Javni zavodi, gospodarske in druge dejavnosti

Občina kot lokalna skupnost je dolžna zagotavljati materialne javne dobrine (proizvode in storitve) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, ki sodijo v izvirno pristojnost občine, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Javne dobrine morajo biti pod enakimi pogoji, ki so predpisani z odlokom, dostopne vsakomur. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če odlok za posamezne primere ne določa drugače.

Občina lahko zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:

 • v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
 • v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
 • v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
 • z dajanjem koncesij.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

logo Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

T: 05 33 50 150
    05 33 50 173
W: www.jsmg-goriska.com/

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00-12.00 | 13.00-14.00
sreda: 8.00-12.00 | 13.00-16.00
petek: 8.00-12.00

Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Javnega sklada malega gospodartva Goriške. Javni sklad uresničuje namen za katerega je ustanovljen z naslednjimi ukrepi:

 • dajanje posojil za projekte malega gospodarstva;
 • dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo;
 • subvencioniranje obrestne mere in drugih pogojev za vračanje posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije;
 • sovlaganje v projekte malega gospodarstva;
 • vlaganja ali financiranja poslovne infrastrukture (obrtne cone, podjetniške cone).

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 24 50
F: 05 393 24 55
E: ptp@primorski-tp.si
W: www.primorski-tp.si


Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica in solastnica gospodarske družbe Primorski tehnološki park d.o.o., ki je bila ustanovljen adecembra 1999. Primorski tehnološki park skrbi za nastanek, delovanje in rast tehnološko najzahtevnejših podjetij z visokim tržnim potencialom. Podjetjem pomagamo pri premagovanju podjetniških in tržnih izzivov, s ciljem, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v produkte in storitve ter vstopijo na trg. V Primorskem tehnološkem parku želijo ustvariti mednarodno prepoznavno poslovno okolje, ki bo privlačno za vrhunska, inovativna, visoko-tehnološka podjetja in znanstveno-raziskovalni svet ter s tem prispevati h gospodarskemu razvoju regije. Na razpolago daje infrastrukturo, gradi povezave s centri znanja in tehnologij, spodbuja mreženje, vzpostavljamo sinergije ter ponuja poslovne in druge storitve.

Glavne storitve Primorskega tehnološkega parka so:

 • nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti,
 • pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov,
 • mednarodno povezovanje,
 • marketinška pomoč,
 • obveščanje,
 • izdelava poslovnega načrta in
 • pridobivanje investitorjev.

Kdo lahko postane član Primorskega tehnološkega parka?

Član Primorskega tehnološkega parka lahko postane podjetje, samostojni podjetnik ali raziskovalno-razvojni oddelek podjetja, ki pri izvajanju svoje dejavnosti dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, tehnološke zahtevnosti in inovativnosti izdelkov, storitev in/ali procesov, na inovativen način zasleduje nišne in/ali globalne trge ter izkazuje visok tržni potencial.

Seznam članov:


Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

T: 05 330 66 82
F: 05 330 66 87
E: rra.sp@rra-sp.si
W:
www.rra-sp.si

Občina Šempeter-Vrtojba je soustanovitelj Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o.. RRA je bila ustanovljena z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.


Poslanstvo RRA severne Primorske je:

 • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji,
 • pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
 • svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj,
 • podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
 • pridobivati domače in tuje vire financiranja,
 • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami,
 • s svojo dejavnostjo zboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Ulica Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

T: 05 330 66 00      
F: 05 330 66 15
E: ooz.novagorica@ozs.si
W: www.ooz-novagorica.si


V OOZ Nova Gorica so združene pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja in imajo na območju delovanja zbornice sedež obrata oziroma firme. Zbornica je organizacija, ki je odprta navzven, zato se v njej lahko združujejo tudi vsi, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti.

Deluje v naslednjih občinah: Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in  Mestne občine Nova Gorica.


GZS Območna zbornica za severno Primorsko

Sedejeva 2a
5000 Nova Gorica

T: 05 33 060 30
F: 05 33 060 31
E: oz.sev-primorska@gzs.si
W:
https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko

Območna zbornica je prostovoljna oblika organiziranosti gospodarstva v Goriški statistični regiji, ki obsega trinajst občin: Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava.

So del sistema Gospodarske zbornice Slovenije, ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.

Cesta 25. junija 1B
5000 Nova Gorica

T: 05 339 11 00
F: 05 339 11 28
E:info@vik-ng.si
W:www.vik-ng.si

DEŽURNA SLUŽBA

rajon Gorica: 051 375 401

Gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.. Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica javnega podjetja in tudi solastnica.


