Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«

logo EZTS GO

Ulica Cadorna 36, c/o Informest
I – 34170 Gorizia/Gorica

E: info @ euro-go.eu
W: www.euro-go.eu/sl

Stalni odbori:

 • Prevoz
 • Urbanizem
 • Energija
 • Zdravstvo
 • Kultura in izobraževanje
 • Šport

EZTS GO je italijanska pravna oseba javnega prava. Leta 2011 so ga skladno z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ustanovile Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, ki bodo lahko prispevali k povečanju konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja. EZTS GO ima pristojnost na območju vseh treh občin: lahko sega čez državno mejo in se prvič v zgodovini spoprime z izzivi čezmejnega sodelovanja, v okviru katerega skupaj načrtujemo in gradimo, pri čemer ne vidimo treh ločenih občin, temveč eno samo čezmejno mesto brez meja in omejitev.

S pravnega vidika EZTS temelji na konvenciji, ki je ustanovni dokument udeleženih subjektov, in na statutu, ki zajema določila glede organizacije in delovanja. Je pravna oseba, njegova naloga pa je, da uresničuje programe in projekte ali specifične naloge s področja čezmejnega sodelovanja.

Z EZTS-jem se lahko občine in druge sodelujoče ustanove organizirajo v pravno obliko, ki čezmejnemu organizmu zagotavlja neodvisen obstoj; pravna oseba pa mu omogoča, da se obrača bodisi neposredno na svoje člane, bodisi na evropske institucije in tretje osebe. Zato je EZTS koristen instrument za nadaljevanje razvojne poti čezmejnega teritorialnega sodelovanja med lokalnimi ustanovami.

Splošni cilj EZTS je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja opredeljenega območja z namenom krepitve gospodarske ter socialne kohezije med članicami na območju treh občin. Upoštevati mora tudi druge ustanove, ki se bodo lahko v bodoče včlanile v EZTS kot pridružene članice.

Specifični cilj EZTS je strateško usklajevanje politik na območju treh občin ustanoviteljic – Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer:

 • upravljanje, izvajanje in posodabljanje infrastruktur, transporta, mobilnosti in logistike;
 • usklajevanje politike javnega prevoza s skupnim/usklajenim upravljanjem prevoznih storitev;
 • upravljanje intermodalnih logističnih terminalov na območju treh občin;
 • koriščenje in upravljanje lokalnih energetskih virov;
 • oblikovanje skupnega energetskega načrta;
 • oblikovanje skupnih posegov tudi na drugih področjih, ki so usmerjena h krepitvi ekonomske in socialne kohezije.

EZTS izvaja naslednje naloge:

 • spodbuja, oblikuje in izvaja projekte teritorialnega sodelovanja;
 • zastopa interese območja treh občin v državah članicah in v evropskih institucijah;
 • išče in upravlja z razpoložljivimi finančnimi viri;
 • pristopa v organe, društva in mreže v skladu s cilji EZTS;
 • upravlja operativne programe v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja;
 • izvaja druge naloge, ki prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev v skladu z evropsko zakonodajo, notranjim pravom, ki ureja EZTS, in z državno zakonodajo članic.

Dokumenti