koda namena: GOVT.

Vloga:

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Prijavo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se izpolni tako, da se vpiše:

1. stolpec: zaporedna številka
2. stolpec: katastrska občina
3. stolpec: parcelna številka – številka parcele na kateri stoji objekt ali zemljišče
4. stolpec: kraj, ulica, hišna številka

opis namembnosti (za stolpec 5, 6 in 7)
– za stolpec 5 napisati kakšnemu namenu služi poslovni prostor v stavbi oz. stavba (npr.: trgovina, pisarna, skladišče, bife, igralnica, …)
–  za stolpec 6 pri poslovnih površinah izven stavbe se štejejo tiste površine, ki so programsko povezane z dejavnostjo v stavbi in niso prometnega značaja:
– gostinske terase
– površine za kampiranje
– športna igrišča
– odkrita skladišča
– odlagališča mineralnih surovin
– delovna dvorišča (tudi parkirišča za kamione, avtobuse in gradbeno mehanizacijo)
– odkrite razstavno-prodajne površine

OPOMBA: interne dovozne in dostopne poti, interna parkirišča za avtomobile in zelenice niso predmet omenjenega nadomestila in ne zapadejo pod obremenitev.

– za stolpec 7 pod nezazidano stavbno zemljišče spada tisto zemljišče, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo in na njem ne stoji noben objekt

5. stolpec: za poslovne prostore napisati koristno površino le-teh (etažna površina objekta brez zidov – vse etaže) v m2
6. stolpec:
napisati izmere v m2
7. stolpec: napisati izmere v m2
8. stolpec: datum začetka oz. prenehanja koriščenja objektov (od-do)
9. stolpec: šifra dejavnosti (Zavoda Republike Slovenije za statistiko: standardna klasifikacija dejavnosti), ki jo opravljate v navedenih prostorih

OPOMBA:
Firme,  ki  imajo  v  svojih  poslovnih  prostorih  najemnike,  naj  priložijo njihov seznam, šifro njihove dejavnosti in kvadraturo prostorov, ki jih posamezni najemnik uporablja. Poleg pripišite, kdo je zavezanec za plačilo NUSZ.

OPOZARJAMO Vas na določbo 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba (Uradno glasilo št.5/2001), ki določa, da so zavezanci dolžni v roku enega meseca po nastanku spremembe lastniškega stanja nad nepremičnino, pa tudi vsako spremembo površine in namembnosti stavbe, ki je obremenjena z nadomestilom, javiti pristojni službi občinske uprave.

Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek pravno osebo 834,59 EUR in odgovorno osebo pravne osebe 250,38 EUR ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom 625,94 EUR ali fizično osebo-posameznika 208,65 EUR če ni prijavil nastanka ali spremembe obveznosti plačevanja nadomestila, oz. je v prijavi navedel lažne podatke (20. člen navedenega odloka).

Vloga:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za pridobitev soglasja zaračuna taksa v višini 22,60 EUR (4,50 EUR za vlogo po tar. št. 1 in 18,10 EUR za soglasje po tar. št. 3).

Takso se lahko plača gotovinsko na vložišču občine ali nakaže na račun št.: 01383-5830309197, sklic 11 75841-7111002, koda namena: GOVT.

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji glede skladnosti z občinskimi prostorskimi akti   

Premoženjsko-pravne zadeve

Razno

Postopek oglaševanja:

1. Oddaja vloge na predpisanemu obrazcu
(zaradi občasnega povečanja obsega oglaševanja vas naprošamo, da telefonsko preverite število prostih mest na tel: +386 5 335 1006)

2. Reklamne materiale se dostavlja na sedež Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

3. Reklamne materiale namešča Režijski obrat, in sicer ob torkih in petkih. Reklamni materiali morajo biti dostavljeni na sedež občine, in sicer:

– do petka, če želite, da jih zalepimo v torek in
– do srede, če želite, da se jih zalepi v petek.


Na voljo je 8 plakatnih mest.

Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje UL RS 74/2020

Vloga:

Vlagatelj, gostinec, prijavi razpored obratovalnega časa na predpisanem obrazcu. Pristojni organ preveri točnost podatkov navedenih v prijavi z vpisnim listom Poslovnega registra Slovenije. V skladu z zakonodajo se prijava razporeda obratovalnega časa potrdi ali zavrne z odločbo o določitvi obratovalnega časa. Gostinec, ki posluje v podaljšanem obratovalnem času, mora vsako leto prijaviti obratovalni čas do 15. decembra za naslednje leto. Gostinec, ki posluje v rednem obratovalnem času, prijavlja le spremembe obratovalnega časa.

Taksa:
Upravna taksa za vlogo znaša 4,50 €.

Upravno takso lahko plačate gotovinsko na vložišču občine ali pa nakažete na račun št.: 01383-5830309197, sklic 11 75841-7111002, koda namena: GOVT.


Obrazec:

Skip to content