Komunala Nova Gorica, d. d.

Cesta 25. junija 1
5000 Nova Gorica

T: 05 33 55 300
F: 05 33 55 311
E:info@komunala-ng.si
W:www.komunala-ng.si

Komunala Nova Gorica d. d. kot gospodarsko javno službo izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba.


Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.

Industrijska cesta 2, Kromberk
5000 Nova Gorica

T: 05 338 48 00
F: 05 338 48 04
E:info@cpg.si
W:www.cpg.si

Gospodarsko javno službo vzdrževanje občinskih javnih izvaja kot koncesionar družba Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.


NOMAGO, d. o. o.

Poslovalnica Nova Gorica
Kidričeva ulica 20
5000 Nova Gorica

T: 01 431 77 00
E: info@nomago.si
W: https://city.nomago.si

Gospodarsko javno službo izvajanje javnega mestnega prometa izvaja kot koncesionar družba Nomago d. o. o..


E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica

Klicni center: 080 34 45
T: 05 331 33 00
F: 05 331 33 05
E:info@e3.si
W:www.e3.si

Gospodarsko javno službo oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja izvaja kot koncesionar družba E 3, d. o. o.
 


Adriaplin, d. o. o.

Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana

T: 01 234 21 00
F: 01 432 10 93
E: info@adriaplin.si
W: www.adriaplin.si

Gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega omrežja izvaja kot koncesionar družba Adriaplin d.o.o.


Režijski obrat

Ul. 9. septembra 145, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 398 55 68
E: rezijski-obrat.obcina @ sempeter-vrtojba.si

Parking D – Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 76 31

Opravlja naslednje gospodarske javne službe:

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

2. urejanje in čiščenje javnih površin,

3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,

4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,

5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.

Predšolska vzgoja

Vrtec Mavrica

Padlih borcev 13
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 330 38 30
E: vrtec.sempeter @ siol.net
W: www.os-iroba.si

Vrtec Žarek

Ulica Andreja Gabrščka 1a
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 52 20
E: vrtec.soncek @ siol.net

Vrtec Sonček Vrtojba

Ul. 9. septembra 137 a, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 303 50 80
E: vrtec.soncek @ siol.net

Vrtec Zvezdica Vogrsko

Vogrsko 99, Vogrsko
5293 Volčja Draga

T: 05 301 23 77
E: vrtec.soncek @ siol.net

Vrtci v Šempetru, Vrtojbi in na Vogrskem, ustanovljeni za izvajanje družbeno organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih otrok v občini Šempeter-Vrtojba in v občini Renče-Vogrsko, so z ustavnim aktom opredeljeni kot enota pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici. V občini Šempeter-Vrtojba delujeta enoti Mavrica in Žarek v Šempetru ter Sonček v Vrtojbi. Enota Zvezdica pa se nahaja na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca. 

Osnovna šola

Osnovna šlola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Ulica Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 52 11
    05 393 52 23
F: 05 393 52 12

E: o-irsempeter.ng @ guest.arnes.si
W:
www.os-iroba.si

Podružnična šola Vrtojba

Ul. 9. septembra 132, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 00 06
E:osgoirpv-vrtojba @ guest.arnes.si

Podružnična šola Vogrsko

Vogrsko 99, Vogrsko
5293 Volčja Draga

T: 05 301 23 78

V občini Šempeter-Vrtojba je osnovna šola organizirana v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Poleg matične šole v Šempetru, delujeta še podružnica šole v Vrtojbi in podružnica šole na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca.


Predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici za dobo 4 let. 


Osnovna šola Kozara

Kidričeva 35
5000 Nova Gorica

T: 05 330 88 00
F: 05 330 88 01
E:sola @ os-kozara.si
W: www.os-kozara.si

Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Osnovna šola KOZARA Nova Gorica, v okviru katerega je organizirana devetletna osnovna šola, ki opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.
Predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba v v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica za dobo 4 let. 


Glasbena šola Nova Gorica

Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica

T: 05 335 10 50
    05 335 10 52
F: 05 335 10 53
E:gs.nova-gorica@ guest.arnes.si

Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici

Cesta goriške fronte 11
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 335 10 60
F: 05 335 10 61

Tradicija glasbenega izobraževanja v Šempetru je že zelo dolga. Danes tu deluje Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici. Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Glasbena šola Nova Gorica. Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica za dobo 4 let. 


