Zavodi in društva

Javni zavodi, gospodarske in druge dejavnosti

Občina kot lokalna skupnost je dolžna zagotavljati materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, ki sodijo v izvirno pristojnost občine, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Javne službe so lahko dejavnosti storitvenega ali proizvodnega značaja, katerih glavni namen je služiti javnosti oziroma se izvajajo v skladu s splošnim družbenim interesom.

Javne službe so izraz servisne vloge države in lokalnih skupnosti, kot javno službo pa lahko neko dejavnost določi le zakon ali odlok občine. Razdelimo jih lahko na gospodarske in negospodarske, republiške in lokalne ali na izbirne in obvezne.

Zagotavljanje opravljanja gospodarskih službe se lahko zagotovi v štirih različnih oblikah:

 • v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
 • v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
 • v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
 • z dajanjem koncesij.

Društva in ljubiteljska dejavnost

Ljubiteljska kultura je na Slovenskem množična, raznolika in izjemno kakovostna. Stoletja je bila med najpomembnejšimi gradniki identitete slovenskega naroda. Najlažje občani uresničujejo skupne interese z združevanjem v društvih. Na območju občine Šempeter – Vrtojba tako delujejo različna društva, ki povezujejo starejše in mlajše na mnogih področjih  ter tako omogočajo napredek, razvoj in večjo dostopnost različnih ljubiteljskih aktivnosti.

Na območju občine tako delujejo društva s področij, kot so:

 • šport in rekreacija,
 • turizem,
 • kultura in umetnost,
 • humanitarna dejavnost,
 • zaščita in reševanje,
 • zgodovinska in tehniška dediščina in
 • stanovska združenja.
Skip to content