Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba (EU sredstva)


Razpisovalec:
Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo

Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Številka Operativnega programa: št. CCI 2014SI16MAOP001

Prednostna os št. 4:
 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
Prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi
Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Vrednost projekta: 27.930,00 €

Vrednost subvencije, ki jo bo prejela občina: 19.459,43 €

Soudeležba občine: 30,33% – 8.470,57 €

Vir subvencije:

  • Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada: 69,67%
  • Lastni vir občine: 30,33%

Trajanje projekta: 18. 3. 2016 – 30. 8. 2017 (18 mesecev)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Predstavitvena zloženka

Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba

Naročnik

Občina Šempeter-Vrtojba

Izvajalec

glavni izvajalec: OMEGA consult, d. o. o.
podizvajalca URBIS, d. o. o.

Kaj je Celostna prometna strategija?

Celostna prometna strategija (CPS) je pomemben strateški dokument za trajnostno načrtovanje prometa in celostnega urejanja in upravljanja prometa; potniškega in blagovnega, javnega in zasebnega, motoriziranega in nemotoriziranega ter dinamičnega in statičnega. Pri tem upošteva, vključuje in dopolnjuje obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije ter nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse. Gre za ključen element novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja in sodelovanja ter skuša doseči večjo kakovost bivalnega, delovnega, prostočasnega in gospodarskega okolja za zdajšnje in prihodnje generacije. Prizadeva si rešiti izzive, povezane s prometom, s čimer pomaga uresničiti razvojne potenciale.

Namen projekta

Namen projekta »Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba«  je celostno načrtovanje prometa, ki izhaja iz izkušenj dobrih praks mnogih evropskih mest, ki uresničujejo pristop, kjer so središče načrtovanja ljudje in višja kakovost bivanja. CPS bo prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. Oblikovanje in začetek izvajanja Strategije z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi traja leto dni. V okviru CPS bodo potekale tudi aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom.

Vloga občanov

Ključno vlogo celostnega načrtovanja prometa v Občini Šempeter-Vrtojba igrate ljudje, ki živite in delate v občini. Zato vas, spoštovane občanke in občani, vabimo k aktivnemu prispevku pri oblikovanju strategije. Želimo si vaših vsakodnevnih opažanj prometnih težav ter vaših želja in idej za njihovo reševanje.

Vaša opažanja tako o težavah kot dobrih rešitvah prometa v občini nam posredujte na vzpostavljen FB profil https://sl-si.facebook.com/obcina.sempeter.vrtojba/ ali na e-naslov CPS.sempeter_vrtojba(at)omegaconsult.si.

Predlagajte prometne ukrepe in rešitve
 skupaj z vašo vizijo razvoja prometa v občini s pomočjo spletnega orodja, ki je ob predhodni registraciji dosegljivo na http://www.omegaconsult.si/sempeter-vrtojba.

Sodelujte pri oblikovanju slogana za trajnostno mobilnost v občini. Svoj predlog nam pošljite na CPS.sempeter_vrtojba(at)omegaconsult.si.

Izpolnite anketo in se potegujte za privlačne nagrade v skupni vrednosti 1.000 EUR (glavna nagrada je mestno kolo). Anketa, s katero želimo pridobiti vpogled v vaše potovalne navade, mnenja in želje, je dosegljiva na http://www.omegaconsult.si/sempeter_vrtojba/anketa/.

Lahko jo tudi natisnete in izpolnjeto vrnete v nabiralnik, ki se nahaja v avli Coroninijevega dvorca.
Anketa