Srednja šola

Srednje in poklicne šole pomenijo nadgradnjo osnovnošolske izobrazbe in stremijo k poklicni usmeritvi posameznika. Organiziranje srednje šol in skrb zanje ni v pristojnosti občin. V Šempetru pri Gorici deluje Biotehniška šola, ki je organizirana v okviru Šolskega centra Nova Gorica. Prav tako je tem oviru organiziran tudi Dijaški dom.

Šolski center Nova Gorica

Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica

T: 05 330 87 00
F: 05 330 87 20
E: tsc @ tsc.si
W: www.scng.si

Biotehniška šola

Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 62 05 740
F:
05 62 05 749
E: tsc @ tsc.si
W: bios.scng.si

Šolsko posestvo obsega12 ha kmetijskihpovršin in sicer vinograd zasajen z različnimi sortami, dva večja nasada kakija in marelic, oljčnik, njivske in zelenjadarske površine z rastlinjaki, kolekcijski nasad sadnih vrst ter sodobno urejen pašnik za drobnico.

Posestvo se razprostira se na treh lokacijah:

Biotehniška šola je vključena v raziskovalno mrežo vrtnarskih postaj in centrov.

Dijaški dom

Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 62 05 740
E: barbara.skok @ tsc.si
jasna.drascek @ tsc.si
W: dijaski.scng.si

V dijaškem domu poleg dijakov in študentov z veseljem sprejemajo tudi goste – tako domače kot tudi iz ostalih držav.


Visokošolski programi

Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske

Trg E. Kardelja 3
5000 Nova Gorica

T: 05 333 09 20
F: 05 333 09 21
E: info @ virs-primorske.si
W: www.virs-primorske.si

Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Visokošolskega in raziskovalnega središče Primorske (skrajšano VIRS Primorske). VIRS je zavod, ki predstavlja interese predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji.

Naloge zavoda so predvsem v koordinaciji pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih programov in ustanov, zelo pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami.

Sklep o soglasju k izstopu iz zavoda Visokošolsko raziskovalno središče Primorske UL št. 37, 1. 6. 2018


Izobraževanje odraslih

Ljudska univerza Nova Gorica

Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica

T: 05 335 31 00
F: 05 335 31 17
GSM: 051 214 493
E:info @ lung.si
W:www.lung.si

Občina Šempeter – Vrtojba za področje izobraževanja odraslih skrbi kot soustanoviteljica zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

Predstavnik Občine Šempeter – Vrtojba Svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za dobo 4 let. 

Zdravstvena dejavnost

Splošna bolnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 330 10 00
F: 05 330 10 57
E: tajnistvo @ bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Nujna medicinska pomoč:
05 338 33 33

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev.

Ministrstvo za zdravje je Splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študija programa radiologija, fizioterapija, kot tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina.


Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Rejčeva ulica 4
5000 Nova Gorica

T: 05 338 32 00
F: 05 338 32 24
E:info @ zd-go.si
W: www.zd-go.si

Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004 in 20/2016)


Na lokaciji zavoda v občini Šempeter-Vrtojba delujejo:

 • 4 splošne ambulante,
 • ženski dispanzer,
 • šolski dispanzer,
 • otroški dispanzer,
 • patronažna služba,
 • laboratorij,
 • citološki laboratorij,
 • sterilizacija.

Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica

T: 05 393 87 11
F: 05 393 87 10
W:www.zdzv-ng.si

Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004 in 20/2016)


Koncesionarji

Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):

Splošna (družinska) medicina

 • Zasebna ambulanta splošne medicine Erika Faganel Bavcon, dr. med. spec. spl. med.
 • Zasebna ambulanta splošne medicine s koncesijo, dr. splošne medicine Robert Reljič

Zobozdravstveno varstvo

 • Zasebna zobna ordinacija – Alenka Poljšak, dr. dent. med.
 • Zobna ambulanta – Lucija Klančič, dr. dent. med. 

Lekarniška dejavnost

Goriška lekarna Nova Gorica

Rejčeva ulica 2
5000 Nova Gorica

T: 05 330 34 40
F: 05 330 34 49
E:info @ goriskalekarna.si
W:www.goriskalekarna.si

Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje lekarniške zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod Goriška lekarna Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/1993 z dne 10. 8. 1993, Ur. l. 78/2014 ) – uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS 55/2015)


Koncesionarji

Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):

 • Lekarna Nova, Lidija Blažič, mag. farm. – lekarnar  

Druga zdravstvena dejavnost

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica

T: 05 330 86 12
F: 05 330 86 42
E:marko.vudrag @ nijz.si

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je eden izmed devetih območnih zavodov v RS, ki uresničuje program socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstveno-ekološke dejavnosti v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in ustreznimi inštituti medicinske fakultete na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti z uporabo sodobnih metod, postopkov in opreme na področju biostatističnih, epidemioloških, higienskih, ekoloških, socioloških, ekonomskih, organizacijskih in drugih ved ter zagotavlja ustrezno laboratorijsko podporo in pogoje za terensko delo.

Center za socialno delo Nova Gorica

Delpinova ulica 18 b
5000 Nova Gorica

T: 05 330 29 00
F:
05 330 29 13
E:
gpcds.gorica1 @ gov.si
W: www.csdgorica.si

Center za socialno delo Nova Gorica je najpomembnejša ustanova, v kateri občani lahko urejajo večino svojih pravic s področja socialnega varstva. Pomembno vlogo imata tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Center za pomoč na domu

Trg Jožeta Srebrniča 4
5000 Nova Gorica

T: 05 335 33 00
E: cpd.ng @ dung.si
W:www.dung.si
Info: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure

Center za pomoč na domu je leta 2016 prešel pod okrilje Doma upokojencev Nova Gorica. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti (nad 65 let) ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo in je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi, oz. nimajo možnosti nuditi. Na Center za pomoč na domu se lahko obrnete, ko potrebujete pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Pod domeno centra pa spadajo tudi Hiša dobre volje v Mirnu, Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici in Medgeneracijsko središče Nova Gorica.


Center za dnevne aktivnosti starejših

Cesta prekomorskih brigad 62 a
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 398 55 58
E: cdas @ sempeter-vrtojba.si
W: https://www.dung.si/skupnostni-programi/center-za-dnevne-aktivnosti-starejsih-v-sempetru/

V letu 2006 je bil v Šempetru pri Gorici odprt Center za dnevne aktivnosti starejših. Center zagotavlja prostor za druženje občanov vseh generacij. Tu potekajo individualne in skupinske aktivnosti, klubske dejavnosti obeh društev upokojencev, dejavnosti skupin starih ljudi za samopomoč, svetovalne, izobraževalne in druge oblike aktivnosti.


Rdeči križ Slovenije Območno združenje Nova Gorica

Ulica Tolminskih puntarev 8
5000 Nova Gorica

Predsednik: Dušan Ambrožič
T: 05 338 49 02
E:nova-gorica.ozrk @ ozrks.si
W:www.novagorica.ozrk.si

davčna številka: 66451043
TRR: 04750-0000417830

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba

Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 80 09
E:info @ kstm-sempeter-vrtojba.siW:kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php

Javni zavod je bil ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom Občine Šempeter-Vrtojba. KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Na področju kulture:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
 • pripravlja program kulturnih prireditev: večere z različnimi zvrstmi glasbe, literarne večere,
 • proslave ob raznih dogodkih v sodelovanju z različnimi društvi,
 • skrbi za organizacijo in izvedbo razstav,
 • organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti,
 • skrbi za pripravo projektov za javne razpise,
 • pripravlja letne programe dela,
 • sodeluje pri investicijah na področju kulture (zbiranje in odpiranje ponudb),
 • sodeluje s kulturnimi društvi in posameznimi ustvarjalci na področju kulture
 • koordinira in vzpodbuja kulturno dejavnost.

Predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda so imenovani za 4 leta.


Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Trg Edvarda Kradelja 4
5000 Nova Gorica

T: 05 330 91 00
F: 05 302 16 88
E:goriska.knjiznica @ gkfb.si
W:www.gkfb.si

Goriška knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na področju šestih občin. Ustanoviteljice knjižnice so poleg Mestne občine Nova Gorica tudi občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda je imenovan za 5 let.

Krajevna knjižnica Šempeter

Cesta Goriške fronte 2,
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 292 79 96
E: sempeter @ gkfb.si
W:
www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/sempeter


Goriški muzej

Grajska 1, Kromberk
5000 Nova Gorica

T: 05 335 98 11
F: 05 335 98 20
E: goriski.muzej @ siol.net
W: www.goriskimuzej.si

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Republiki Sloveniji.


Kulturni dom Nova Gorica

Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica

T: 05 335 40 10
E: uprava @ kulturnidom-ng.si
W: www.kulturnidom-ng.si

Kulturni dom Nova Gorica bogati kulturno življenje širšega Goriškega območja. S svojo razvejano glasbeno, likovno in filmsko dejavnostjo skrbi za kakovostno kulturno in umetniško rast severnoprimorske regije. Glasbena ponudba privablja številne ugledne slovenske in tuje glasbene poustvarjalce, ki se predstavljajo tako v okviru Glasbenega abonmaja kot ostale pestre koncertne ponudbe različnih glasbenih zvrsti. Ljubitelji vizualne umetnosti svojo muzo najdejo v Mestni galeriji Nova Gorica, ki je prerasla v eno izmed osrednjih likovnih razstavišč za sodobno vizualno umetnost na Primorskem ter postala prepoznavna in referenčna tudi v širšem slovenskem prostoru. Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica je tudi prizorišče umetniškega filma, v okviru katerega med pestrim naborom raznovrstnih filmskih naslovov zavzema pomembno mesto abonma ‘Filmsko gledališče’. 
Program Kulturnega doma Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.


Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 5
5000 Nova Gorica

T: 05 335 22 00
F: 05 302 12 70
E: info @ sng-ng.si
W: www.sng-ng.si

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je najpomembnejša gledališka ustanova v zahodnem delu Slovenije. Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega (mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.
Program SNG Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.


Pokrajinski arhiv Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

T: 05 335 87 60
F: 05 302 77 38
E: pa-ng @ pa-ng.si
W: www.pa-ng.si

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v Sloveniji, ustanovljen leta 1972. Njegova glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo, to je najdragocenejše zapise iz naše preteklosti, na območju današnjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.


Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica

Delpinova 16
5000 Nova Gorica

T: 05 330 84 50     
F: 05 302 86 90
E:tajnistvo.oenovagorica @ zvkds.si
W:www.zvkds.si

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Delovanje in ureditev zavoda opredeljuje ZVKDS1 (UR.l.št. 16/2008) in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Ur.l. št 65/2008).


Javni sklad za kulturne dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica

Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica

T: 05 335 18 52
F: 05 335 18 54
E: oi.nova.gorica @ jskd.si
W: www.jskd.si/kulturna-mreza/oi-ena.php?id=41

Območna izpostava JSKD Nova Gorica pokriva kulturno dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter – Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Sklad:

 • organizira in posreduje kulturne prireditve,
 • pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije,
 • izdaja revije in druge publikacije,
 • na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo,
 • podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo.

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba

Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 80 09
E:info @ kstm-sempeter-vrtojba.si
W:kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php

Javni zavod je bil ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba«neuradno prečiščeno besedilo(4). KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Na področju športa:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,
 • skrbi za trženje športnih objektov (treningi),
 • organizira športne prireditve v sodelovanju s športnimi društvi,
 • pripravlja program razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),
 • pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju športa,
 • skrbi za profesionalno koordiniranje, vodenje in trženje športne dejavnosti v občini,
 • sodeluje s športnimi društvi v občini in drugimi

Na področju mladine:

 • skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
 • skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
 • skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
 • spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov) v sodelovanju z mladinskimi društvi,
 • skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
 • skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti (LAS Šempeter-Vrtojba).

Na področju turizma:

 • skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe občine Šempeter-Vrtojba skupaj s Turističnim društvom Šempeter-Vrtojba in TIC-em,
 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov,
 • skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
 • sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
 • pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju turizma,
 • skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju turizma, ki so v skupnem interesu (npr. turistična signalizacija, turistične poti ipd.),
 • skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevida občine in drugega promocijskega gradiva,
 • pripravi izvedbo za natečaj za izvirne turistične spominke občine in poskrbi za organizacijo proizvodnje le-teh ter njihovo trženje,
 • izvaja naloge turistično informacijskega centra.

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sedejeva ulica 9
5000 Nova Gorica

T: 05 30 23 249
F: 05 33 31 163
W:
www.geng.si

Koristni nasveti

Zakon o gasilstvu (ZGas) pravi, da Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: 

 • redno delovanje gasilskih enot;
 • gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
 • vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in ­opreme;
 • izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
 • gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
 • povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
 • povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 3. člena tega zakona;
 • opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij.

Občina Šempter-Vrtojba je soustanoviteljica: Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št.: 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št.: 20/02 in Ur. l. RS, št.: 90/2006)).

V okviru tega zavoda deluje poklicna gasilska enota VI. kategorije, ki ima nalogo zagotavljati javno gasilsko službo na območju občin ustanoviteljic zavoda.


Poleg tega na območju občine Šempeter-Vrojba deluje tudi Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici, v okviru katerega deluje prostovoljna gasilska enota.